Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
85 4 2019-10-18 Punkt 41. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, sporządzonego w Rzymie dnia 13 czerwca 1976 r.

Zapytania i odpowiedzi

85 3 2019-10-17 Punkt 25. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Zapytania i odpowiedzi

85 2 2019-09-26 Punkt 17. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

Zapytania i odpowiedzi

85 1 2019-09-25 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o pracy na statkach rybackich

Zapytania i odpowiedzi

85 1 2019-09-25 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

85 1 2019-09-25 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

85 1 2019-09-25 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o lotach najważniejszych osób w państwie

Zapytania i odpowiedzi

85 1 2019-09-25 Punkt 3. porządku obrad: informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

84 2 2019-08-31

Oświadczenia

84 2 2019-08-31 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

84 1 2019-08-30 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych

Zapytania i odpowiedzi

84 1 2019-08-30 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

83 3 2019-08-02 Punkt 37. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

83 3 2019-08-02 Punkt 44. porządku obrad: ustawa o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Zapytania i odpowiedzi

83 3 2019-08-02 Punkt 41. porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2019 r. (przewodnictwo Rumunii w Radzie Unii Europejskiej)

Zapytania i odpowiedzi

83 2 2019-08-01 Punkt 43. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych

Zapytania i odpowiedzi

83 2 2019-08-01 Punkt 42. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy ‒ Kodeks wyborczy oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

83 2 2019-08-01 Punkt 37. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

83 2 2019-08-01 Punkt 32. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia

Zapytania i odpowiedzi

83 2 2019-08-01 Punkt 26. porządku obrad: ustawa o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych

Zapytania i odpowiedzi

83 2 2019-08-01 Punkt 20. porządku obrad: ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

83 2 2019-08-01 Punkt 19. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

83 2 2019-08-01 Punkt 17. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

83 2 2019-08-01 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

83 2 2019-08-01 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

83 1 2019-07-31 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim

Zapytania i odpowiedzi

83 1 2019-07-31 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Sprawozdanie połączonych Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

83 1 2019-07-31 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

82 3 2019-07-12

Oświadczenia

82 1 2019-07-10 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

82 1 2019-07-10 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

82 1 2019-07-10 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

82 1 2019-07-10 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Zapytania i odpowiedzi

81 1 2019-06-26 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

81 1 2019-06-26 Punkt 3. porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

79 2 2019-05-28 Punkt 14. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 40. rocznicę I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz w 30. rocznicę odrodzenia Senatu RP

Dyskusja

79 2 2019-05-28 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

79 1 2019-05-24 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach administracji rządowej (cd.)

Dyskusja

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Obrony Narodowej

79 1 2019-05-24 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach administracji rządowej

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Obrony Narodowej

Zapytania i odpowiedzi

78 2 2019-05-09

Oświadczenia

78 2 2019-05-09 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

78 2 2019-05-09 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

78 1 2019-05-08 Punkt 17. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

78 1 2019-05-08 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

78 1 2019-05-08 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

78 1 2019-05-08 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o Narodowej Strategii Onkologicznej

Zapytania i odpowiedzi

78 1 2019-05-08 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin

Zapytania i odpowiedzi

78 1 2019-05-08 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

78 1 2019-05-08 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

78 1 2019-05-08 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

77 2 2019-04-26 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

77 1 2019-04-25 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe

Zapytania i odpowiedzi

76 2 2019-04-12

Oświadczenia

76 2 2019-04-12 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności

Zapytania i odpowiedzi

76 1 2019-04-11 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

75 2 2019-03-21 Punkt 14. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

75 2 2019-03-21 Punkt 23. porządku obrad: ustawa o zasadach ustalenia kolejności obsadzania mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w Rzeczypospolitej Polskiej na kadencję 2019–2024

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

75 2 2019-03-21 Punkt 19. porządku obrad: ustawa o uregulowaniu niektórych spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej

Zapytania i odpowiedzi

75 2 2019-03-21 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

75 2 2019-03-21 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

75 2 2019-03-21 Punkt 14. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

75 2 2019-03-21 Punkt 16. porządku obrad: informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2017 roku (cd.)

Dyskusja

75 2 2019-03-21 Punkt 16. porządku obrad: informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2017 roku

Zapytania i odpowiedzi

75 1 2019-03-20 Punkt 13. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

75 1 2019-03-20 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

75 1 2019-03-20 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o ustanowieniu Święta Chrztu Polski

Zapytania i odpowiedzi

75 1 2019-03-20 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

75 1 2019-03-20 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego

Zapytania i odpowiedzi

75 1 2019-03-20 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

75 1 2019-03-20 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie projektu Baltic Pipe, podpisanej w Katowicach dnia 11 grudnia 2018 r.

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

74 1 2019-02-26 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych

Zapytania i odpowiedzi

74 1 2019-02-26 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich na Morzu Bałtyckim, podpisanej w Brukseli dnia 19 listopada 2018 r.

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

74 1 2019-02-26 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej, ustawy o organizacji rynku rybnego oraz ustawy o rybołówstwie morskim

Zapytania i odpowiedzi

74 1 2019-02-26 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

74 1 2019-02-26 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

74 1 2019-02-26 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o Sieci Badawczej Łukasiewicz

Zapytania i odpowiedzi

73 2 2019-02-14 Punkt 7. porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2018 r. (przewodnictwo Austrii w Radzie Unii Europejskiej)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

73 1 2019-02-13 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

71 2 2019-01-24

Oświadczenia

71 1 2019-01-23 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2019

Zapytania i odpowiedzi

70 1 2018-12-28 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

69 2 2018-12-20 Punkt 17. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

69 1 2018-12-19 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

69 1 2018-12-19 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

69 1 2018-12-19 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Policji

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

69 1 2018-12-19 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o umowach międzynarodowych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

69 1 2018-12-19 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

68 3 2018-12-14

Oświadczenia

68 3 2018-12-14 Punkt 17. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

68 2 2018-12-13 Punkt 22. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

68 2 2018-12-13 Punkt 21. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

68 2 2018-12-13 Punkt 20. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018

Zapytania i odpowiedzi

68 2 2018-12-13 Punkt 15. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postepowania administracyjnego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

68 2 2018-12-13 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

68 2 2018-12-13 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o europejskich partiach politycznych i europejskich fundacjach politycznych

Zapytania i odpowiedzi

68 2 2018-12-13 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego

Zapytania i odpowiedzi

68 2 2018-12-13 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Zapytania i odpowiedzi

68 2 2018-12-13 Punkt 4. porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

68 1 2018-12-12 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Zapytania i odpowiedzi

68 1 2018-12-12 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

68 1 2018-12-12 Punkt 2. porządku obrad: wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka

Wyjaśnienia i pytania

67 3 2018-11-23

Oświadczenia

67 3 2018-11-23 Punkt 33. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

67 3 2018-11-23 Punkt 31. porządku obrad: informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

67 2 2018-11-22 Punkt 26. porządku obrad: ustawa o Instytucie Europy Środkowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

67 2 2018-11-22 Punkt 23. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

67 2 2018-11-22 Punkt 20. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

67 2 2018-11-22 Punkt 17. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

67 2 2018-11-22 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne

Zapytania i odpowiedzi

67 2 2018-11-22 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji

Zapytania i odpowiedzi

67 1 2018-11-21 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

65 3 2018-09-28

Oświadczenia

65 2 2018-09-27 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa

Zapytania i odpowiedzi

65 2 2018-09-27 Punkty 10. i 11. porządku obrad: sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2017 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2017 roku; informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2017 r.

Zapytania i odpowiedzi

65 1 2018-09-26 Punkt 12. porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2018 r. (przewodnictwo Bułgarii w Radzie Unii Europejskiej)

Zapytania i odpowiedzi

65 1 2018-09-26 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

65 1 2018-09-26 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

65 1 2018-09-26 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

65 1 2018-09-26 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zapytania i odpowiedzi

64 4 2018-07-27 Punkt 32. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 6 maja 1993 r.

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

64 4 2018-07-27 Punkt 30. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Trzeciego Protokołu do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego w Strasburgu dnia 6 marca 1959 r.

Zapytania i odpowiedzi

64 3 2018-07-26 Punkt 27. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

64 3 2018-07-26 Punkt 26. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

64 3 2018-07-26 Punkt 25. porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

64 3 2018-07-26 Punkt 21. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

64 3 2018-07-26 Punkt 20. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej

Zapytania i odpowiedzi

64 3 2018-07-26 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych

Zapytania i odpowiedzi

64 3 2018-07-26 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

Dyskusja

64 3 2018-07-26 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Zapytania i odpowiedzi

64 3 2018-07-26 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych

Zapytania i odpowiedzi

64 3 2018-07-26 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

Zapytania i odpowiedzi

64 2 2018-07-25 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

64 2 2018-07-25 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

64 2 2018-07-25 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

64 2 2018-07-25 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

64 2 2018-07-25 Punkt 2. porządku obrad: wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

64 1 2018-07-24 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

63 3 2018-07-13

Oświadczenia

63 2 2018-07-11 Punkt 17. porządku obrad: ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

Zapytania i odpowiedzi

63 2 2018-07-11 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania

Zapytania i odpowiedzi

63 2 2018-07-11 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Zapytania i odpowiedzi

63 1 2018-07-10 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Dyskusja

63 1 2018-07-10 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

63 1 2018-07-10 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

63 1 2018-07-10 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

62 3 2018-06-29

Oświadczenia

62 3 2018-06-29 Punkt 41. porządku obrad: wybór ławników Sądu Najwyższego

Zapytania i odpowiedzi

62 2 2018-06-28 Punkt 38. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

62 2 2018-06-28 Punkt 37. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

62 2 2018-06-28 Punkt 32. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

62 2 2018-06-28 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

62 2 2018-06-28 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

62 2 2018-06-28 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Zapytania i odpowiedzi

62 1 2018-06-27 Punkt 36. porządku obrad: informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

62 1 2018-06-27 Punkty 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. i 31. porządku obrad: ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Grecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Atenach dnia 14 października 1992 r.; ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Madrycie dnia 30 lipca 1992 r.; ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Helsinkach dnia 25 listopada 1996 r.; ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 10 listopada 1989 r. zmienionej i uzupełnionej Protokołem między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec dotyczącym zmian i uzupełnień Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Warszawie dnia 10 listopada 1989 r., sporządzonym w Berlinie dnia 14 maja 2003 r.; ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 11 kwietnia 1994 r.; ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Londynie dnia 8 grudnia 1987 r.; ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 listopada 1988 r.; ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 28 września 1992 r.; ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 21 lutego 1995 r.; ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 23 września 1992 r.; ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 13 października 1989 r.; ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Łotewskiej w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 26 kwietnia 1993 r.

Zapytania i odpowiedzi

62 1 2018-06-27 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islamską Republiką Afganistanu, z drugiej strony, sporządzonej w Monachium dnia 18 lutego 2017 r.

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

62 1 2018-06-27 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

62 1 2018-06-27 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

62 1 2018-06-27 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o tachografach (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

61 2 2018-06-07

Oświadczenia

61 2 2018-06-07 Punkt 10. porządku obrad: informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2017 r.

Zapytania i odpowiedzi

61 2 2018-06-07 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

61 1 2018-06-06 Punkt 9. porządku obrad: informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2017 wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

61 1 2018-06-06 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej

Dyskusja

60 5 2018-05-16 Punkt 27. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

60 5 2018-05-16 Punkt 25. porządku obrad: ustawa o wspieraniu nowych inwestycji

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

60 4 2018-05-15 Punkt 23. porządku obrad: ustawa o ochronie danych osobowych

Zapytania i odpowiedzi

60 4 2018-05-15 Punkt 22. porządku obrad: ustawa o Centralnym Porcie Komunikacyjnym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

60 3 2018-05-11 Punkty 12., 13., 14., i 15. porządku obrad: ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Paryżu dnia 14 lutego 1989 r.; ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Belgii i Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 19 maja 1987 r.; ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Cypru w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r.; ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Holandii o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 7 września 1992 r.

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

60 2 2018-05-10 Punkt 20. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

60 2 2018-05-10 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

60 2 2018-05-10 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Zapytania i odpowiedzi

60 1 2018-05-09 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Zapytania i odpowiedzi

60 1 2018-05-09 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

60 1 2018-05-09 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

60 1 2018-05-09 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

59 3 2018-04-16 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym

Zapytania i odpowiedzi

59 3 2018-04-16 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (cd.)

Dyskusja (cd.)

Dyskusja (cd.)

59 2 2018-04-13 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

59 2 2018-04-13 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

59 1 2018-04-11 Punkt 12. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Zapytania i odpowiedzi

59 1 2018-04-11 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

59 1 2018-04-11 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

58 2 2018-03-15 Punkt 15. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały o współpracy Polski i Węgier w Unii Europejskiej

Dyskusja

58 2 2018-03-15 Punkt 14. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie negocjacji zasad prowadzenia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 r.

Zapytania i odpowiedzi

58 2 2018-03-15 Punkt 13. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Dyskusja

58 2 2018-03-15 Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze

Zapytania i odpowiedzi

58 2 2018-03-15 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności, ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

58 2 2018-03-15 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne

Zapytania i odpowiedzi

58 2 2018-03-15 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Zapytania i odpowiedzi

58 1 2018-03-14 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty

Zapytania i odpowiedzi

58 1 2018-03-14 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

58 1 2018-03-14 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

58 1 2018-03-14 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o komornikach sądowych

Zapytania i odpowiedzi

58 1 2018-03-14 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

57 3 2018-03-08 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

57 3 2018-03-08 Punkt 12. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Zapytania i odpowiedzi

57 2 2018-03-07 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o pozbawianiu stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943–1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

57 2 2018-03-07 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Zapytania i odpowiedzi

57 2 2018-03-07 Punkt 6. porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczpospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2017 r. (przewodnictwo Estonii w Radzie Unii Europejskiej)

Zapytania i odpowiedzi

57 1 2018-03-06 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników

Zapytania i odpowiedzi

57 1 2018-03-06 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Kopenhadze dnia 1 maja 1990 r.

Zapytania i odpowiedzi

57 1 2018-03-06 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

57 1 2018-03-06 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

57 1 2018-03-06 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Zapytania i odpowiedzi

56 2 2018-02-15

Oświadczenia

56 2 2018-02-15 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

56 1 2018-02-14 Punkty 7. i 8. porządku obrad: ustawa o Straży Marszałkowskiej; ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej

Zapytania i odpowiedzi

55 1 2018-01-31

Oświadczenia

55 1 2018-01-31 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

55 1 2018-01-31 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej

Zapytania i odpowiedzi

54 2 2018-01-18 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

54 2 2018-01-18 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

54 1 2018-01-17 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych

Zapytania i odpowiedzi

54 1 2018-01-17 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

54 1 2018-01-17 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2018

Zapytania i odpowiedzi

53 3 2017-12-21 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (cd.)

Dyskusja (cd.)

Dyskusja (cd.)

Dyskusja (cd.)

53 2 2017-12-20 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

53 1 2017-12-19 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

53 1 2017-12-19 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska

Zapytania i odpowiedzi

53 1 2017-12-19 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

53 1 2017-12-19 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

53 1 2017-12-19 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

53 1 2017-12-19 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o Służbie Ochrony Państwa

Zapytania i odpowiedzi

52 4 2017-12-15 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Zapytania i odpowiedzi

52 3 2017-12-14 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o Sądzie Najwyższym (cd.)

