Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
85 4 2019-10-18 Punkt 45. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały z okazji przyznania Oldze Tokarczuk literackiej Nagrody Nobla

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu

85 2 2019-09-26 Punkty 20. i 21. porządku obrad: sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2018 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2018 roku; informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2018 r.

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

85 1 2019-09-25 Punkt 3. porządku obrad: informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

82 3 2019-07-12 Punkt 26. porządku obrad: informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2018 r.

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

82 2 2019-07-11 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

82 2 2019-07-11 Punkt 25. porządku obrad: informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2018 roku

Zapytania i odpowiedzi

82 1 2019-07-10 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

76 2 2019-04-12 Punkt 10. porządku obrad: wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Wyjaśnienia i pytania

76 1 2019-04-11 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Macedonii Północnej, podpisanego w Brukseli dnia 6 lutego 2019 r.

Dyskusja

74 1 2019-02-26 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

72 1 2019-02-01

Oświadczenia

71 2 2019-01-24 Punkt 4. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały upamiętniającej Pawła Adamowicza, Prezydenta Gdańska, miasta wolności i solidarności; projektu uchwały upamiętniającej Pawła Adamowicza – Prezydenta Gdańska

Zapytania i odpowiedzi

71 1 2019-01-23 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2019

Dyskusja

69 2 2018-12-20 Punkt 19. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2019 Rokiem Matematyki

Dyskusja

68 3 2018-12-14 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (cd.)

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu

68 3 2018-12-14 Punkt 18. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego o statucie tymczasowym Palestry Państwa Polskiego

Dyskusja

68 2 2018-12-13 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

68 2 2018-12-13 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o paszach

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

68 1 2018-12-12 Punkt 2. porządku obrad: wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka

Wyjaśnienia i pytania

67 3 2018-11-23 Punkt 33. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

67 3 2018-11-23 Punkt 32. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu

67 3 2018-11-23 Punkt 31. porządku obrad: informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich

Zapytania i odpowiedzi

67 2 2018-11-22 Punkt 24. porządku obrad: ustawa o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu

Zapytania i odpowiedzi

65 3 2018-09-28 Punkt 11. porządku obrad: informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2017 r. (cd.)

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu

65 3 2018-09-28 Punkt 10. porządku obrad: sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2017 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2017 roku (cd.)

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu

65 2 2018-09-27 Punkty 10. i 11. porządku obrad: sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2017 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2017 roku; informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2017 r.

Dyskusja

Zamknięcie dyskusji

65 2 2018-09-27 Punkt 13. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę urodzin księdza Zdzisława Jastrzębiec-Peszkowskiego

Dyskusja

65 1 2018-09-26 Punkt 12. porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2018 r. (przewodnictwo Bułgarii w Radzie Unii Europejskiej)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

64 4 2018-07-27 Punkt 36. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Dyskusja

64 3 2018-07-26 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych

Dyskusja

64 1 2018-07-24 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

63 3 2018-07-13 Punkt 20. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

63 2 2018-07-11 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

63 1 2018-07-10 Punkty 3. i 4. porządku obrad: ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

62 3 2018-06-29 Punkt 41. porządku obrad: wybór ławników Sądu Najwyższego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

62 2 2018-06-28 Punkt 39. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

61 1 2018-06-06 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

61 1 2018-06-06 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

60 2 2018-05-10 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Sprawozdanie połączonych Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

59 3 2018-04-16 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Zapytania i odpowiedzi

59 2 2018-04-13 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Zapytania i odpowiedzi

59 1 2018-04-11 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu

58 2 2018-03-15 Punkt 15. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały o współpracy Polski i Węgier w Unii Europejskiej

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

57 3 2018-03-08 Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 50. rocznicę wydarzeń marcowych z 1968 roku i projektu uchwały w 50. rocznicę wydarzeń marcowych z 1968 roku

Dyskusja

57 2 2018-03-07 Punkt 6. porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczpospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2017 r. (przewodnictwo Estonii w Radzie Unii Europejskiej)

Dyskusja

56 2 2018-02-15 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

56 2 2018-02-15 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

55 1 2018-01-31 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

55 1 2018-01-31 Punkt 5. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

54 2 2018-01-18 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

52 4 2017-12-15 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o dotacji dla Fundacji Dziedzictwa Kulturowego przeznaczonej na uzupełnienie kapitału wieczystego

Zapytania i odpowiedzi

52 4 2017-12-15 Punkt 9. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 75. rocznicę utworzenia Rady Pomocy Żydom „Żegota” oraz misji Jana Karskiego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

52 3 2017-12-14 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o Sądzie Najwyższym (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja (cd.)

Dyskusja (cd.)

52 2 2017-12-13 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o Sądzie Najwyższym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

52 2 2017-12-13 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

52 1 2017-12-12 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

51 3 2017-12-07 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o Instytucie Solidarności i Męstwa (cd.)

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu

51 1 2017-12-05 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o Instytucie Solidarności i Męstwa

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

50 2 2017-11-15

Oświadczenia

49 2 2017-11-10 Punkt 14. porządku obrad: informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2016 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

48 2 2017-10-19 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo prasowe

Dyskusja

48 2 2017-10-19 Punkt 11. porządku obrad: sprawozdanie o stanie ochrony języka polskiego za lata 2014–2015

Dyskusja

48 1 2017-10-18 Punkt 12. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 55. rocznicę śmierci Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka

Dyskusja

47 5 2017-09-28 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (cd.)

Dyskusja (cd.)

