Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
82 2 2015-10-01 Punkt 50. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Zapytania i odpowiedzi

82 1 2015-09-30 Punkt 34. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

82 1 2015-09-30 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zdrowiu publicznym

Zapytania i odpowiedzi

79 2 2015-07-23 Punkt 19. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze

Przemówienie złożone do protokołu

79 2 2015-07-23 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych

Przemówienie złożone do protokołu

79 2 2015-07-23 Punkt 17. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

Przemówienie złożone do protokołu

79 2 2015-07-23 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Przemówienie złożone do protokołu

79 2 2015-07-23 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

79 1 2015-07-22 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

79 1 2015-07-22 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

78 2 2015-07-09 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Przemówienie złożone do protokołu

78 2 2015-07-09 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Przemówienie złożone do protokołu

78 2 2015-07-09 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Przemówienie złożone do protokołu

78 2 2015-07-09 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Przemówienie złożone do protokołu

78 2 2015-07-09 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Przemówienie złożone do protokołu

78 2 2015-07-09 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych

Przemówienie złożone do protokołu

78 2 2015-07-09 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

78 1 2015-07-08 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o leczeniu niepłodności (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

77 1 2015-06-24 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

Przemówienie złożone do protokołu

77 1 2015-06-24 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

77 1 2015-06-24 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o finansowaniu wspólnej polityki rolnej

Przemówienie złożone do protokołu

77 1 2015-06-24 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Konstytucji Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji, przyjętej w Genewie w dniu 19 października 1953 r.

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Przemówienie złożone do protokołu

77 1 2015-06-24 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o administracji podatkowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

76 2 2015-06-12 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Przemówienie złożone do protokołu

76 2 2015-06-12 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r.

Przemówienie złożone do protokołu

76 1 2015-06-11 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych oraz ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigana Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Przemówienie złożone do protokołu

76 1 2015-06-11 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Przemówienie złożone do protokołu

76 1 2015-06-11 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

76 1 2015-06-11 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Przemówienie złożone do protokołu

76 1 2015-06-11 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

75 2 2015-05-21 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Przemówienie złożone do protokołu

75 2 2015-05-21 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

75 2 2015-05-21 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

Przemówienie złożone do protokołu

75 2 2015-05-21 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym

Przemówienie złożone do protokołu

75 2 2015-05-21 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

75 2 2015-05-21 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej

Przemówienie złożone do protokołu

75 2 2015-05-21 Punkt 13. porządku obrad: informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2014 roku

Zapytania i odpowiedzi

74 1 2015-05-06 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

74 1 2015-05-06 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Przemówienie złożone do protokołu

74 1 2015-05-06 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

Przemówienie złożone do protokołu

74 1 2015-05-06 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Przemówienie złożone do protokołu

74 1 2015-05-06 Punkt 3. porządku obrad: ustawa – Prawo restrukturyzacyjne

Przemówienie złożone do protokołu

73 2 2015-04-16 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Republiki Litewskiej, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu wspólnej jednostki wojskowej, sporządzonej w Warszawie dnia 19 września 2014 r.

Przemówienie złożone do protokołu

73 2 2015-04-16 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

73 1 2015-04-15 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli

Przemówienie złożone do protokołu

73 1 2015-04-15 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

Przemówienie złożone do protokołu

73 1 2015-04-15 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

Przemówienie złożone do protokołu

73 1 2015-04-15 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

72 1 2015-03-18 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Przemówienie złożone do protokołu

72 1 2015-03-18 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

72 1 2015-03-18 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Przemówienie złożone do protokołu

72 1 2015-03-18 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych

Przemówienie złożone do protokołu

72 1 2015-03-18 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

72 1 2015-03-18 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

70 1 2015-02-05 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w państwowe instytucje kultury

Przemówienie złożone do protokołu

70 1 2015-02-05 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

70 1 2015-02-05 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa

Przemówienie złożone do protokołu

70 1 2015-02-05 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

70 1 2015-02-05 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o rzeczach znalezionych

Przemówienie złożone do protokołu

70 1 2015-02-05 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

70 1 2015-02-05 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

68 1 2015-01-08 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Przemówienie złożone do protokołu

68 1 2015-01-08 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o rybołówstwie morskim

Przemówienie złożone do protokołu

68 1 2015-01-08 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

68 1 2015-01-08 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

Przemówienie złożone do protokołu

67 2 2014-12-18 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

67 2 2014-12-18 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

67 2 2014-12-18 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

Dyskusja

67 1 2014-12-17 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Przemówienie złożone do protokołu

67 1 2014-12-17 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012R09;2014

Przemówienie złożone do protokołu

67 1 2014-12-17 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o Karcie Dużej Rodziny

Przemówienie złożone do protokołu

66 2 2014-12-04 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych

Przemówienie złożone do protokołu

66 2 2014-12-04 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

66 1 2014-12-03 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Przemówienie złożone do protokołu

66 1 2014-12-03 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym

Przemówienie złożone do protokołu

66 1 2014-12-03 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

65 1 2014-11-19 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

65 1 2014-11-19 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

Przemówienie złożone do protokołu

65 1 2014-11-19 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o referendum lokalnym

Przemówienie złożone do protokołu

65 1 2014-11-19 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Przemówienie złożone do protokołu

64 2 2014-11-06 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

Przemówienie złożone do protokołu

64 1 2014-11-05 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym

Przemówienie złożone do protokołu

64 1 2014-11-05 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kuratorach sądowych

Przemówienie złożone do protokołu

64 1 2014-11-05 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

64 1 2014-11-05 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

Przemówienie złożone do protokołu

64 1 2014-11-05 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

63 1 2014-10-22 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Przemówienie złożone do protokołu

63 1 2014-10-22 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych

Przemówienie złożone do protokołu

63 1 2014-10-22 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

63 1 2014-10-22 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych

Przemówienie złożone do protokołu

63 1 2014-10-22 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

62 1 2014-10-08 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym

Przemówienie złożone do protokołu

62 1 2014-10-08 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

61 1 2014-09-24 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

61 1 2014-09-24 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

61 1 2014-09-24 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

59 1 2014-07-23 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

59 1 2014-07-23 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

59 1 2014-07-23 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Przemówienie złożone do protokołu

59 1 2014-07-23 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

57 1 2014-07-02 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o ochronie Znaku Polski Walczącej

Przemówienie złożone do protokołu

57 1 2014-07-02 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

57 1 2014-07-02 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Przemówienie złożone do protokołu

57 1 2014-07-02 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

56 2 2014-06-12 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Przemówienie złożone do protokołu

56 2 2014-06-12 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Przemówienie złożone do protokołu

56 2 2014-06-12 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

56 1 2014-06-11 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

55 1 2014-06-05 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług

Przemówienie złożone do protokołu

55 1 2014-06-05 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

54 2 2014-05-22 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

54 1 2014-05-21 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz ustawy o działach administracji rządowej

Przemówienie złożone do protokołu

54 1 2014-05-21 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych

Przemówienie złożone do protokołu

54 1 2014-05-21 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami

Przemówienie złożone do protokołu

54 1 2014-05-21 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Przemówienie złożone do protokołu

53 1 2014-04-24 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

Przemówienie złożone do protokołu

53 1 2014-04-24 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

53 1 2014-04-24 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odpadach

Przemówienie złożone do protokołu

53 1 2014-04-24 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

53 1 2014-04-24 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Zapytania i odpowiedzi

52 2 2014-04-10 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

Przemówienie złożone do protokołu

52 2 2014-04-10 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o Funduszu Kolejowym

Przemówienie złożone do protokołu

52 2 2014-04-10 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

52 2 2014-04-10 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

52 2 2014-04-10 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

52 1 2014-04-09 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Zapytania i odpowiedzi

51 1 2014-03-19 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Przemówienie złożone do protokołu

51 1 2014-03-19 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

51 1 2014-03-19 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o europejskiej inicjatywie obywatelskiej

Przemówienie złożone do protokołu

51 1 2014-03-19 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kosztach sądowy w sprawach cywilnych

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Przemówienie złożone do protokołu

51 1 2014-03-19 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

50 1 2014-03-05 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

50 1 2014-03-05 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Przemówienie złożone do protokołu

50 1 2014-03-05 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

47 1 2014-01-09 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych

Przemówienie złożone do protokołu

47 1 2014-01-09 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

47 1 2014-01-09 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r.

Przemówienie złożone do protokołu

47 1 2014-01-09 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

46 1 2013-12-18 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Przemówienie złożone do protokołu

46 1 2013-12-18 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

Przemówienie złożone do protokołu

46 1 2013-12-18 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

45 2 2013-12-12 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Przemówienie złożone do protokołu

45 2 2013-12-12 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina

Przemówienie złożone do protokołu

45 2 2013-12-12 Punkt 5. porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Przemówienie złożone do protokołu

45 1 2013-12-11 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Przemówienie złożone do protokołu

45 1 2013-12-11 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

45 1 2013-12-11 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych

Zapytania i odpowiedzi

44 1 2013-12-04 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Przemówienie złożone do protokołu

44 1 2013-12-04 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Przemówienie złożone do protokołu

44 1 2013-12-04 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o cudzoziemcach

Przemówienie złożone do protokołu

44 1 2013-12-04 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

44 1 2013-12-04 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

44 1 2013-12-04 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

43 1 2013-11-13 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

42 1 2013-10-29 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Przemówienie złożone do protokołu

42 1 2013-10-29 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Przemówienie złożone do protokołu

42 1 2013-10-29 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Przemówienie złożone do protokołu

42 1 2013-10-29 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

41 1 2013-10-16 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

41 1 2013-10-16 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

41 1 2013-10-16 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

40 1 2013-10-02 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym

Przemówienie złożone do protokołu

40 1 2013-10-02 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych

Przemówienie złożone do protokołu

40 1 2013-10-02 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

Zapytania i odpowiedzi

40 1 2013-10-02 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

39 2 2013-09-20 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

39 1 2013-09-19 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Przemówienie złożone do protokołu

39 1 2013-09-19 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

39 1 2013-09-19 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

37 1 2013-07-11 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Przemówienie złożone do protokołu

37 1 2013-07-11 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

36 1 2013-07-03 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Przemówienie złożone do protokołu

36 1 2013-07-03 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Przemówienie złożone do protokołu

36 1 2013-07-03 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Przemówienie złożone do protokołu

36 1 2013-07-03 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

35 1 2013-06-19 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

34 2 2013-06-06 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

34 1 2013-06-05 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego

Przemówienie złożone do protokołu

34 1 2013-06-05 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej

Przemówienie złożone do protokołu

34 1 2013-06-05 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

34 1 2013-06-05 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

33 1 2013-05-15 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Przemówienie złożone do protokołu

33 1 2013-05-15 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

33 1 2013-05-15 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych

Przemówienie złożone do protokołu

33 1 2013-05-15 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

32 1 2013-04-24 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku rolnym

Przemówienie złożone do protokołu

32 1 2013-04-24 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

31 1 2013-04-17 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmiana ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Przemówienie złożone do protokołu

30 1 2013-04-03 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Przemówienie złożone do protokołu

29 1 2013-03-20 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

29 1 2013-03-20 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Przemówienie złożone do protokołu

29 1 2013-03-20 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

28 1 2013-03-06 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Przemówienie złożone do protokołu

27 1 2013-02-20 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze

Przemówienie złożone do protokołu

27 1 2013-02-20 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Przemówienie złożone do protokołu

27 1 2013-02-20 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o środkach ochrony roślin

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

27 1 2013-02-20 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

26 1 2013-01-30 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Przemówienie złożone do protokołu

26 1 2013-01-30 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Przemówienie złożone do protokołu

25 2 2013-01-09 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Przemówienie złożone do protokołu

25 2 2013-01-09 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o samorządzie gminnym

Przemówienie złożone do protokołu

25 2 2013-01-09 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

24 1 2012-12-19 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

24 1 2012-12-19 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

23 2 2012-12-13 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Przemówienie złożone do protokołu

23 1 2012-12-12 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

Przemówienie złożone do protokołu

23 1 2012-12-12 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Przemówienie złożone do protokołu

23 1 2012-12-12 Punkt 4. porządku obrad: ustawa – Prawo pocztowe

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

23 1 2012-12-12 Punkt 3. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zapytania i odpowiedzi

22 2 2012-11-30 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

Przemówienie złożone do protokołu

22 1 2012-11-29 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o nasiennictwie

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

22 1 2012-11-29 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Zapytania i odpowiedzi

20 1 2012-11-08 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych

Przemówienie złożone do protokołu

20 1 2012-11-08 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej

Przemówienie złożone do protokołu

20 1 2012-11-08 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

20 1 2012-11-08 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

20 1 2012-11-08 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i związanych z tym warunków, podpisanej w Warszawie dnia 31 lipca 2012 r., oraz Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej, sporządzonej w Paryżu dnia 30 maja 1975 r.

Zapytania i odpowiedzi

19 1 2012-10-17 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

Przemówienie złożone do protokołu

19 1 2012-10-17 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Przemówienie złożone do protokołu

19 1 2012-10-17 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynku lnu i konopi uprawianych na włókno

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

18 1 2012-10-03 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

18 1 2012-10-03 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Przemówienie złożone do protokołu

18 1 2012-10-03 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Przemówienie złożone do protokołu

18 1 2012-10-03 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

16 1 2012-07-25 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

16 1 2012-07-25 Punkt 2. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Przemówienie złożone do protokołu

16 1 2012-07-25 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

15 1 2012-07-05 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Przemówienie złożone do protokołu

15 1 2012-07-05 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Przemówienie złożone do protokołu

15 1 2012-07-05 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

14 1 2012-06-13 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego

Przemówienie złożone do protokołu

14 1 2012-06-13 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych

Przemówienie złożone do protokołu

14 1 2012-06-13 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Przemówienie złożone do protokołu

14 1 2012-06-13 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Porozumienia europejskiego w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, sporządzonego w Strasburgu dnia 5 marca 1996 r.

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Przemówienie złożone do protokołu

13 1 2012-05-30 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Przemówienie złożone do protokołu

13 1 2012-05-30 Punkt 4. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Zamknięcie dyskusji

Przemówienie złożone do protokołu

12 1 2012-05-23 Punkt 3. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe

Przemówienie złożone do protokołu

12 1 2012-05-23 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

12 1 2012-05-23 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

11 1 2012-05-09 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

11 1 2012-05-09 Punkty 4., 5. i 6. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r.; ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r.; ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania osób fizycznych, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r.

Zapytania i odpowiedzi

11 1 2012-05-09 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Przemówienie złożone do protokołu

10 1 2012-04-25 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej

Przemówienie złożone do protokołu

10 1 2012-04-25 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

10 1 2012-04-25 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Przemówienie złożone do protokołu

10 1 2012-04-25 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

9 1 2012-04-11 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Przemówienie złożone do protokołu

9 1 2012-04-11 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

9 1 2012-04-11 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

8 1 2012-03-28 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

7 1 2012-03-14 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin

Przemówienie złożone do protokołu

5 2 2012-02-02 Punkty 8. i 9. porządku obrad: program prac Komisji Europejskiej na rok 2012; pakiet Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2014–2020

Zapytania i odpowiedzi

5 1 2012-02-01 Punkt 3. porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

3 2 2011-12-21 Punkt 8. porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2011 r.

Zapytania i odpowiedzi

3 1 2011-12-20 Punkt 2. porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

3 1 2011-12-20 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

Przemówienie złożone do protokołu