Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
78 2 2019-05-09 Punkt 25. porządku obrad: wybór Przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

73 1 2019-02-13 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowenii o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Lublanie dnia 28 czerwca 1996 r.

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

72 1 2019-02-01 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym

Zapytania i odpowiedzi

71 2 2019-01-24 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

69 1 2018-12-19 Punkt 5. porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska

69 1 2018-12-19

Wznowienie obrad

69 1 2018-12-19 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

68 1 2018-12-12 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Zapytania i odpowiedzi

67 3 2018-11-23 Punkt 17. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

67 3 2018-11-23 Punkt 33. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Zapytania i odpowiedzi

67 2 2018-11-22 Punkt 21. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

67 2 2018-11-22 Punkt 20. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

66 3 2018-10-26 Punkt 29. porządku obrad: ustawa o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

66 3 2018-10-26 Punkt 28. porządku obrad: ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

66 2 2018-10-25 Punkt 19. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych

Dyskusja

63 1 2018-07-10 Punkty 3. i 4. porządku obrad: ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

62 2 2018-06-28 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

62 2 2018-06-28 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska

62 2 2018-06-28 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

62 1 2018-06-27 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

61 1 2018-06-06 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Dyskusja

60 5 2018-05-16 Punkt 25. porządku obrad: ustawa o wspieraniu nowych inwestycji (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

60 5 2018-05-16 Punkt 25. porządku obrad: ustawa o wspieraniu nowych inwestycji

Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

58 2 2018-03-15 Punkt 15. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały o współpracy Polski i Węgier w Unii Europejskiej

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

56 2 2018-02-15 Punkt 6. porządku obrad: ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (cd.)

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

56 2 2018-02-15 Punkt 2. porządku obrad: ustawa – Prawo przedsiębiorców (cd.)

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

56 2 2018-02-15 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (cd.)

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

56 1 2018-02-14 Punkty 2., 3., 4., 5. i 6. porządku obrad: ustawa – Prawo przedsiębiorców; ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

54 1 2018-01-17 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2018

Zapytania i odpowiedzi

52 4 2017-12-15 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

52 3 2017-12-14 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Sprawozdanie połączonych Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

52 2 2017-12-13 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o Sądzie Najwyższym (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

52 2 2017-12-13 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

52 1 2017-12-12 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

51 2 2017-12-06 Punkt 20. porządku obrad: ustawa o rynku mocy

Dyskusja

51 1 2017-12-05 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

50 1 2017-11-14 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Zapytania i odpowiedzi

49 1 2017-11-09 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

48 1 2017-10-18 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Zdrowia

48 1 2017-10-18 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (cd.)

Dyskusja

47 4 2017-09-27 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

47 2 2017-09-22 Punkt 11. porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Zapytania i odpowiedzi

47 1 2017-09-21 Punkt 2. porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2017 r. (przewodnictwo Malty w Radzie Unii Europejskiej)

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

46 1 2017-07-26 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Zapytania i odpowiedzi

45 3 2017-07-14 Punkt 23. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Dyskusja (cd.)

45 3 2017-07-14 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna

Dyskusja

45 1 2017-07-12 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

45 1 2017-07-12 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

44 1 2017-06-28 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Dyskusja

42 1 2017-05-31 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

41 1 2017-05-16 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

41 1 2017-05-16 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

40 2 2017-04-27 Punkty 14. i 15. porządku obrad: drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona) COM (2016) 864; drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona) COM (2016) 861

Zapytania i odpowiedzi

40 1 2017-04-26 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

39 2 2017-04-21 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Zdrowia oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

39 1 2017-04-20 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne

Sprawozdanie połączonych Komisji Zdrowia oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

37 1 2017-03-15 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Zapytania i odpowiedzi

36 2 2017-03-03 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy

Dyskusja

36 2 2017-03-03 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

35 2 2017-02-22 Komunikaty

Zapytania i odpowiedzi

35 1 2017-02-21 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zamianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Sprawozdanie Komisji Zdrowia

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

35 1 2017-02-21 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

32 4 2016-12-16 Punkt 29. porządku obrad: ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (cd.)

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

32 4 2016-12-16 Punkt 28. porządku obrad: ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym (cd.)

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

32 4 2016-12-16 Punkty 28. i 29. porządku obrad: ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym; ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

32 4 2016-12-16 Punkt 27. porządku obrad: ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

31 4 2016-12-01 Punkt 20. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Zapytania i odpowiedzi

31 4 2016-12-01 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

30 2 2016-11-16 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (cd.)

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

29 2 2016-11-04 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Dyskusja

29 1 2016-11-03 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

28 1 2016-10-19 Punkt 11. porządku obrad: informacja Prezesa Rady Ministrów o stanie Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Kanadą (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

28 1 2016-10-19 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej

Dyskusja

27 2 2016-10-06 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Infrastruktury oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

27 1 2016-10-05 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Dyskusja

26 2 2016-09-22 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

25 1 2016-09-09 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

24 1 2016-08-03 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

23 3 2016-07-22 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej

Dyskusja

23 2 2016-07-21 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

23 2 2016-07-21 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

23 1 2016-07-20 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Dyskusja

22 2 2016-07-07 Punkt 15. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej w latach 1939–1945 (cd.)

Głosowanie

Dyskusja

21 3 2016-06-29 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Dyskusja

21 2 2016-06-24 Punkt 2. porządku obrad: powołanie członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Wyjaśnienia i pytania

20 2 2016-06-16 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

20 2 2016-06-16 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

19 2 2016-06-09 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

19 1 2016-06-08 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

19 1 2016-06-08 Projekt porządku obrad

Głosowanie

18 2 2016-05-19 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

18 1 2016-05-18 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

16 1 2016-04-28 Punkt 1. porządku obrad: informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat realizacji Programu Działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015–2019 (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

11 1 2016-02-17 Punkt 2. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2016

Dyskusja

10 1 2016-02-12 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Zapytania i odpowiedzi

9 3 2016-01-30 Punkty 5. i 6. porządku obrad: ustawa – Prawo o prokuraturze; ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze (cd.)

Dyskusja (cd.)

9 2 2016-01-29 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.

Dyskusja

9 2 2016-01-29 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

8 1 2016-01-13 Punkt 1. porządku obrad: powołanie członków Rady Polityki Pieniężnej

Wyjaśnienia i pytania

Wyjaśnienia i pytania

Wyjaśnienia i pytania

7 2 2015-12-31 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (cd.)

Dyskusja

7 2 2015-12-31 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

5 1 2015-12-17 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015

Zapytania i odpowiedzi