Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
85 2 2019-09-26 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (cd.)

Dyskusja

85 2 2019-09-26 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

85 2 2019-09-26 Punkty 20. i 21. porządku obrad: sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2018 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2018 roku; informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2018 r.

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

85 1 2019-09-25 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

85 1 2019-09-25 Punkt 3. porządku obrad: informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Dyskusja

Dyskusja

Zamknięcie dyskusji

83 3 2019-08-02 Punkt 41. porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2019 r. (przewodnictwo Rumunii w Radzie Unii Europejskiej)

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

83 2 2019-08-01 Punkt 42. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy ‒ Kodeks wyborczy oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

83 2 2019-08-01 Punkt 20. porządku obrad: ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Dyskusja

83 1 2019-07-31 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (cd.)

Dyskusja

82 3 2019-07-12 Punkt 26. porządku obrad: informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2018 r.

Dyskusja

82 2 2019-07-11 Punkt 24. porządku obrad: sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2018 roku petycji

Zapytania i odpowiedzi

82 2 2019-07-11 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

82 2 2019-07-11 Punkt 25. porządku obrad: informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2018 roku (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

82 2 2019-07-11 Punkt 25. porządku obrad: informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2018 roku

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

82 1 2019-07-10 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Dyskusja

82 1 2019-07-10 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę podpisania traktatu wersalskiego

Dyskusja

79 2 2019-05-28 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Dyskusja

79 1 2019-05-24 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

77 2 2019-04-26 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych

Dyskusja

77 1 2019-04-25 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

77 1 2019-04-25 Projekt porządku obrad

Głosowanie

75 2 2019-03-21 Punkt 16. porządku obrad: informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2017 roku

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

75 2 2019-03-21 Punkt 15. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę powołania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Dyskusja

Dyskusja

75 1 2019-03-20 Punkt 13. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych

Dyskusja

75 1 2019-03-20 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o ustanowieniu Święta Chrztu Polski

Dyskusja

75 1 2019-03-20 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego

Zapytania i odpowiedzi

75 1 2019-03-20 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Zapytania i odpowiedzi

74 1 2019-02-26 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

74 1 2019-02-26 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym

Zapytania i odpowiedzi

73 2 2019-02-14 Punkt 8. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały upamiętniającej Jana Olszewskiego – Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej (1930–2019)

Dyskusja

73 2 2019-02-14 Punkt 7. porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2018 r. (przewodnictwo Austrii w Radzie Unii Europejskiej)

Zapytania i odpowiedzi

73 1 2019-02-13 Punkt 5. porządku obrad: informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2017

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

73 1 2019-02-13 Punkt 4. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Dyskusja

73 1 2019-02-13 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

72 1 2019-02-01 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

71 2 2019-01-24 Punkt 4. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały upamiętniającej Pawła Adamowicza, Prezydenta Gdańska, miasta wolności i solidarności; projektu uchwały upamiętniającej Pawła Adamowicza – Prezydenta Gdańska

Dyskusja

71 2 2019-01-24 Punkt 3. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę inauguracyjnego posiedzenia Sejmu Ustawodawczego

Dyskusja

71 1 2019-01-23 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2019

Dyskusja

70 1 2018-12-28 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

69 2 2018-12-20 Punkt 20. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Unii Lubelskiej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

69 2 2018-12-20 Punkt 19. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2019 Rokiem Matematyki

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

69 1 2018-12-19 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

69 1 2018-12-19 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

69 1 2018-12-19 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

69 1 2018-12-19 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o umowach międzynarodowych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

69 1 2018-12-19 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

69 1 2018-12-19

Projekt porządku obrad

68 2 2018-12-13 Punkt 4. porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

68 1 2018-12-12 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

68 1 2018-12-12 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

67 3 2018-11-23

Punkt 33. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Punkt 33. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

67 3 2018-11-23 Punkt 31. porządku obrad: informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich

Zapytania i odpowiedzi

67 2 2018-11-22 Punkt 26. porządku obrad: ustawa o Instytucie Europy Środkowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

67 2 2018-11-22 Punkt 17. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

67 1 2018-11-21 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

67 1 2018-11-21 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019

Zapytania i odpowiedzi

67 1 2018-11-21 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w rocznicę Wielkiego Głodu na Ukrainie

Dyskusja

67 1 2018-11-21 Projekt porządku obrad

Głosowanie

66 3 2018-10-26 Punkt 29. porządku obrad: ustawa o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Zamknięcie dyskusji

66 3 2018-10-26 Punkt 27. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

66 3 2018-10-26

Uzupełnienie porządku obrad

66 1 2018-10-24 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

65 1 2018-09-26 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Dyskusja

Dyskusja

65 1 2018-09-26 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

64 4 2018-07-27 Punkt 36. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

Dyskusja

Skierowanie projektu uchwały do Komisji Ustawodawczej oraz do Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

64 3 2018-07-26 Punkt 27. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

64 3 2018-07-26 Punkt 26. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

64 3 2018-07-26 Punkt 39. porządku obrad: informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2017 roku

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

64 3 2018-07-26 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych

Dyskusja

64 3 2018-07-26 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (cd.)

Dyskusja

64 2 2018-07-25 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Zapytania i odpowiedzi

64 2 2018-07-25 Punkt 2. porządku obrad: wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

64 1 2018-07-24

Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

64 1 2018-07-24 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

64 1 2018-07-24 Projekt porządku obrad

Głosowanie

63 3 2018-07-13 Punkt 20. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

63 2 2018-07-11 Punkt 17. porządku obrad: ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

Zapytania i odpowiedzi

63 2 2018-07-11 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

63 1 2018-07-10 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

Zapytania i odpowiedzi

63 1 2018-07-10 Punkty 3. i 4. porządku obrad: ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

63 1 2018-07-10 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

62 3 2018-06-29 Punkt 41. porządku obrad: wybór ławników Sądu Najwyższego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

62 2 2018-06-28 Punkt 32. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Dyskusja

Dyskusja

62 2 2018-06-28 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

62 2 2018-06-28 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

62 1 2018-06-27 Punkt 36. porządku obrad: informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Zamknięcie dyskusji

62 1 2018-06-27 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

62 1 2018-06-27

Uzupełnienie porządku obrad

62 1 2018-06-27 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

61 2 2018-06-07 Punkt 10. porządku obrad: informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2017 r.

Dyskusja

60 5 2018-05-16

Oświadczenia

60 4 2018-05-15 Punkt 24. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

Dyskusja (cd.)

60 4 2018-05-15 Punkt 22. porządku obrad: ustawa o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (cd.)

Dyskusja

60 4 2018-05-15 Punkt 22. porządku obrad: ustawa o Centralnym Porcie Komunikacyjnym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

60 2 2018-05-10 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

60 2 2018-05-10 Punkt 16. porządku obrad: informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2016 roku

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

60 1 2018-05-09 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

60 1 2018-05-09 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej

Zapytania i odpowiedzi

59 3 2018-04-16 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (cd.)

Sprawozdanie mniejszości Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

59 3 2018-04-16 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

59 3 2018-04-16 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (cd.)

Dyskusja (cd.)

59 2 2018-04-13 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

59 2 2018-04-13 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Zapytania i odpowiedzi

59 2 2018-04-13

Uzupełnienie porządku obrad

59 1 2018-04-11 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

58 2 2018-03-15 Punkt 15. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały o współpracy Polski i Węgier w Unii Europejskiej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

58 2 2018-03-15 Punkt 14. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie negocjacji zasad prowadzenia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 r.

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

58 2 2018-03-15 Punkt 13. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Dyskusja

58 2 2018-03-15

Uzupełnienie porządku obrad

58 1 2018-03-14 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

58 1 2018-03-14 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o komornikach sądowych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

58 1 2018-03-14 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką (cd.)

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu

58 1 2018-03-14 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

57 3 2018-03-08 Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 50. rocznicę wydarzeń marcowych z 1968 roku i projektu uchwały w 50. rocznicę wydarzeń marcowych z 1968 roku

Dyskusja

57 2 2018-03-07 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o pozbawianiu stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943–1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

57 2 2018-03-07 Punkt 6. porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczpospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2017 r. (przewodnictwo Estonii w Radzie Unii Europejskiej)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

57 1 2018-03-06 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników

Dyskusja

57 1 2018-03-06 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

57 1 2018-03-06 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

56 1 2018-02-14 Punkty 7. i 8. porządku obrad: ustawa o Straży Marszałkowskiej; ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

56 1 2018-02-14 Punkty 2., 3., 4., 5. i 6. porządku obrad: ustawa – Prawo przedsiębiorców; ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

56 1 2018-02-14 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

56 1 2018-02-14 Projekt porządku obrad

Głosowanie

55 1 2018-01-31 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

55 1 2018-01-31 Punkt 5. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

55 1 2018-01-31

Projekt porządku obrad

54 2 2018-01-18 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

54 1 2018-01-17 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2018

Dyskusja

53 3 2017-12-21 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (cd.)

Dyskusja (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej

53 2 2017-12-20 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

53 2 2017-12-20 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

53 2 2017-12-20 Punkt 17. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

53 2 2017-12-20 Punkt 17. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

53 1 2017-12-19 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych

Zapytania i odpowiedzi

53 1 2017-12-19 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

53 1 2017-12-19 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o Służbie Ochrony Państwa

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

52 4 2017-12-15 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (cd.)

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

52 4 2017-12-15 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o Sądzie Najwyższym (cd.)

Sprawozdanie mniejszości Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

52 4 2017-12-15 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

52 4 2017-12-15 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o dotacji dla Fundacji Dziedzictwa Kulturowego przeznaczonej na uzupełnienie kapitału wieczystego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

52 4 2017-12-15 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

52 4 2017-12-15 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

Zapytania i odpowiedzi

52 4 2017-12-15 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

52 4 2017-12-15 Punkt 9. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 75. rocznicę utworzenia Rady Pomocy Żydom „Żegota” oraz misji Jana Karskiego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

52 3 2017-12-14 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

Dyskusja

52 3 2017-12-14 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o Sądzie Najwyższym (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Dyskusja (cd.)

Dyskusja (cd.)

52 2 2017-12-13 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o Sądzie Najwyższym

Zapytania i odpowiedzi

52 2 2017-12-13 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

52 1 2017-12-12 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

52 1 2017-12-12

Projekt porządku obrad

Projekt porządku obrad

Głosowanie

51 3 2017-12-07 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Podjęcie uchwały

51 2 2017-12-06 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

51 1 2017-12-05 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o Instytucie Solidarności i Męstwa

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

50 1 2017-11-14 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017 (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

50 1 2017-11-14 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

49 1 2017-11-09 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

48 2 2017-10-19 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo prasowe

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

48 2 2017-10-19 Punkt 11. porządku obrad: sprawozdanie o stanie ochrony języka polskiego za lata 2014–2015

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

48 1 2017-10-18 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Dyskusja

48 1 2017-10-18 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla

Zapytania i odpowiedzi

47 5 2017-09-28 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (cd.)

Dyskusja (cd.)

Dyskusja (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

47 4 2017-09-27

Wznowienie obrad

47 4 2017-09-27 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Zapytania i odpowiedzi

47 4 2017-09-27 Punkt 22. porządku obrad: informacja Rady Ministrów o stanie realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

47 3 2017-09-26 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

47 3 2017-09-26 Punkt 21. porządku obrad: informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2016 roku (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Głosowanie

Dyskusja

47 2 2017-09-22 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych

Dyskusja

47 2 2017-09-22 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze” (cd.)

Dyskusja

47 1 2017-09-21 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych

Zapytania i odpowiedzi

47 1 2017-09-21 Punkt 2. porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2017 r. (przewodnictwo Malty w Radzie Unii Europejskiej)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

46 2 2017-07-27

Oświadczenia

46 2 2017-07-27 Punkt 9. porządku obrad: Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2016 wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka

Zapytania i odpowiedzi

46 1 2017-07-26 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

45 6 2017-07-21 Punkt 30. porządku obrad: ustawa o Sądzie Najwyższym (cd.)

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

45 6 2017-07-21 Punkt 30. porządku obrad: ustawa o Sądzie Najwyższym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

Dyskusja

Dyskusja

45 6 2017-07-21

Uzupełnienie porządku obrad

Uzupełnienie porządku obrad

Głosowanie

45 5 2017-07-19 Punkt 20. porządku obrad: sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2016 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2016 roku (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

45 5 2017-07-19 Punkt 28. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 25. rocznicę odwołania rządu Jana Olszewskiego (cd.)

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

45 4 2017-07-18 Punkt 26. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia Ofiar „operacji polskiej” NKWD z 1937 r.

Dyskusja

45 4 2017-07-18 Punkty 19. i 20. porządku obrad: informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2016 r.; sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2016 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2016 roku

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

45 4 2017-07-18

Uzupełnienie porządku obrad

Uzupełnienie porządku obrad

Głosowanie

45 3 2017-07-14 Punkt 24. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Dyskusja

Dyskusja

45 3 2017-07-14 Punkt 23. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Dyskusja

Dyskusja

Dyskusja (cd.)

45 3 2017-07-14 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna

Dyskusja

45 3 2017-07-14

Zmiana porządku obrad

Uzupełnienie porządku obrad

Uzupełnienie porządku obrad

Wznowienie obrad

Wznowienie obrad

45 2 2017-07-13 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin

Zapytania i odpowiedzi

45 2 2017-07-13 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Dyskusja

Dyskusja

Dyskusja

45 1 2017-07-12 Punkt 22. porządku obrad: informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2016

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

45 1 2017-07-12 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

45 1 2017-07-12 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

45 1 2017-07-12 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

45 1 2017-07-12

Projekt porządku obrad

44 1 2017-06-28 Punkt 6. porządku obrad: informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

44 1 2017-06-28 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

44 1 2017-06-28 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

44 1 2017-06-28 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

43 1 2017-06-21 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Dyskusja

43 1 2017-06-21 Punkt 7. porządku obrad: sprawozdanie z działalności Rady Dialogu Społecznego za 2016 rok

Dyskusja

42 2 2017-06-01 Punkt 10. porządku obrad: informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2016 r. (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Dyskusja

42 2 2017-06-01 Punkt 10. porządku obrad: informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2016 r.

Zapytania i odpowiedzi

42 2 2017-06-01 Punkt 9. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uznania zasług profesora Zbigniewa Brzezińskiego dla Państwa Polskiego

Dyskusja

42 1 2017-05-31 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

41 2 2017-05-17 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

41 1 2017-05-16 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Zapytania i odpowiedzi

41 1 2017-05-16 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji

Zapytania i odpowiedzi

41 1 2017-05-16 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

40 2 2017-04-27 Punkty 14. i 15. porządku obrad: drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona) COM (2016) 864; drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona) COM (2016) 861

Zapytania i odpowiedzi

40 2 2017-04-27 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kinematografii oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

40 1 2017-04-26 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

40 1 2017-04-26 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

39 2 2017-04-21 Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Dyskusja

Dyskusja

Dyskusja

Dyskusja

39 2 2017-04-21 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

39 1 2017-04-20

Punkt 12. porządku obrad: odwołanie Wicemarszałka Senatu

Punkt 12. porządku obrad: odwołanie Wicemarszałka Senatu

39 1 2017-04-20 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

39 1 2017-04-20 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (cd.)

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

38 1 2017-03-29 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

38 1 2017-03-29 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

38 1 2017-03-29 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (cd.)

Dyskusja

38 1 2017-03-29 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

37 2 2017-03-16 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

37 2 2017-03-16 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim (cd.)

Dyskusja

37 1 2017-03-15 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim

Zapytania i odpowiedzi

37 1 2017-03-15 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

37 1 2017-03-15 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

37 1 2017-03-15 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

36 2 2017-03-03 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Zapytania i odpowiedzi

36 1 2017-03-02 Punkt 11. porządku obrad: program prac Komisji Europejskiej na rok 2017

Zapytania i odpowiedzi

36 1 2017-03-02 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

35 2 2017-02-22 Komunikaty

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

35 1 2017-02-21 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zamianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

33 1 2017-01-11 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2017

Dyskusja

Dyskusja

33 1 2017-01-11 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

33 1 2017-01-11

Projekt porządku obrad

Zatwierdzenie porządku obrad

32 5 2016-12-20 Punkt 32. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

32 5 2016-12-20

Wznowienie posiedzenia

32 4 2016-12-16 Punkt 26. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

32 4 2016-12-16

Uzupełnienie porządku obrad

32 3 2016-12-15 Punkty 24. i 25. porządku obrad: ustawa – Prawo oświatowe; ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

32 3 2016-12-15

Uzupełnienie porządku obrad

32 2 2016-12-14 Punkt 19. porządku obrad: ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

31 6 2016-12-07 Punkt 29. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Dyskusja

31 6 2016-12-07 Punkt 29. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

31 5 2016-12-02

Wznowienie obrad

31 4 2016-12-01 Punkt 23. porządku obrad: ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

31 4 2016-12-01 Wznowienie obrad

Głosowanie

Głosowanie

31 4 2016-12-01 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

31 3 2016-11-30 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

31 3 2016-11-30 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017

Zapytania i odpowiedzi

31 2 2016-11-29 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o ustanowieniu Krzyża Wschodniego (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

31 2 2016-11-29 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o ustanowieniu Krzyża Wschodniego

Zapytania i odpowiedzi

31 2 2016-11-29 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

31 2 2016-11-29 Punkt 14. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Dyskusja

31 1 2016-11-28 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

31 1 2016-11-28 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

31 1 2016-11-28

Projekt porządku obrad

30 2 2016-11-16 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Protokołu do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej z 1930 r., przyjętego w Genewie w dniu 11 czerwca 2014 r.

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

30 2 2016-11-16 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

30 2 2016-11-16 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Zapytania i odpowiedzi

30 2 2016-11-16 Punkt 16. porządku obrad: powołanie członka Rady Polityki Pieniężnej

Wyjaśnienia i pytania

30 2 2016-11-16 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (cd.)

Dyskusja (cd.)

30 1 2016-11-15 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

30 1 2016-11-15 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

30 1 2016-11-15 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Dyskusja

Dyskusja

30 1 2016-11-15 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

30 1 2016-11-15 Projekt porządku obrad

Głosowanie

29 1 2016-11-03 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

29 1 2016-11-03 Punkty 2. i 3. porządku obrad: ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej; ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

29 1 2016-11-03

Projekt porządku obrad

28 3 2016-10-21 Punkt 6. porządku obrad: drugie czytanie apelu do Parlamentu Zjednoczonego Królestwa (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

28 3 2016-10-21 Punkt 5. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

28 1 2016-10-19 Punkt 11. porządku obrad: informacja Prezesa Rady Ministrów o stanie Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Kanadą (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA)

Dyskusja

27 2 2016-10-06 Punkt 5. porządku obrad: odwołanie członka Rady Polityki Pieniężnej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia i pytania

Wyjaśnienia i pytania

27 2 2016-10-06 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

27 2 2016-10-06

Uzupełnienie porządku obrad

Uzupełnienie porządku obrad

Głosowanie

27 1 2016-10-05

Zatwierdzenie porządku obrad

Zatwierdzenie porządku obrad

26 2 2016-09-22 Punkt 6. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie wsparcia obywatelskich inicjatyw uczczenia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej

Zapytania i odpowiedzi

26 1 2016-09-21 Punkt 1. porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2016 r. (przewodnictwo Holandii w Radzie Unii Europejskiej) (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Dyskusja