47 4 2017-09-27 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

47 4 2017-09-27 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Zapytania i odpowiedzi

47 4 2017-09-27 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

47 3 2017-09-26 Punkt 21. porządku obrad: informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2016 roku (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

47 2 2017-09-22 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

47 1 2017-09-21 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

Dyskusja

47 1 2017-09-21 Punkt 2. porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2017 r. (przewodnictwo Malty w Radzie Unii Europejskiej)

Dyskusja

46 1 2017-07-26 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

45 6 2017-07-21 Punkt 30. porządku obrad: ustawa o Sądzie Najwyższym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

45 5 2017-07-19 Punkt 19. porządku obrad: informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2016 r.

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu

45 5 2017-07-19 Punkt 28. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 25. rocznicę odwołania rządu Jana Olszewskiego (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

45 4 2017-07-18 Punkty 19. i 20. porządku obrad: informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2016 r.; sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2016 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2016 roku

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu (druk nr 463 S)

Dyskusja

45 3 2017-07-14 Punkt 24. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

45 3 2017-07-14 Punkt 23. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

45 3 2017-07-14

Uzupełnienie porządku obrad

45 1 2017-07-12 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

45 1 2017-07-12 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

44 1 2017-06-28 Punkt 6. porządku obrad: informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

41 1 2017-05-16 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o restytucji narodowych dóbr kultury

Dyskusja

40 2 2017-04-27 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kinematografii oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Wystąpienie przedstawiciela rządu

40 1 2017-04-26

Projekt porządku obrad

38 2 2017-03-30 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (cd.)

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu

38 1 2017-03-29 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Dyskusja

38 1 2017-03-29 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

37 2 2017-03-16

Wznowienie obrad

36 2 2017-03-03 Punkt 10. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie wycofania z Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Dyskusja

32 4 2016-12-16 Punkt 30. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

32 2 2016-12-14 Punkt 19. porządku obrad: ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (cd.)

Dyskusja

32 2 2016-12-14 Wznowienie obrad

Głosowanie

32 1 2016-12-13 Punkt 18. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 46. rocznicę krwawej masakry robotników w Szczecinie i na Wybrzeżu

Dyskusja

32 1 2016-12-13 Punkt 17. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 35. rocznicę tragicznych wydarzeń na „Wujku”

Dyskusja

31 6 2016-12-07 Punkt 29. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

31 4 2016-12-01 Punkt 23. porządku obrad: ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

31 3 2016-11-30 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

30 2 2016-11-16 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu

30 2 2016-11-16 Punkt 15. porządku obrad: informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2015 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

30 2 2016-11-16 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (cd.)

Dyskusja (cd.)

Dyskusja (cd.)

Dyskusja (cd.)

30 1 2016-11-15 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

29 2 2016-11-04 Punkt 12. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2017 Rokiem Bolesława Leśmiana

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

29 2 2016-11-04 Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały o ustanowieniu roku 2017 Rokiem Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej w 300. rocznicę tego wydarzenia

Dyskusja

29 2 2016-11-04 Punkt 9. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki

Dyskusja

27 3 2016-10-18 Punkt 7. porządku obrad: informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2015 roku (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

27 2 2016-10-06

Punkt 7. porządku obrad: informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2015 roku

27 2 2016-10-06 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

24 2 2016-08-04 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (cd.)

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu

24 1 2016-08-03 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu

Zapytania i odpowiedzi

23 3 2016-07-22 Punkt 17. porządku obrad: Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2015 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2015 roku (cd.)

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu

23 3 2016-07-22 Punkt 17. porządku obrad: Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2015 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2015 roku

Zapytania i odpowiedzi

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu

Dyskusja

23 3 2016-07-22 Punkt 18. porządku obrad: powołanie członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

23 1 2016-07-20 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Dyskusja

22 2 2016-07-07 Punkt 15. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej w latach 1939–1945 (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

22 2 2016-07-07 Punkt 15. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej w latach 1939–1945

Zapytania i odpowiedzi

21 3 2016-06-29 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

21 3 2016-06-29

Wznowienie posiedzenia

Wznowienie posiedzenia

21 2 2016-06-24 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o Radzie Mediów Narodowych (cd.)

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu

21 1 2016-06-23 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o Radzie Mediów Narodowych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

Dyskusja

20 1 2016-06-15 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o działaniach antyterrorystycznych (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

20 1 2016-06-15 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 75. rocznicę śmierci Ignacego Jana Paderewskiego

Dyskusja

17 1 2016-05-11 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

13 3 2016-03-18 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

13 1 2016-03-16 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

11 2 2016-02-18 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

Dyskusja

Dyskusja

11 1 2016-02-17 Punkt 2. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2016

Zapytania i odpowiedzi

11 1 2016-02-17 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały z okazji 35-lecia Niezależnego Zrzeszenia Studentów

Zapytania i odpowiedzi

10 1 2016-02-12 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Zapytania i odpowiedzi

9 3 2016-01-30 Punkty 5. i 6. porządku obrad: ustawa – Prawo o prokuraturze; ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze (cd.)

Dyskusja (cd.)

Dyskusja (cd.)

9 2 2016-01-29 Punkty 5. i 6. porządku obrad: ustawa – Prawo o prokuraturze; ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

9 2 2016-01-29 Punkt 4. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały Annus Domini MMXVI – Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski

Zapytania i odpowiedzi

9 2 2016-01-29 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Dyskusja (cd.)

7 2 2015-12-31 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (cd.)

Dyskusja

7 2 2015-12-31

Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Zapytania i odpowiedzi

7 1 2015-12-30 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

6 2 2015-12-23 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (cd.)

Dyskusja (cd.)

6 2 2015-12-23 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

5 2 2015-12-18 Punkt 12. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza

Zapytania i odpowiedzi

2 2 2015-11-19 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

2 1 2015-11-18 Punkt 2. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w pięćdziesiątą rocznicę wysłania przez biskupów polskich historycznego listu do biskupów niemieckich

Dyskusja