Dyskusja (cd.)

Dyskusja (cd.)

Dyskusja (cd.)

Dyskusja (cd.)

52 2 2017-12-13 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o Sądzie Najwyższym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

52 2 2017-12-13 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

Dyskusja

52 1 2017-12-12 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

51 2 2017-12-06 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018

Zapytania i odpowiedzi

51 2 2017-12-06 Punkt 18. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Prawd Polaków spod Znaku Rodła

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

51 1 2017-12-05 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

51 1 2017-12-05 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

51 1 2017-12-05 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

50 2 2017-11-15 Punkt 18. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Zdrowia oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

50 2 2017-11-15 Punkt 18. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Zdrowia oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

50 2 2017-11-15 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w sprawie statusu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanego w Warszawie w dniu 28 czerwca 2017 r.

Zapytania i odpowiedzi

50 2 2017-11-15 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

50 1 2017-11-14 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

50 1 2017-11-14 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

50 1 2017-11-14 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

50 1 2017-11-14 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Zapytania i odpowiedzi

50 1 2017-11-14 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

50 1 2017-11-14 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017

Zapytania i odpowiedzi

50 1 2017-11-14 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017 (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

49 2 2017-11-10 Punkt 14. porządku obrad: informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2016 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela (cd.)

Dyskusja

49 2 2017-11-10 Punkt 14. porządku obrad: informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2016 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

49 1 2017-11-09 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Zapytania i odpowiedzi

49 1 2017-11-09 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o finansowaniu zadań oświatowych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

49 1 2017-11-09 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

48 2 2017-10-19 Punkt 10. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

48 2 2017-10-19 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo prasowe

Zapytania i odpowiedzi

48 2 2017-10-19 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r.

Zapytania i odpowiedzi

48 2 2017-10-19 Punkt 11. porządku obrad: sprawozdanie o stanie ochrony języka polskiego za lata 2014–2015

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

48 1 2017-10-18 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

48 1 2017-10-18 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

47 5 2017-09-28

Oświadczenia

47 5 2017-09-28 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (cd.)

Dyskusja (cd.)

47 4 2017-09-27 Punkt 17. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

47 4 2017-09-27 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

47 4 2017-09-27 Punkt 22. porządku obrad: informacja Rady Ministrów o stanie realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.)

Zapytania i odpowiedzi

47 3 2017-09-26 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016 r.

Zapytania i odpowiedzi

47 3 2017-09-26 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Zapytania i odpowiedzi

47 3 2017-09-26 Punkt 21. porządku obrad: informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2016 roku (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

47 2 2017-09-22 Punkt 11. porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Zapytania i odpowiedzi

47 2 2017-09-22 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

47 2 2017-09-22 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze” (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

47 2 2017-09-22 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r.

Zapytania i odpowiedzi

47 1 2017-09-21 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

47 1 2017-09-21 Punkt 2. porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2017 r. (przewodnictwo Malty w Radzie Unii Europejskiej)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

46 2 2017-07-27

Oświadczenia

46 2 2017-07-27 Punkt 9. porządku obrad: Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2016 wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka

Zapytania i odpowiedzi

46 1 2017-07-26 Punkt 8. porządku obrad: drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania prawa oraz ustanawiającej szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczącej delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego COM(2017)278

Zapytania i odpowiedzi

46 1 2017-07-26 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Zapytania i odpowiedzi

46 1 2017-07-26 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Zapytania i odpowiedzi

46 1 2017-07-26 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dozorze technicznym

Zapytania i odpowiedzi

46 1 2017-07-26 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

46 1 2017-07-26 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

46 1 2017-07-26 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), podpisanej w Warszawie 9 marca 2017 r.

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

45 6 2017-07-21 Punkt 30. porządku obrad: ustawa o Sądzie Najwyższym

Dyskusja

45 5 2017-07-19 Punkt 29. porządku obrad: ustawa – Prawo wodne

Zapytania i odpowiedzi

45 5 2017-07-19 Punkt 28. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 25. rocznicę odwołania rządu Jana Olszewskiego (cd.)

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

45 4 2017-07-18 Punkt 26. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia Ofiar „operacji polskiej” NKWD z 1937 r.

Zapytania i odpowiedzi

45 4 2017-07-18 Punkt 28. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 25. rocznicę odwołania rządu Jana Olszewskiego

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

45 4 2017-07-18 Punkt 25. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

45 4 2017-07-18 Punkty 19. i 20. porządku obrad: informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2016 r.; sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2016 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2016 roku

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

45 3 2017-07-14 Punkt 23. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Dyskusja (cd.)

45 3 2017-07-14 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

45 2 2017-07-13 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

Zapytania i odpowiedzi

45 2 2017-07-13 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

45 2 2017-07-13 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

45 2 2017-07-13 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

45 2 2017-07-13 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

45 1 2017-07-12 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

45 1 2017-07-12 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

45 1 2017-07-12 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

44 1 2017-06-28 Punkt 6. porządku obrad: informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

44 1 2017-06-28 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

44 1 2017-06-28 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

43 2 2017-06-22

Oświadczenia

43 2 2017-06-22 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

43 2 2017-06-22 Punkt 5. porządku obrad: drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE COM(2017)253

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

43 1 2017-06-21 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

43 1 2017-06-21 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Zapytania i odpowiedzi

43 1 2017-06-21 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

42 2 2017-06-01

Oświadczenia

42 2 2017-06-01 Punkt 10. porządku obrad: informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2016 r.

Zapytania i odpowiedzi

42 2 2017-06-01 Punkt 9. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uznania zasług profesora Zbigniewa Brzezińskiego dla Państwa Polskiego

Zapytania i odpowiedzi

41 1 2017-05-16 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Zapytania i odpowiedzi

41 1 2017-05-16 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

41 1 2017-05-16 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

41 1 2017-05-16 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o restytucji narodowych dóbr kultury

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

40 2 2017-04-27 Punkty 14. i 15. porządku obrad: drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona) COM (2016) 864; drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona) COM (2016) 861

Zapytania i odpowiedzi

40 2 2017-04-27 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o readmisji osób, podpisanej w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r.

Zapytania i odpowiedzi

40 2 2017-04-27 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kinematografii oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

40 1 2017-04-26 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

40 1 2017-04-26 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

40 1 2017-04-26 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

40 1 2017-04-26 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra

Zapytania i odpowiedzi

39 2 2017-04-21 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

39 2 2017-04-21 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

39 2 2017-04-21 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

39 1 2017-04-20 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

39 1 2017-04-20 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

38 1 2017-03-29 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

38 1 2017-03-29 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

38 1 2017-03-29 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Dyskusja

38 1 2017-03-29 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

37 2 2017-03-16 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

Zapytania i odpowiedzi

37 2 2017-03-16 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

37 1 2017-03-15 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim

Zapytania i odpowiedzi

37 1 2017-03-15 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

37 1 2017-03-15 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

36 2 2017-03-03 Punkt 10. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie wycofania z Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Dyskusja

Dyskusja

36 2 2017-03-03 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

36 1 2017-03-02 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

36 1 2017-03-02 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

35 2 2017-02-22 Komunikaty

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

35 1 2017-02-21 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zamianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Zapytania i odpowiedzi

35 1 2017-02-21 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

Zapytania i odpowiedzi

35 1 2017-02-21 Punkt 4. i 5. porządku obrad: ustawa o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa; ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

Zapytania i odpowiedzi

34 1 2017-02-01 Punkt 6. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały z okazji 500-lecia Reformacji

Dyskusja

34 1 2017-02-01 Punkt 5. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o ustanowieniu Krzyża Zachodniego

Zapytania i odpowiedzi

34 1 2017-02-01 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

33 1 2017-01-11 Punkt 10. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

33 1 2017-01-11 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN), sporządzonego w Genewie dnia 19 stycznia 1996 r.