26 1 2016-09-21 Punkt 1. porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2016 r. (przewodnictwo Holandii w Radzie Unii Europejskiej)

Zapytania i odpowiedzi

25 1 2016-09-09 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

25 1 2016-09-09

Projekt porządku obrad

Projekt porządku obrad

Projekt porządku obrad

24 2 2016-08-04

Oświadczenia

24 2 2016-08-04 Punkt 20. porządku obrad: informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat bieżącej sytuacji na podstawowych rynkach rolnych, uzgodnień Rady UE do spraw Rolnictwa i Rybołówstwa dotyczących sytuacji na rynkach rolnych oraz planowanych środków wsparcia, programu rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016–2020

Zapytania i odpowiedzi

24 1 2016-08-03 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

24 1 2016-08-03 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

24 1 2016-08-03 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej

Zapytania i odpowiedzi

24 1 2016-08-03 Punkt 6. porządku obrad: informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2015

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

23 3 2016-07-22

Punkt 17. porządku obrad: Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2015 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2015 roku

Punkt 17. porządku obrad: Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2015 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2015 roku

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

23 3 2016-07-22 Punkt 18. porządku obrad: powołanie członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia i pytania

23 2 2016-07-21 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Zapytania i odpowiedzi

23 2 2016-07-21 Punkt 8. porządku obrad: wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Wyjaśnienia i pytania

Wyjaśnienia i pytania

Wyjaśnienia i pytania

Wyjaśnienia i pytania

Wyjaśnienia i pytania

23 2 2016-07-21 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Czarnogóry, podpisanego w Brukseli dnia 19 maja 2016 r.

Dyskusja

23 1 2016-07-20 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Dyskusja

22 2 2016-07-07 Punkt 15. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej w latach 1939–1945 (cd.)

Głosowanie

Głosowanie

Dyskusja

22 2 2016-07-07 Punkt 15. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej w latach 1939–1945

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

22 2 2016-07-07 Punkt 10. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę powstania Związku Ziemian

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

22 1 2016-07-06 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

21 3 2016-06-29 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

21 3 2016-06-29 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

21 2 2016-06-24 Punkt 2. porządku obrad: powołanie członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Zapytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia i pytania

Wyjaśnienia i pytania

Wyjaśnienia i pytania

Wyjaśnienia i pytania

Wyjaśnienia i pytania

Wyjaśnienia i pytania

21 2 2016-06-24

Uzupełnienie porządku obrad

21 1 2016-06-23 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o Radzie Mediów Narodowych

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

20 2 2016-06-16 Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Dyskusja

20 2 2016-06-16 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

20 2 2016-06-16 Punkt 10. porządku obrad: informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

20 1 2016-06-15 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o działaniach antyterrorystycznych (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

20 1 2016-06-15 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o działaniach antyterrorystycznych

Zapytania i odpowiedzi

20 1 2016-06-15

Wznowienie obrad

19 2 2016-06-09 Punkt 15. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 40. rocznicy wydarzeń Czerwca 1976 w Radomiu, Ursusie i Płocku

Dyskusja

19 2 2016-06-09 Punkt 14. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

19 2 2016-06-09 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku

Zapytania i odpowiedzi

19 2 2016-06-09 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

19 1 2016-06-08 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Dyskusja

Dyskusja

18 1 2016-05-18 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wyścigach konnych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

18 1 2016-05-18 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

18 1 2016-05-18 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

17 2 2016-05-12 Punkt 7. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie 35. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

17 1 2016-05-11 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

17 1 2016-05-11 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Porozumienia o zabezpieczeniu społecznym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu, podpisanego w Quebecu dnia 3 czerwca 2015 r.

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

16 2 2016-04-29 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Dyskusja

Dyskusja

16 2 2016-04-29 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

16 2 2016-04-29 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Dyskusja

16 1 2016-04-28 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

15 2 2016-04-20 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o lasach

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

15 1 2016-04-13 Punkt 6. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Józefa Czapskiego

Dyskusja

15 1 2016-04-13 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

Dyskusja

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

15 1 2016-04-13 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

14 2 2016-04-07 Punkt 10. porządku obrad: informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat nowego porozumienia dla Zjednoczonego Królestwa w ramach Unii Europejskiej, przyjętego na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 18–19 lutego 2016 r., ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji dla obywateli polskich postanowień dotyczących świadczeń socjalnych i swobodnego przepływu

Zapytania i odpowiedzi

13 3 2016-03-18 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

13 2 2016-03-17 Punkt 14. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uwolnienia Nadii Sawczenko – deputowanej do Rady Najwyższej Ukrainy oraz członkini Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

13 1 2016-03-16 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody

Zapytania i odpowiedzi

13 1 2016-03-16 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających

Dyskusja

13 1 2016-03-16 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

12 1 2016-03-09

Zmiana porządku obrad

12 1 2016-03-09 Punkt 3. porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2015 r. (przewodnictwo Luksemburga w Radzie Unii Europejskiej)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

11 3 2016-02-19 Punkt 8. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 170. rocznicę Powstania Chochołowskiego

Zapytania i odpowiedzi

11 2 2016-02-18 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

11 2 2016-02-18 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Zapytania i odpowiedzi

11 1 2016-02-17 Punkt 2. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2016

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

10 1 2016-02-12 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Zapytania i odpowiedzi

9 3 2016-01-30 Punkty 5. i 6. porządku obrad: ustawa – Prawo o prokuraturze; ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze (cd.)

Dyskusja (cd.)

9 2 2016-01-29 Wznowienie obrad

Głosowanie

9 2 2016-01-29 Punkty 5. i 6. porządku obrad: ustawa – Prawo o prokuraturze; ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Dyskusja (cd.)

Dyskusja (cd.)

Dyskusja (cd.)

9 2 2016-01-29 Punkt 4. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały Annus Domini MMXVI – Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Skierowanie projektu uchwały do Komisji Ustawodawczej

9 2 2016-01-29 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

9 2 2016-01-29 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Dyskusja (cd.)

Dyskusja (cd.)

Dyskusja (cd.)

Dyskusja (cd.)

Dyskusja (cd.)

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Obrony Narodowej, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

9 1 2016-01-28 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

9 1 2016-01-28 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

7 2 2015-12-31 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Dyskusja

7 2 2015-12-31 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

7 2 2015-12-31 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

7 2 2015-12-31

Wznowienie posiedzenia

7 1 2015-12-30 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

7 1 2015-12-30 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Dyskusja (cd.)

7 1 2015-12-30 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja (cd.)

7 1 2015-12-30 Projekt porządku obrad

Głosowanie

Głosowanie

6 2 2015-12-23 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Dyskusja

6 2 2015-12-23 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

6 2 2015-12-23 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

Dyskusja

6 2 2015-12-23 Punkt 11. porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Zapytania i odpowiedzi

6 2 2015-12-23

Uzupełnienie porządku obrad

6 1 2015-12-22 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

5 1 2015-12-17 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych

Zapytania i odpowiedzi

5 1 2015-12-17 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016

Zapytania i odpowiedzi

5 1 2015-12-17 Punkt 2. porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw z związku z realizacją ustawy budżetowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

5 1 2015-12-17 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

5 1 2015-12-17

Projekt porządku obrad

4 1 2015-12-10 Punkt 3. porządku obrad: wybór przewodniczącego Komisji Ustawodawczej

Tajne głosowanie

3 1 2015-11-26 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

2 2 2015-11-19 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Dyskusja

2 2 2015-11-19 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

2 2 2015-11-19

Uzupełnienie porządku obrad

2 2 2015-11-19 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

2 1 2015-11-18 Punkt 2. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w pięćdziesiątą rocznicę wysłania przez biskupów polskich historycznego listu do biskupów niemieckich

Dyskusja

Dyskusja

2 1 2015-11-18 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w imię solidarności z Narodem Francuskim

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja