Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
81 3 2015-09-04 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej

Zapytania i odpowiedzi

81 1 2015-09-02 Punkt 1. porządku obrad: wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum (cd.)

Dyskusja (cd.)

Dyskusja (cd.)

81 1 2015-09-02 Punkt 1. porządku obrad: wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

80 3 2015-08-07 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o uzgodnieniu płci (cd.)

Głosowanie

79 3 2015-07-24 Punkt 34. porządku obrad: ustawa o Agencji Mienia Wojskowego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

78 3 2015-07-10 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o leczeniu niepłodności (cd.)

Sprawozdanie mniejszości Komisji Zdrowia

Sprawozdanie mniejszości Komisji Zdrowia

Sprawozdanie mniejszości Komisji Zdrowia

76 1 2015-06-11

Zatwierdzenie porządku obrad

75 2 2015-05-21 Punkt 13. porządku obrad: informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2014 roku

Zapytania i odpowiedzi

75 2 2015-05-21 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

75 1 2015-05-20 Punkt 1. porządku obrad: wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Dyskusja

Dyskusja

75 1 2015-05-20 Punkt 1. porządku obrad: wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum

Zapytania i odpowiedzi

74 1 2015-05-06 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 80. rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego

Dyskusja

73 2 2015-04-16 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Traktatu między Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Królestwem Niderlandów oraz Republiką Portugalską, ustanawiającego Europejskie Siły Żandarmerii EUROGENDFOR, sporządzonego w Velsen dnia 18 października 2007 r.

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej

Zapytania i odpowiedzi

73 2 2015-04-16 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Republiki Litewskiej, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu wspólnej jednostki wojskowej, sporządzonej w Warszawie dnia 19 września 2014 r.

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej

Zapytania i odpowiedzi

73 2 2015-04-16 Punkt 15. porządku obrad: informacja rządu o realizacji pakietu onkologicznego

Zapytania i odpowiedzi

73 1 2015-04-15 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Zapytania i odpowiedzi

73 1 2015-04-15 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

72 2 2015-03-19

Oświadczenia

71 2 2015-03-05 Punkty 12. i 13. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych; drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

70 3 2015-02-07

Oświadczenia

68 2 2015-01-09

Oświadczenia

68 1 2015-01-08 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2015

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

66 2 2014-12-04 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 21 marca 2014 r. oraz dnia 27 czerwca 2014 r.

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

66 1 2014-12-03 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Samorządu Terytorialnego

Zapytania i odpowiedzi

65 2 2014-11-20

Oświadczenia

61 1 2014-09-24 Punkt 7. porządku obrad: sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2013 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2013 roku

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

61 1 2014-09-24 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Traktatu o handlu bronią, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 2 kwietnia 2013 r.

Sprawozdanie połączonych Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Obrony Narodowej

60 2 2014-08-07 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej (cd.)

Głosowanie

60 2 2014-08-07 Punkt 22. porządku obrad: trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

60 1 2014-08-06 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

56 1 2014-06-11 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

56 1 2014-06-11 Punkt 1. porządku obrad: informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat polityki polonijnej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

55 2 2014-06-06 Punkt 11. porządku obrad: informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2013 roku

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

55 1 2014-06-05 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

54 1 2014-05-21 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

52 2 2014-04-10 Punkt 17. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

52 1 2014-04-09 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

52 1 2014-04-09 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

52 1 2014-04-09 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Zapytania i odpowiedzi

49 1 2014-02-19 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

48 1 2014-01-29 Punkt 12. porządku obrad: informacja o stanie wdrożenia Programu „Inwestycje Polskie”

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

48 1 2014-01-29 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o lasach (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Dyskusja

Dyskusja

48 1 2014-01-29 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o lasach

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

47 2 2014-01-10 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2014 (cd.)

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

47 1 2014-01-09 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej

47 1 2014-01-09 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2014 (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

Dyskusja

47 1 2014-01-09 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2014

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

45 1 2013-12-11 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

43 1 2013-11-13

Oświadczenia

43 1 2013-11-13 Punkt 1. porządku obrad: informacja Ministra Środowiska o przygotowaniach i przebiegu 19. Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu – COP 19 w Warszawie

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

41 1 2013-10-16 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

Zapytania i odpowiedzi

40 1 2013-10-02 Punkt 8. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

40 1 2013-10-02 Punkt 7. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

Zapytania i odpowiedzi

38 3 2013-08-09

Oświadczenia

38 1 2013-08-07 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych

Zapytania i odpowiedzi

34 2 2013-06-06 Punkt 12. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Środowiska oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

34 2 2013-06-06 Punkt 13. porządku obrad: informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2012 roku

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

34 2 2013-06-06 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

34 1 2013-06-05 Punkt 12. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

34 1 2013-06-05 Punkt 14. porządku obrad: informacja Ministra Rozwoju Regionalnego na temat wykorzystania przez Polskę środków finansowych z Unii Europejskiej w latach 2007–2013 oraz propozycji dotyczących perspektywy finansowej w okresie 2014–2020

Zapytania i odpowiedzi

33 2 2013-05-16 Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Grzegorza Przemyka – ofiary stanu wojennego w 30. rocznicę Jego śmierci

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

33 2 2013-05-16 Punkt 9. porządku obrad: sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2012 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2012 roku

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

33 1 2013-05-15 Punkt 12. porządku obrad: informacja Ministra Administracji i Cyfryzacji na temat programu cyfryzacji administracji państwa, wdrażania e-administracji oraz planowanych projektów ustaw w latach 2013–2014

Zapytania i odpowiedzi

31 1 2013-04-17

Projekt porządku obrad

Projekt porządku obrad

Głosowanie

Głosowanie

Głosowanie

Głosowanie

29 2 2013-03-21 Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały – stanowisko Senatu RP w sprawie udziału katolików świeckich i duchownych w debacie publicznej (cd.)

Odrzucenie projektu

29 2 2013-03-21 Punkt 10. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie oddania hołdu Wybitnemu Patriocie Księdzu Piotrowi Skardze w czterechsetlecie Jego śmierci

Zapytania i odpowiedzi

29 2 2013-03-21 Punkt 9. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 15. rocznicę kanonizacji św. Jadwigi Królowej

Zapytania i odpowiedzi

29 1 2013-03-20 Punkt 4. porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2012 r. (podczas prezydencji cypryjskiej)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

26 1 2013-01-30 Punkt 6. porządku obrad: informacja Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na temat sytuacji w kolejnictwie ze szczególnym uwzględnieniem przewozów regionalnych na Śląsku

Zapytania i odpowiedzi

26 1 2013-01-30 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

25 1 2013-01-08 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2013

Zapytania i odpowiedzi

24 1 2012-12-19 Punkt 7. porządku obrad: informacja Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza na temat obecnej sytuacji w systemie ochrony zdrowia z uwzględnieniem planów działania Ministra w przyszłości (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

24 1 2012-12-19 Punkt 7. porządku obrad: informacja Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza na temat obecnej sytuacji w systemie ochrony zdrowia z uwzględnieniem planów działania Ministra w przyszłości

Zapytania i odpowiedzi

24 1 2012-12-19 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

24 1 2012-12-19 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

23 1 2012-12-12 Punkt 4. porządku obrad: ustawa – Prawo pocztowe (cd.)

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej

23 1 2012-12-12 Punkt 4. porządku obrad: ustawa – Prawo pocztowe

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

23 1 2012-12-12 Punkt 3. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

23 1 2012-12-12 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o odpadach (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

23 1 2012-12-12 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o odpadach

Zapytania i odpowiedzi

22 2 2012-11-30 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

Zapytania i odpowiedzi

22 1 2012-11-29 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o nasiennictwie

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

22 1 2012-11-29 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

22 1 2012-11-29 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (cd.)

Sprawozdanie mniejszości Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

20 2 2012-11-09 Punkt 23. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały z okazji 70-rocznicy powołania do służby „Zawiszy” Szarych Szeregów

Zamknięcie dyskusji

20 1 2012-11-08 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Konwencji o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu, sporządzonej w Oslo dnia 18 września 1997 r.

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

20 1 2012-11-08 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o uchyleniu dekretu o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju oraz o zmianie ustawy – Kodeks morski

Zapytania i odpowiedzi

20 1 2012-11-08 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

19 1 2012-10-17 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

17 2 2012-08-03 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie Komisji Środowiska

17 1 2012-08-02 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o nadaniu Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego nazwy „Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu”

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

17 1 2012-08-02 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo prasowe

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

17 1 2012-08-02 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

17 1 2012-08-02 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

16 1 2012-07-25 Punkt 2. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

16 1 2012-07-25 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

16 1 2012-07-25

Projekt porządku obrad

Zatwierdzenie porządku obrad

15 2 2012-07-06 Punkt 9. porządku obrad: sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2011 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2011 roku

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

12 1 2012-05-23 Punkt 3. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

12 1 2012-05-23 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

12 1 2012-05-23 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

11 2 2012-05-10 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym

Zapytania i odpowiedzi

10 1 2012-04-25 Punkt 7. porządku obrad: informacja Prezesa Rady Ministrów na temat zmian w programach nauczania historii w szkołach ponadpodstawowych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

10 1 2012-04-25 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

9 2 2012-04-12 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

9 1 2012-04-11 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

5 1 2012-02-01 Punkt 6. porządku obrad: wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Wyjaśnienia i pytania

Wyjaśnienia i pytania

Wyjaśnienia i pytania

3 3 2011-12-22 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi