Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
81 1 2019-06-26 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

75 2 2019-03-21 Punkt 25. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

67 2 2018-11-22 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

67 2 2018-11-22 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji

Zapytania i odpowiedzi

65 1 2018-09-26 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

64 3 2018-07-26 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zapytania i odpowiedzi

64 3 2018-07-26 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

64 1 2018-07-24 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

58 2 2018-03-15 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Środowiska oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Środowiska oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

58 1 2018-03-14 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Środowiska oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Środowiska oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

57 1 2018-03-06 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

53 1 2017-12-19 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Zapytania i odpowiedzi

52 2 2017-12-13 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

51 1 2017-12-05 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

47 2 2017-09-22 Punkt 11. porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zapytania i odpowiedzi

47 2 2017-09-22 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych

Zapytania i odpowiedzi

46 2 2017-07-27 Punkt 9. porządku obrad: Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2016 wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka

Zapytania i odpowiedzi

45 5 2017-07-19 Punkt 29. porządku obrad: ustawa – Prawo wodne

Zapytania i odpowiedzi

45 3 2017-07-14 Punkt 23. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Dyskusja (cd.)

44 2 2017-06-29 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (cd.)

Sprawozdanie Komisji Zdrowia

44 1 2017-06-28 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Sprawozdanie Komisji Zdrowia

42 1 2017-05-31 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zapytania i odpowiedzi

37 2 2017-03-16 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Zdrowia

37 1 2017-03-15 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

Zapytania i odpowiedzi

33 1 2017-01-11 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN), sporządzonego w Genewie dnia 19 stycznia 1996 r.

Zapytania i odpowiedzi

32 5 2016-12-20 Punkt 34. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach

Zapytania i odpowiedzi

32 1 2016-12-13 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

32 1 2016-12-13 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Sprawozdanie Komisji Zdrowia

31 4 2016-12-01 Punkt 23. porządku obrad: ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

30 2 2016-11-16 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

30 2 2016-11-16 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

30 2 2016-11-16 Punkt 15. porządku obrad: informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2015 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela

Zapytania i odpowiedzi

28 2 2016-10-20 Punkt 10. porządku obrad: informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2015 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Zapytania i odpowiedzi

24 2 2016-08-04 Punkt 20. porządku obrad: informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat bieżącej sytuacji na podstawowych rynkach rolnych, uzgodnień Rady UE do spraw Rolnictwa i Rybołówstwa dotyczących sytuacji na rynkach rolnych oraz planowanych środków wsparcia, programu rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016–2020

Dyskusja

23 3 2016-07-22 Punkt 17. porządku obrad: Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2015 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2015 roku

Zapytania i odpowiedzi

23 2 2016-07-21 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Dyskusja

22 2 2016-07-07 Punkt 15. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej w latach 1939–1945 (cd.)

Głosowanie

22 1 2016-07-06 Punkt 8. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny

Zapytania i odpowiedzi

21 3 2016-06-29 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

20 1 2016-06-15 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Zapytania i odpowiedzi

18 1 2016-05-18 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

16 1 2016-04-28 Punkt 1. porządku obrad: informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat realizacji Programu Działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015–2019 (cd.)

Dyskusja

Dyskusja

15 1 2016-04-13 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (cd.)

Dyskusja

Dyskusja

14 1 2016-04-06 Punkt 9. porządku obrad: wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie senatora Roberta Dowhana

Zapytania i odpowiedzi

11 2 2016-02-18 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

9 2 2016-01-29 Punkty 5. i 6. porządku obrad: ustawa – Prawo o prokuraturze; ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

9 2 2016-01-29 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny

Zapytania i odpowiedzi

7 2 2015-12-31 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

7 1 2015-12-30 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych

Przemówienie złożone do protokołu

6 2 2015-12-23 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

6 2 2015-12-23 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

3 1 2015-11-26 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Dyskusja