Zapytania i odpowiedzi

33 1 2017-01-11 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

32 6 2016-12-21 Punkt 35. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

32 5 2016-12-20 Punkt 34. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach

Zapytania i odpowiedzi

32 5 2016-12-20 Punkt 32. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

Zapytania i odpowiedzi

32 4 2016-12-16 Punkt 26. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

32 3 2016-12-15 Punkt 22. porządku obrad: ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017–2020”

Zapytania i odpowiedzi

32 3 2016-12-15 Punkt 21. porządku obrad: ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020”

Zapytania i odpowiedzi

32 2 2016-12-14 Punkt 19. porządku obrad: ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

32 1 2016-12-13 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

31 6 2016-12-07

Oświadczenia

31 6 2016-12-07 Punkt 29. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Dyskusja

31 6 2016-12-07 Punkt 29. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

31 4 2016-12-01 Punkt 23. porządku obrad: ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

31 4 2016-12-01 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

31 3 2016-11-30 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

31 3 2016-11-30 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

31 3 2016-11-30 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017

Zapytania i odpowiedzi

31 2 2016-11-29 Punkt 13. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

31 2 2016-11-29 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Wystąpienie przedstawiciela rządu

31 2 2016-11-29 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o ustanowieniu Krzyża Wschodniego (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

31 2 2016-11-29 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o ustanowieniu Krzyża Wschodniego

Zapytania i odpowiedzi

31 1 2016-11-28 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

30 3 2016-11-17

Oświadczenia

30 2 2016-11-16 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Protokołu do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej z 1930 r., przyjętego w Genewie w dniu 11 czerwca 2014 r.

Zapytania i odpowiedzi

30 2 2016-11-16 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

30 2 2016-11-16 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

30 2 2016-11-16 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Zapytania i odpowiedzi

30 2 2016-11-16 Punkt 15. porządku obrad: informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2015 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

30 1 2016-11-15 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

29 2 2016-11-04

Oświadczenia

29 1 2016-11-03 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

29 1 2016-11-03 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

29 1 2016-11-03 Punkty 2. i 3. porządku obrad: ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej; ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

28 3 2016-10-21 Punkt 5. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

28 2 2016-10-20 Punkt 10. porządku obrad: informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2015 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Zapytania i odpowiedzi

28 1 2016-10-19 Punkt 6. porządku obrad: drugie czytanie projektu apelu do Parlamentu Zjednoczonego Królestwa

Zapytania i odpowiedzi

28 1 2016-10-19 Punkt 5. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

28 1 2016-10-19 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym, innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, podpisanej w Białymstoku dnia 23 kwietnia 2015 r.

Zapytania i odpowiedzi

27 3 2016-10-18

Oświadczenia

27 3 2016-10-18 Punkt 7. porządku obrad: informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2015 roku (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

26 2 2016-09-22 Punkt 7. porządku obrad: informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2015 roku

Zapytania i odpowiedzi

26 1 2016-09-21 Punkt 5. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Zapytania i odpowiedzi

26 1 2016-09-21 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

26 1 2016-09-21 Punkt 1. porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2016 r. (przewodnictwo Holandii w Radzie Unii Europejskiej)

Zapytania i odpowiedzi

25 1 2016-09-09

Oświadczenia

25 1 2016-09-09 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zapytania i odpowiedzi

24 2 2016-08-04

Oświadczenia

24 1 2016-08-03 Punkt 18. porządku obrad: informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2015 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka

Zapytania i odpowiedzi

24 1 2016-08-03 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

24 1 2016-08-03 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Zapytania i odpowiedzi

24 1 2016-08-03 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

24 1 2016-08-03 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego

Zapytania i odpowiedzi

23 3 2016-07-22 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

23 3 2016-07-22 Punkt 17. porządku obrad: Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2015 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2015 roku

Zapytania i odpowiedzi

23 3 2016-07-22 Punkt 18. porządku obrad: powołanie członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Wyjaśnienia i pytania

23 2 2016-07-21 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

23 2 2016-07-21 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

23 2 2016-07-21 Punkt 8. porządku obrad: wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Wyjaśnienia i pytania

Wyjaśnienia i pytania

23 1 2016-07-20 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Zapytania i odpowiedzi

23 1 2016-07-20 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

23 1 2016-07-20 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

22 2 2016-07-07

Oświadczenia

22 2 2016-07-07 Punkt 15. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej w latach 1939–1945 (cd.)

Dyskusja

22 1 2016-07-06 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

22 1 2016-07-06 Punkt 8. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

22 1 2016-07-06 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

Zapytania i odpowiedzi

22 1 2016-07-06 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

22 1 2016-07-06 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

21 3 2016-06-29

Oświadczenia

21 3 2016-06-29 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

21 3 2016-06-29 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

21 2 2016-06-24 Punkt 2. porządku obrad: powołanie członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Wyjaśnienia i pytania

21 1 2016-06-23 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o Radzie Mediów Narodowych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

20 2 2016-06-16

Oświadczenia

20 2 2016-06-16 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

20 2 2016-06-16 Punkt 10. porządku obrad: informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

20 1 2016-06-15 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o działaniach antyterrorystycznych (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

19 2 2016-06-09

Oświadczenia

19 2 2016-06-09 Punkt 14. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

19 2 2016-06-09 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

Zapytania i odpowiedzi

19 1 2016-06-08 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

19 1 2016-06-08 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

19 1 2016-06-08 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

18 2 2016-05-19

Oświadczenia

18 2 2016-05-19 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

18 1 2016-05-18 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

17 2 2016-05-12

Oświadczenia

17 1 2016-05-11 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

17 1 2016-05-11 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Porozumienia o zabezpieczeniu społecznym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu, podpisanego w Quebecu dnia 3 czerwca 2015 r.

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

17 1 2016-05-11 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

16 2 2016-04-29 Punkt 13. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 95. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

16 2 2016-04-29 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

16 1 2016-04-28 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

Dyskusja

16 1 2016-04-28 Punkt 1. porządku obrad: informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat realizacji Programu Działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015–2019 (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

15 2 2016-04-20 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o lasach

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

15 1 2016-04-13 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

14 2 2016-04-07

Oświadczenia

14 2 2016-04-07 Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 1050. rocznicę Chrztu Polski (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

14 2 2016-04-07 Punkt 10. porządku obrad: informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat nowego porozumienia dla Zjednoczonego Królestwa w ramach Unii Europejskiej, przyjętego na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 18–19 lutego 2016 r., ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji dla obywateli polskich postanowień dotyczących świadczeń socjalnych i swobodnego przepływu

Zapytania i odpowiedzi

14 1 2016-04-06 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

13 2 2016-03-17 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku

Zapytania i odpowiedzi

12 2 2016-03-10 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

12 1 2016-03-09 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Zapytania i odpowiedzi

11 2 2016-02-18 Punkt 5. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zapytania i odpowiedzi

11 2 2016-02-18 Punkt 6. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

10 1 2016-02-12 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

9 2 2016-01-29 Punkty 5. i 6. porządku obrad: ustawa – Prawo o prokuraturze; ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

9 2 2016-01-29 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

7 1 2015-12-30 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych

Zapytania i odpowiedzi

7 1 2015-12-30 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja (cd.)

6 2 2015-12-23 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (cd.)

Dyskusja (cd.)

6 2 2015-12-23 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Zapytania i odpowiedzi