Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
85 1 2019-09-25 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

81 1 2019-06-26 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Środowiska

Zapytania i odpowiedzi

78 1 2019-05-08 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

78 1 2019-05-08 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami

Przemówienie złożone do protokołu

76 2 2019-04-12 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności

Przemówienie złożone do protokołu

76 1 2019-04-11 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.

Przemówienie złożone do protokołu

75 1 2019-03-20 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane

Przemówienie złożone do protokołu

75 1 2019-03-20 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Przemówienie złożone do protokołu

74 1 2019-02-26 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Przemówienie złożone do protokołu

69 2 2018-12-20 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny

Przemówienie złożone do protokołu

69 1 2018-12-19 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

69 1 2018-12-19 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

Sprawozdanie Komisji Środowiska

Zapytania i odpowiedzi

68 2 2018-12-13 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

Przemówienie złożone do protokołu

68 2 2018-12-13 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski

Przemówienie złożone do protokołu

67 2 2018-11-22 Punkt 20. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

66 1 2018-10-24 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

Przemówienie złożone do protokołu

65 1 2018-09-26 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Przemówienie złożone do protokołu

65 1 2018-09-26 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o spółdzielniach rolników

Przemówienie złożone do protokołu

64 3 2018-07-26 Punkt 26. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Przemówienie złożone do protokołu

64 3 2018-07-26 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Przemówienie złożone do protokołu

64 3 2018-07-26 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym

Przemówienie złożone do protokołu

63 1 2018-07-10 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim

Zapytania i odpowiedzi

63 1 2018-07-10 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Środowiska oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zapytania i odpowiedzi

62 2 2018-06-28 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o własności lokali

Przemówienie złożone do protokołu

62 2 2018-06-28 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

Przemówienie złożone do protokołu

61 1 2018-06-06 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

61 1 2018-06-06 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Przemówienie złożone do protokołu

60 1 2018-05-09 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami

Przemówienie złożone do protokołu

60 1 2018-05-09 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Przemówienie złożone do protokołu

58 2 2018-03-15 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Przemówienie złożone do protokołu

58 2 2018-03-15 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne

Sprawozdanie Komisji Środowiska

Zapytania i odpowiedzi

57 1 2018-03-06 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Przemówienie złożone do protokołu

56 1 2018-02-14 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny

Przemówienie złożone do protokołu

55 1 2018-01-31 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Przemówienie złożone do protokołu

55 1 2018-01-31 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej

Przemówienie złożone do protokołu

53 1 2017-12-19 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego

Przemówienie złożone do protokołu

53 1 2017-12-19 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Przemówienie złożone do protokołu

52 4 2017-12-15 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

Przemówienie złożone do protokołu

52 3 2017-12-14 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody

Przemówienie złożone do protokołu

51 1 2017-12-05 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

51 1 2017-12-05 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o dystrybucji ubezpieczeń

Przemówienie złożone do protokołu

50 1 2017-11-14 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

48 2 2017-10-19 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Przemówienie złożone do protokołu

48 1 2017-10-18 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

48 1 2017-10-18 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium

Przemówienie złożone do protokołu

47 4 2017-09-27 Punkt 17. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń

Przemówienie złożone do protokołu

47 4 2017-09-27 Punkt 19. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Środowiska

47 2 2017-09-22 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r.

Zapytania i odpowiedzi

46 1 2017-07-26 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Przemówienie złożone do protokołu

46 1 2017-07-26 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

45 2 2017-07-13 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

45 1 2017-07-12 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

44 1 2017-06-28 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Przemówienie złożone do protokołu

42 1 2017-05-31 Punkt 8. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych

Przemówienie złożone do protokołu

40 1 2017-04-26 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

39 2 2017-04-21 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności

Przemówienie złożone do protokołu

39 2 2017-04-21 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Przemówienie złożone do protokołu

38 2 2017-03-30 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

Przemówienie złożone do protokołu

37 2 2017-03-16 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

Przemówienie złożone do protokołu

37 2 2017-03-16 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

37 2 2017-03-16 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

37 1 2017-03-15 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego

Przemówienie złożone do protokołu

36 2 2017-03-03 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych

Przemówienie złożone do protokołu

36 1 2017-03-02 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

35 1 2017-02-21 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Przemówienie złożone do protokołu

35 1 2017-02-21 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych

Przemówienie złożone do protokołu

34 1 2017-02-01 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

32 5 2016-12-20 Punkt 32. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

Przemówienie złożone do protokołu

31 4 2016-12-01 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

31 2 2016-11-29 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników

Przemówienie złożone do protokołu

30 2 2016-11-16 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Przemówienie złożone do protokołu

29 1 2016-11-03 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych

Przemówienie złożone do protokołu

29 1 2016-11-03 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Przemówienie złożone do protokołu

24 1 2016-08-03 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego

Przemówienie złożone do protokołu

24 1 2016-08-03 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Przemówienie złożone do protokołu

24 1 2016-08-03 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo atomowe

Sprawozdanie Komisji Środowiska

Zapytania i odpowiedzi

23 1 2016-07-20 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

20 2 2016-06-16 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

20 1 2016-06-15 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Przemówienie złożone do protokołu

19 1 2016-06-08 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba

Przemówienie złożone do protokołu

19 1 2016-06-08 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

19 1 2016-06-08 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy

Przemówienie złożone do protokołu

17 1 2016-05-11 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Porozumienia o zabezpieczeniu społecznym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu, podpisanego w Quebecu dnia 3 czerwca 2015 r.

Przemówienie złożone do protokołu

17 1 2016-05-11 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Przemówienie złożone do protokołu

16 2 2016-04-29 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Przemówienie złożone do protokołu

16 2 2016-04-29 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium

Przemówienie złożone do protokołu

14 1 2016-04-06 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy o utworzeniu Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, sporządzonej w Pekinie dnia 29 czerwca 2015 r.

Przemówienie złożone do protokołu

14 1 2016-04-06 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych

Przemówienie złożone do protokołu

14 1 2016-04-06 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

Przemówienie złożone do protokołu

13 3 2016-03-18 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016

Przemówienie złożone do protokołu

13 1 2016-03-16 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

13 1 2016-03-16 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Przemówienie złożone do protokołu

10 1 2016-02-12 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Przemówienie złożone do protokołu