Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
33 2 2021-11-25 Punkt 19. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

33 2 2021-11-25 Punkt 21. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Botaniki

Dyskusja

27 2 2021-07-22 Punkt 19. porządku obrad: informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za 2020 rok wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka

Zapytania i odpowiedzi

26 2 2021-06-17 Punkt 22. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

26 2 2021-06-17 Punkt 21. porządku obrad: informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Zapytania i odpowiedzi

12 2 2020-06-18 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

5 3 2020-02-27

Oświadczenia

5 3 2020-02-27 Punkt 4. porządku obrad: informacja Ministra Zdrowia w sprawie sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Zapytania i odpowiedzi

4 2 2020-02-06 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

2 2 2019-12-18 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

1 2 2019-11-13 Punkt 7. porządku obrad: wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Przedstawienie kandydatury senatora Jana Hamerskiego na przewodniczącego Komisji Infrastruktury

Przedstawienie kandydatury senatora Zdzisława Pupy na przewodniczącego Komisji Środowiska