Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
82 2 2015-10-01 Punkt 25. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

82 2 2015-10-01 Punkt 22. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

82 2 2015-10-01 Punkt 44. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich”

Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki

82 1 2015-09-30 Punkt 25. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

82 1 2015-09-30 Punkt 22. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

82 1 2015-09-30 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

81 3 2015-09-04 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej (cd.)

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

81 2 2015-09-03 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

81 2 2015-09-03 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

80 3 2015-08-07 Punkt 23. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

80 3 2015-08-07 Punkt 36. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

80 2 2015-08-05 Punkt 23. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

80 1 2015-08-04 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

80 1 2015-08-04 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Zapytania i odpowiedzi

79 3 2015-07-24 Punkt 34. porządku obrad: ustawa o Agencji Mienia Wojskowego

Zapytania i odpowiedzi

79 2 2015-07-23 Punkt 22. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego

Zapytania i odpowiedzi

79 1 2015-07-22 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

79 1 2015-07-22 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

79 1 2015-07-22

Projekt porządku obrad

78 2 2015-07-09 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

77 2 2015-06-25 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o administracji podatkowej (cd.)

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

77 1 2015-06-24 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o administracji podatkowej

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

76 2 2015-06-12 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających się oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

76 2 2015-06-12 Punkt 19. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy – Kodeks wyborczy

Zapytania i odpowiedzi

76 1 2015-06-11 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Zapytania i odpowiedzi

73 2 2015-04-16 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych, podpisanych dnia 7 października 2014 r. w Warszawie

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

72 2 2015-03-19 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

72 1 2015-03-18 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych

Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej

70 2 2015-02-06 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o odnawialnych źródłach energii (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

68 2 2015-01-09 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2015 (cd.)

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

68 1 2015-01-08 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2015

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

66 2 2014-12-04 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (cd.)

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

66 2 2014-12-04 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

66 1 2014-12-03 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

66 1 2014-12-03 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

66 1 2014-12-03 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Zapytania i odpowiedzi

65 2 2014-11-20 Punkt 9. porządku obrad: informacja Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego na temat sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, po wejściu w życie ustawy z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji bezpieczeństwa środków gromadzonych przez ich członków

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

62 2 2014-10-09 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

62 1 2014-10-08 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja (cd.)

Dyskusja (cd.)

59 1 2014-07-23 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

Zapytania i odpowiedzi

57 2 2014-07-03 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości

Dyskusja

55 1 2014-06-05 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

52 2 2014-04-10 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Zapytania i odpowiedzi

51 1 2014-03-19 Punkt 10. porządku obrad: informacja Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego o przyczynach opóźnień w realizacji wdrażania programów z zakresu energii odnawialnej, a w szczególności przyczyn istniejących opóźnień w wydawaniu niezbędnych aktów prawnych, które będą regulować ten rynek

Zapytania i odpowiedzi

48 2 2014-01-30 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o lasach (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Środowiska

48 2 2014-01-30 Punkt 10. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o pomocy dla działaczy opozycji demokratycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

Dyskusja

47 2 2014-01-10 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2014 (cd.)

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

47 1 2014-01-09 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2014 (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Dyskusja

Dyskusja

47 1 2014-01-09 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2014

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

46 1 2013-12-18 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 roku, podpisanego w Bratysławie dnia 1 sierpnia 2013 r.

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

46 1 2013-12-18

Projekt porządku obrad

44 1 2013-12-04 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (cd.)

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

44 1 2013-12-04 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

42 1 2013-10-29 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (cd.)

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

42 1 2013-10-29 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

39 2 2013-09-20 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 (cd.)

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

39 2 2013-09-20 Punkt 2. porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Obrony Narodowej

39 1 2013-09-19 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

39 1 2013-09-19 Punkty 1. i 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013; ustawa zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

38 3 2013-08-09 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej

38 3 2013-08-09 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych (cd.)

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

38 2 2013-08-08 Punkt 18. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

38 1 2013-08-07 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

38 1 2013-08-07 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

37 2 2013-07-12 Punkt 11. porządku obrad: informacja Ministra Finansów o działalności instytucji parabankowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem zagrożeń dla obywateli i systemu finansów publicznych

Zapytania i odpowiedzi

36 2 2013-07-04 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

35 1 2013-06-19 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Księstwem Andory o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Andorra la Vella dnia 15 czerwca 2012 r.

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

32 1 2013-04-24 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (cd.)

Dyskusja

Dyskusja

32 1 2013-04-24 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Zapytania i odpowiedzi

28 1 2013-03-06 Punkt 4. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

17 1 2012-08-02 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo celne

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

17 1 2012-08-02 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o nadaniu Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego nazwy „Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu”

Zapytania i odpowiedzi

17 1 2012-08-02 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

14 1 2012-06-13 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

6 1 2012-02-15 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2012 (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

6 1 2012-02-15 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2012

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi