Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
49 1 2022-09-27

Oświadczenia

49 1 2022-09-27 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo pocztowe

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

48 1 2022-09-07 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Przemówienie złożone do protokołu

48 1 2022-09-07 Punkt 8. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Zapytania i odpowiedzi

48 1 2022-09-07 Punkt 7. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Dyskusja

48 1 2022-09-07 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

48 1 2022-09-07 Punkty 1. i 2. porządku obrad: ustawa o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze; drugie czytanie projektu uchwały w sprawie katastrofy ekologicznej na rzece Odrze (cd.)

Dyskusja

48 1 2022-09-07 Punkty 1. i 2. porządku obrad: ustawa o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze; drugie czytanie projektu uchwały w sprawie katastrofy ekologicznej na rzece Odrze

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

47 1 2022-08-03 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej

Przemówienie złożone do protokołu

47 1 2022-08-03 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o dodatku węglowym

Przemówienie złożone do protokołu

47 1 2022-08-03 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku z sytuacją na rynku gazu

Przemówienie złożone do protokołu

47 1 2022-08-03 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego

Przemówienie złożone do protokołu

46 2 2022-07-21

Oświadczenia

46 2 2022-07-21 Punkt 21. porządku obrad: informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za 2021 rok wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

46 2 2022-07-21 Punkty 17. i 18. porządku obrad: sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2021 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2021 roku; informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2021 roku (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

46 1 2022-07-20 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną

Przemówienie złożone do protokołu

46 1 2022-07-20 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska

Przemówienie złożone do protokołu

46 1 2022-07-20 Punkt 16. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

46 1 2022-07-20 Punkt 14. porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

46 1 2022-07-20 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej oraz ustawy o grach hazardowych

Dyskusja

45 2 2022-06-30 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”

Przemówienie złożone do protokołu

45 2 2022-06-30 Punkt 13. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustaleń poczynionych przez Senacki Zespół do spraw Spółki GETBACK SA (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Dyskusja

45 2 2022-06-30 Punkt 13. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustaleń poczynionych przez Senacki Zespół do spraw Spółki GETBACK SA

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

45 1 2022-06-29 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

45 1 2022-06-29 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

44 2 2022-06-09 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

44 1 2022-06-08 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

44 1 2022-06-08 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

43 1 2022-06-01 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

42 1 2022-05-18 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

42 1 2022-05-18 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

42 1 2022-05-18 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

41 1 2022-04-27 Punkt 7. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Zapytania i odpowiedzi

40 1 2022-04-12 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Przemówienie złożone do protokołu

40 1 2022-04-12 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027

Przemówienie złożone do protokołu

40 1 2022-04-12 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym

Przemówienie złożone do protokołu

39 1 2022-03-23 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o wyrobach medycznych

Przemówienie złożone do protokołu

39 1 2022-03-23 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o utworzeniu Politechniki Morskiej w Szczecinie

Przemówienie złożone do protokołu

39 1 2022-03-23 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

Przemówienie złożone do protokołu

39 1 2022-03-23 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, sporządzonej w Bridgetown na Barbadosie dnia 15 października 2008 r.

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

39 1 2022-03-23 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

38 4 2022-03-17 Punkt 17. porządku obrad: ustawa o obronie Ojczyzny

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

38 1 2022-03-09 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

Przemówienie złożone do protokołu

38 1 2022-03-09 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

38 1 2022-03-09 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie europejskich aspiracji Ukrainy

Przemówienie złożone do protokołu

38 1 2022-03-09 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku

Dyskusja

38 1 2022-03-09 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz ustawy o Agencji Mienia Wojskowego (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

37 1 2022-02-16 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

37 1 2022-02-16 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym

Przemówienie złożone do protokołu

37 1 2022-02-16 Punkt 2. porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2021 r. (przewodnictwo Słowenii w Radzie Unii Europejskiej)

Przemówienie złożone do protokołu

37 1 2022-02-16 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

36 2 2022-02-04 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

36 1 2022-01-20 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rezerwach strategicznych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

36 1 2022-01-20 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

36 1 2022-01-20 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Przemówienie złożone do protokołu

36 1 2022-01-20 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

Przemówienie złożone do protokołu

35 2 2022-01-12 Punkt 10. porządku obrad: powołanie członków Rady Polityki Pieniężnej

Przemówienie złożone do protokołu

35 2 2022-01-12 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego

Przemówienie złożone do protokołu

35 2 2022-01-12 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

35 1 2022-01-11 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2022

Przemówienie złożone do protokołu

34 2 2021-12-15 Punkt 21. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

Przemówienie złożone do protokołu

34 2 2021-12-15 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o dodatku osłonowym

Dyskusja

34 2 2021-12-15 Punkt 19. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

34 1 2021-12-14 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 591)

Przemówienie złożone do protokołu

33 2 2021-11-25 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

33 2 2021-11-25 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

Przemówienie złożone do protokołu

33 2 2021-11-25 Punkt 18. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia

Zapytania i odpowiedzi

33 1 2021-11-24 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

33 1 2021-11-24 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju

Przemówienie złożone do protokołu

33 1 2021-11-24 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

32 3 2021-10-29 Punkt 24. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

32 3 2021-10-29 Punkt 23. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Przemówienie złożone do protokołu

32 2 2021-10-28 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Przemówienie złożone do protokołu

32 2 2021-10-28 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

Przemówienie złożone do protokołu

32 1 2021-10-27 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

Przemówienie złożone do protokołu

31 2 2021-10-08 Punkt 14. porządku obrad: informacja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie kontroli w Funduszu Sprawiedliwości

Zapytania i odpowiedzi

31 1 2021-10-07 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Przemówienie złożone do protokołu

31 1 2021-10-07 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

30 1 2021-09-21 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o rekompensacie dla podmiotów świadczących usługi albo prowadzących działalność gospodarczą w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r.

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

29 2 2021-09-10

Oświadczenia

29 1 2021-09-09 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Przemówienie złożone do protokołu

29 1 2021-09-09 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały upamiętniającej ofiary ataków terrorystycznych na World Trade Center w dniu 11 września 2001 r.

Przemówienie złożone do protokołu

29 1 2021-09-09 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

28 2 2021-08-05 Punkt 25. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

28 1 2021-08-04 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

28 1 2021-08-04 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

28 1 2021-08-04 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Zapytania i odpowiedzi

28 1 2021-08-04 Punkt 1. porządku obrad: informacja Ministra Zdrowia na temat stanu przygotowań w związku z zagrożeniem pojawienia się czwartej fali pandemii COVID-19 w Polsce

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

27 2 2021-07-22 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Agencji Badań Medycznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

27 1 2021-07-21 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

26 1 2021-06-16 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

26 1 2021-06-16 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

26 1 2021-06-16 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym

Dyskusja

25 1 2021-06-10 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

24 3 2021-05-27

Oświadczenia

24 3 2021-05-27 Punkt 27. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

24 1 2021-05-12 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

24 1 2021-05-12 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 100-lecie III Powstania Śląskiego

Przemówienie złożone do protokołu

24 1 2021-05-12 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

24 1 2021-05-12 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

24 1 2021-05-12 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

23 2 2021-04-15 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

Przemówienie złożone do protokołu

23 2 2021-04-15 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

23 1 2021-04-14 Punkt 8. porządku obrad: informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2020

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

23 1 2021-04-14 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie wsparcia i wyrównania szans dla osób w spektrum autyzmu (cd.)

Dyskusja (cd.)

22 2 2021-03-25 Punkt 21. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w związku z 30. rocznicą powstania Grupy Wyszehradzkiej

Przemówienie złożone do protokołu

22 2 2021-03-25 Punkt 20. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia twórców konstytucji marcowej 1921 roku

Przemówienie złożone do protokołu

22 1 2021-03-24 Punkt 5. porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

21 3 2021-02-19 Punkt 19. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zagrożenia wolności mediów w Polsce

Przemówienie złożone do protokołu

21 2 2021-02-18 Punkt 16. porządku obrad: wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

Przemówienie złożone do protokołu

21 1 2021-02-17 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

Zapytania i odpowiedzi

21 1 2021-02-17 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o służbie zagranicznej

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

20 2 2021-01-12 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych

Dyskusja

19 1 2020-12-16 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

18 5 2020-12-02 Punkt 31. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

18 3 2020-11-27 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

18 1 2020-11-25 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

18 1 2020-11-25 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

17 3 2020-10-28 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o doręczeniach elektronicznych (cd.)

Dyskusja

17 3 2020-10-28 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o doręczeniach elektronicznych

Zapytania i odpowiedzi

16 3 2020-10-13 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Dyskusja

16 3 2020-10-13 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

16 2 2020-09-30 Punkt 14. porządku obrad: informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat stanu polskiej dyplomacji

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

16 2 2020-09-30 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o Funduszu Medycznym

Zapytania i odpowiedzi

15 1 2020-09-10 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

14 3 2020-08-13 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

14 2 2020-08-12 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Dyskusja

14 2 2020-08-12 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

14 1 2020-08-11 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

13 1 2020-07-01 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

5 3 2020-02-27 Punkt 5. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w obronie niezawisłości sędziów i niezależności wymiaru sprawiedliwości

Zapytania i odpowiedzi

5 3 2020-02-27 Punkt 4. porządku obrad: informacja Ministra Zdrowia w sprawie sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Zapytania i odpowiedzi

5 1 2020-02-25 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2020

Dyskusja

4 2 2020-02-06 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

4 2 2020-02-06 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

4 2 2020-02-06 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

4 2 2020-02-06 Punkt 16. porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

4 1 2020-02-05 Punkt 2. porządku obrad: informacja Prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji klientów GetBack SA ze szczególnym uwzględnieniem ochrony konsumentów przez instytucje państwowe przed niezgodną z prawem działalnością GetBack SA oraz działań podjętych w celu umożliwienia odzyskania środków zainwestowanych w obligacje GetBack SA

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

4 1 2020-02-05 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych

Dyskusja

3 3 2020-01-17 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Przemówienie złożone do protokołu

3 3 2020-01-17 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

3 2 2020-01-16 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

3 2 2020-01-16 Punkt 8. porządku obrad: informacja Prezesa Rady Ministrów na temat stanu polskiego hutnictwa ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w krakowskim oddziale ArcelorMittal, polityki celnej oraz planów rządu mających na celu powstrzymanie upadku branży w Polsce

Zapytania i odpowiedzi

3 1 2020-01-15 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

2 2 2019-12-18 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

2 1 2019-12-17 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

2 1 2019-12-17 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

2 1 2019-12-17 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu