Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
77 2 2015-06-25 Punkt 14. porządku obrad: informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2014 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela

Zapytania i odpowiedzi

73 1 2015-04-15 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Zapytania i odpowiedzi

72 2 2015-03-19 Punkt 15. porządku obrad: informacja rządu na temat „Narodowego Planu Antyterrorystycznego na lata 2015–2019”

Zapytania i odpowiedzi

72 1 2015-03-18 Punkt 14. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy o ewidencji ludności

Zapytania i odpowiedzi

62 1 2014-10-08 Punkt 2. porządku obrad: informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.

Dyskusja

54 2 2014-05-22 Punkt 15. porządku obrad: informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2013 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela

Zapytania i odpowiedzi

42 1 2013-10-29 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego po II wojnie światowej niekomunistycznego premiera w Europie Środkowo-Wschodniej

Przedstawienie projektu

36 1 2013-07-03 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Zapytania i odpowiedzi

29 2 2013-03-21 Punkt 12. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę powołania parafii pod wezwaniem Świętego Krzyża w nowojorskiej dzielnicy Maspeth

Dyskusja

23 1 2012-12-12 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Zapytania i odpowiedzi

16 2 2012-07-26 Punkt 12. porządku obrad: informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2011 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela

Zapytania i odpowiedzi

15 1 2012-07-05 Punkt 2. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały z okazji 90. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Polski

Dyskusja