Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
81 1 2015-09-02 Punkt 1. porządku obrad: wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum (cd.)

Dyskusja (cd.)

80 3 2015-08-07 Punkt 35. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym

Zapytania i odpowiedzi

80 3 2015-08-07 Punkt 34. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym, sporządzonej w Bratysławie dnia 26 lutego 2015 r.

Zapytania i odpowiedzi

79 1 2015-07-22 Punkt 11. porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2015 r. (przewodnictwo Łotwy w Radzie Unii Europejskiej)

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

77 2 2015-06-25 Punkt 14. porządku obrad: informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2014 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela

Zapytania i odpowiedzi

75 2 2015-05-21 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Zapytania i odpowiedzi

75 1 2015-05-20

Wznowienie obrad

73 2 2015-04-16 Punkt 16. porządku obrad: program prac Komisji Europejskiej na rok 2015

Wystąpienie przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej

72 1 2015-03-18 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Zapytania i odpowiedzi

71 2 2015-03-05 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 27 czerwca 2014 r.

Sprawozdanie Komisji Spraw Unii Europejskiej

Zapytania i odpowiedzi

70 1 2015-02-05 Punkt 14. porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2014 r. (przewodnictwo Włoch w Radzie Unii Europejskiej)

Dyskusja

70 1 2015-02-05 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego”

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

68 1 2015-01-08 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o rybołówstwie morskim

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

67 2 2014-12-18 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

67 2 2014-12-18 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 27 czerwca 2014 r.

Sprawozdanie Komisji Spraw Unii Europejskiej

66 2 2014-12-04 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 21 marca 2014 r. oraz dnia 27 czerwca 2014 r.

Dyskusja

65 2 2014-11-20 Punkt 9. porządku obrad: informacja Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego na temat sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, po wejściu w życie ustawy z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji bezpieczeństwa środków gromadzonych przez ich członków

Zapytania i odpowiedzi

60 1 2014-08-06 Punkt 19. porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2014 r. (przewodnictwo Grecji w Radzie Unii Europejskiej)

Dyskusja

60 1 2014-08-06 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

59 1 2014-07-23 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (cd.)

Dyskusja

59 1 2014-07-23 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004–2015”

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

59 1 2014-07-23 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

56 1 2014-06-11 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

55 1 2014-06-05 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

52 1 2014-04-09 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach

Dyskusja

52 1 2014-04-09 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Zapytania i odpowiedzi

50 1 2014-03-05 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty

Dyskusja

50 1 2014-03-05 Punkt 1. porządku obrad: informacja Ministra Spraw Zagranicznych o sytuacji społeczno-politycznej na Ukrainie (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Dyskusja

49 1 2014-02-19 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Spraw Unii Europejskiej

47 2 2014-01-10 Punkt 11. porządku obrad: program prac Komisji Europejskiej na rok 2014

Zapytania i odpowiedzi

Wystąpienie przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej

Dyskusja

39 1 2013-09-19 Punkty 1. i 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013; ustawa zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Zapytania i odpowiedzi

32 1 2013-04-24 Punkt 6. porządku obrad: drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów morskich oraz zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną COM (2013) 133

Sprawozdanie połączonych Komisji Spraw Unii Europejskiej, Komisji Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej

32 1 2013-04-24 Punkt 7. porządku obrad: informacja rządu na temat rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą oraz wykorzystania środków wydatkowanych z budżetu państwa na współpracę z Polonią i Polakami za granicą w 2012 r.

Zapytania i odpowiedzi

29 1 2013-03-20 Punkt 4. porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2012 r. (podczas prezydencji cypryjskiej)

Dyskusja

18 1 2012-10-03 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Traktatu między Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Chorwacji dotyczącego przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 9 grudnia 2011 r.

Sprawozdanie Komisji Spraw Unii Europejskiej

Dyskusja

14 1 2012-06-13 Punkty 1. i 2. porządku obrad: debata na temat sytuacji bieżącej i perspektyw rozwoju Grupy Wyszehradzkiej; drugie czytanie projektu uchwały w związku z objęciem przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej

Dyskusja