Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
41 2 2022-04-28 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Zapytania i odpowiedzi

40 1 2022-04-12 Punkt 9. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o niekaraniu ochotników broniących wolności i niepodległości Ukrainy

Zapytania i odpowiedzi

38 4 2022-03-17 Punkt 17. porządku obrad: ustawa o obronie Ojczyzny

Przemówienie złożone do protokołu

37 1 2022-02-16 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

37 1 2022-02-16 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

36 1 2022-01-20 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

36 1 2022-01-20 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

Przemówienie złożone do protokołu

35 2 2022-01-12 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

35 2 2022-01-12 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego

Przemówienie złożone do protokołu

34 1 2021-12-14 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

34 1 2021-12-14 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Przemówienie złożone do protokołu

34 1 2021-12-14 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

33 1 2021-11-24 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu

32 2 2021-10-28 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Sprawozdanie połączonych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska

Zapytania i odpowiedzi

32 1 2021-10-27 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

32 1 2021-10-27 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej

Zapytania i odpowiedzi

29 1 2021-09-09 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Przemówienie złożone do protokołu

28 1 2021-08-04 Punkt 1. porządku obrad: informacja Ministra Zdrowia na temat stanu przygotowań w związku z zagrożeniem pojawienia się czwartej fali pandemii COVID-19 w Polsce

Zapytania i odpowiedzi

27 2 2021-07-22 Punkt 19. porządku obrad: informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za 2020 rok wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka

Zapytania i odpowiedzi

26 3 2021-06-18

Punkt 24. porządku obrad: wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

Punkt 24. porządku obrad: wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

Wyjaśnienia i pytania

Dyskusja

26 1 2021-06-16 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym

Sprawozdanie połączonych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

25 1 2021-06-10 Punkt 2. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Przemówienie złożone do protokołu

23 2 2021-04-15 Punkt 10. porządku obrad: informacja Prezesa Rady Ministrów o stanie przygotowań do uruchomienia środków z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej (Next Generation EU)

Zapytania i odpowiedzi

16 4 2020-10-14 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

16 3 2020-10-13 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Dyskusja

16 2 2020-09-30 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o Funduszu Medycznym

Zapytania i odpowiedzi

16 1 2020-09-29 Punkty 4. i 5. porządku obrad: sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o działalności w 2019 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2019 roku; informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2019 r. (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

14 3 2020-08-13 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Sprawozdanie Komisji Środowiska

Zapytania i odpowiedzi

9 1 2020-04-15 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Przemówienie złożone do protokołu

9 1 2020-04-15 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

6 1 2020-03-06 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Zapytania i odpowiedzi

3 3 2020-01-17 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska

3 3 2020-01-17 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Sprawozdanie połączonych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska

3 2 2020-01-16 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

1 2 2019-11-13 Punkt 7. porządku obrad: wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Przedstawienie kandydatury senatora Jerzego Chróścikowskiego na przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi