Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
82 2 2015-10-01 Punkt 39. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Dyskusja

81 3 2015-09-04 Punkt 16. porządku obrad: informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r.

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

81 2 2015-09-03 Punkt 15. porządku obrad: informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2014 roku

Zapytania i odpowiedzi

81 1 2015-09-02 Punkt 1. porządku obrad: wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum

Zapytania i odpowiedzi

80 3 2015-08-07 Punkt 37. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Zapytania i odpowiedzi

80 2 2015-08-05 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

80 2 2015-08-05 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

80 1 2015-08-04 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

80 1 2015-08-04 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o uzgodnieniu płci

Dyskusja

80 1 2015-08-04 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

80 1 2015-08-04 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

79 3 2015-07-24 Punkt 33. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

79 3 2015-07-24 Punkt 32. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Zapytania i odpowiedzi

79 2 2015-07-23 Punkt 30. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

79 2 2015-07-23 Punkt 29. porządku obrad: ustawa o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów

Zapytania i odpowiedzi

79 2 2015-07-23 Punkt 22. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

79 2 2015-07-23 Punkt 21. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

Dyskusja

79 2 2015-07-23 Punkt 20. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

Zapytania i odpowiedzi

79 2 2015-07-23 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

79 2 2015-07-23 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Zapytania i odpowiedzi

79 1 2015-07-22 Punkt 11. porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2015 r. (przewodnictwo Łotwy w Radzie Unii Europejskiej)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

79 1 2015-07-22 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Drugiego Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisaną w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, podpisanego w Warszawie dnia 17 grudnia 2014 roku

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

79 1 2015-07-22 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

Zapytania i odpowiedzi

78 3 2015-07-10

Uzupełnienie porządku obrad

Uzupełnienie porządku obrad

Głosowanie

78 3 2015-07-10 Punkt 20. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

78 2 2015-07-09 Punkt 19. porządku obrad: ustawa o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego

Zapytania i odpowiedzi

78 2 2015-07-09 Punkt 17. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o sporcie, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Zapytania i odpowiedzi

78 2 2015-07-09 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Zapytania i odpowiedzi

78 2 2015-07-09

Wznowienie obrad

78 2 2015-07-09 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych

Zapytania i odpowiedzi

78 2 2015-07-09 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

Dyskusja

78 1 2015-07-08 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o leczeniu niepłodności

Zapytania i odpowiedzi

77 2 2015-06-25 Punkt 1. porządku obrad: informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat polityki polonijnej

Dyskusja

77 1 2015-06-24 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o administracji podatkowej

Zapytania i odpowiedzi

76 1 2015-06-11 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

75 2 2015-05-21 Punkt 13. porządku obrad: informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2014 roku

Zapytania i odpowiedzi

75 2 2015-05-21 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

Zapytania i odpowiedzi

75 1 2015-05-20

Wznowienie obrad

74 1 2015-05-06 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 80. rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego

Dyskusja

73 2 2015-04-16 Punkt 15. porządku obrad: informacja rządu o realizacji pakietu onkologicznego

Zapytania i odpowiedzi

73 1 2015-04-15 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli

Zapytania i odpowiedzi

73 1 2015-04-15 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

Zapytania i odpowiedzi

71 2 2015-03-05 Punkty 12. i 13. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych; drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

71 1 2015-03-04 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

70 1 2015-02-05 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

69 1 2015-01-21 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008–2015 oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

68 2 2015-01-09 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2015 (cd.)

Sprawozdanie mniejszości Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

68 1 2015-01-08 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o rybołówstwie morskim

Zapytania i odpowiedzi

68 1 2015-01-08 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2015

Dyskusja

67 2 2014-12-18 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

67 2 2014-12-18 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 27 czerwca 2014 r.

Dyskusja

66 2 2014-12-04 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 21 marca 2014 r. oraz dnia 27 czerwca 2014 r.

Dyskusja

65 2 2014-11-20 Punkt 9. porządku obrad: informacja Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego na temat sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, po wejściu w życie ustawy z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji bezpieczeństwa środków gromadzonych przez ich członków

Zapytania i odpowiedzi

64 2 2014-11-06 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

64 1 2014-11-05 Punkt 4. porządku obrad: ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

63 1 2014-10-22 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych

Zapytania i odpowiedzi

62 1 2014-10-08 Punkt 2. porządku obrad: informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.

Zapytania i odpowiedzi

61 1 2014-09-24 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały upamiętniającej 70. rocznicę śmierci Henryka Sławika oraz 40. rocznicę śmierci Józsefa Antalla seniora

Dyskusja

60 2 2014-08-07 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Zapytania i odpowiedzi

60 1 2014-08-06 Punkt 19. porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2014 r. (przewodnictwo Grecji w Radzie Unii Europejskiej)

Zapytania i odpowiedzi

60 1 2014-08-06 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o petycjach

Dyskusja

60 1 2014-08-06 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

60 1 2014-08-06 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym

Zapytania i odpowiedzi

56 1 2014-06-11 Punkt 1. porządku obrad: informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat polityki polonijnej (cd.)

Dyskusja

56 1 2014-06-11 Punkt 1. porządku obrad: informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat polityki polonijnej

Zapytania i odpowiedzi

55 2 2014-06-06 Punkt 11. porządku obrad: informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2013 roku

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

54 2 2014-05-22 Punkt 16. porządku obrad: informacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza o skutkach ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w zakresie, w jakim wprowadziła ona zmiany do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Zapytania i odpowiedzi

54 1 2014-05-21 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Zapytania i odpowiedzi

53 1 2014-04-24 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Zapytania i odpowiedzi

51 1 2014-03-19 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o europejskiej inicjatywie obywatelskiej

Dyskusja

51 1 2014-03-19 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą

Zapytania i odpowiedzi

50 1 2014-03-05 Punkt 1. porządku obrad: informacja Ministra Spraw Zagranicznych o sytuacji społeczno-politycznej na Ukrainie

Zapytania i odpowiedzi

49 1 2014-02-19 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

49 1 2014-02-19 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

49 1 2014-02-19 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

48 2 2014-01-30 Punkt 10. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o pomocy dla działaczy opozycji demokratycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

Zapytania i odpowiedzi

48 1 2014-01-29 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zapytania i odpowiedzi

48 1 2014-01-29 Punkty 1. i 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy; ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Zapytania i odpowiedzi

42 1 2013-10-29 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

41 1 2013-10-16 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

39 1 2013-09-19 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

39 1 2013-09-19 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

37 1 2013-07-11 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

35 2 2013-06-20 Punkt 12. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały o ustanowieniu 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian; projektu uchwały w 70. rocznicę Zbrodni Wołyńskiej (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

35 1 2013-06-19 Punkt 12. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały o ustanowieniu 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian; projektu uchwały w 70. rocznicę Zbrodni Wołyńskiej

Dyskusja

35 1 2013-06-19 Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o usunięciu z nazw dróg, ulic, mostów, placów i innych obiektów symboli ustrojów totalitarnych

Dyskusja

33 2 2013-05-16 Punkt 9. porządku obrad: sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2012 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2012 roku

Zapytania i odpowiedzi

33 1 2013-05-15 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

Zapytania i odpowiedzi

32 1 2013-04-24 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

30 1 2013-04-03 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

29 1 2013-03-20 Punkt 8. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia Jego Ekscelencji Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka; projektu uchwały w sprawie upamiętnienia arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

Dyskusja

29 1 2013-03-20 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

29 1 2013-03-20 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

Zapytania i odpowiedzi

28 1 2013-03-06 Punkt 3. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Zapytania i odpowiedzi

27 1 2013-02-20 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o środkach ochrony roślin

Zapytania i odpowiedzi

26 1 2013-01-30 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zapytania i odpowiedzi

25 2 2013-01-09 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

25 2 2013-01-09 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o samorządzie gminnym

Zapytania i odpowiedzi

25 2 2013-01-09 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

24 1 2012-12-19 Punkt 7. porządku obrad: informacja Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza na temat obecnej sytuacji w systemie ochrony zdrowia z uwzględnieniem planów działania Ministra w przyszłości (cd.)

Dyskusja

24 1 2012-12-19 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

24 1 2012-12-19 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

23 1 2012-12-12 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Zapytania i odpowiedzi

22 1 2012-11-29 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o nasiennictwie

Dyskusja

20 1 2012-11-08 Punkt 22. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w dziesiątą rocznicę patronowania Polsce przez św. Andrzeja Bobolę

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

18 1 2012-10-03 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Traktatu między Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Chorwacji dotyczącego przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 9 grudnia 2011 r.

Dyskusja

17 2 2012-08-03 Punkt 18. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego

Dyskusja

17 1 2012-08-02 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

17 1 2012-08-02 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

Zapytania i odpowiedzi

16 2 2012-07-26 Punkt 11. porządku obrad: informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2011 roku

Dyskusja

15 2 2012-07-06 Punkt 9. porządku obrad: sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2011 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2011 roku

Dyskusja

15 1 2012-07-05 Punkt 8. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie dalszej reformy powszechnego systemu emerytalnego

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

15 1 2012-07-05 Punkt 10. porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2011 roku (w okresie polskiej prezydencji) (cd.)

Dyskusja

15 1 2012-07-05 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

Zapytania i odpowiedzi

13 1 2012-05-30 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r.

Dyskusja

13 1 2012-05-30 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

11 1 2012-05-09 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

Zapytania i odpowiedzi

7 1 2012-03-14 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin

Zapytania i odpowiedzi

6 1 2012-02-15 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2012 (cd.)

Dyskusja

6 1 2012-02-15 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2012

Zapytania i odpowiedzi

3 2 2011-12-21 Punkt 8. porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2011 r.

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

3 1 2011-12-20 Punkt 7. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

Zapytania i odpowiedzi

1 1 2011-11-08 Punkt 1. porządku obrad: wybór Marszałka Senatu (cd.)

Podjęcie uchwały