Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
43 2 2022-06-08 Punkt 2. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

42 2 2022-05-19

42 1 2022-05-18 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o Akademii Kopernikańskiej

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

42 1 2022-05-18 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

41 2 2022-04-28

Oświadczenia

41 2 2022-04-28 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

41 1 2022-04-27 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

41 1 2022-04-27 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

41 1 2022-04-27 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

Dyskusja

38 4 2022-03-17 Punkt 17. porządku obrad: ustawa o obronie Ojczyzny

Dyskusja

Dyskusja

38 1 2022-03-09 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

36 2 2022-02-04 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Obrony Narodowej

36 2 2022-02-04 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Obrony Narodowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

35 2 2022-01-12 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Dyskusja

Dyskusja

35 1 2022-01-11 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2022

Dyskusja

34 3 2021-12-16

Oświadczenia

34 2 2021-12-15 Punkt 23. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Zapytania i odpowiedzi

34 2 2021-12-15 Punkt 22. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

34 2 2021-12-15 Punkt 21. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

34 2 2021-12-15 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

34 2 2021-12-15 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o dodatku osłonowym

Dyskusja

34 2 2021-12-15 Punkt 19. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

34 1 2021-12-14 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości

Zapytania i odpowiedzi

34 1 2021-12-14 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

33 3 2021-11-26 Punkt 23. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Traktatu w sprawie Eurokorpusu i statusu jego Dowództwa zawartego między Republiką Francuską, Republiką Federalną Niemiec, Królestwem Belgii, Królestwem Hiszpanii i Wielkim Księstwem Luksemburga, sporządzonego w Brukseli dnia 22 listopada 2004 r.

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

33 1 2021-11-24 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Władysława Bartoszewskiego (cd.)

Dyskusja (cd.)

Dyskusja (cd.)

32 3 2021-10-29 Punkt 22. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego

Dyskusja

32 2 2021-10-28 Punkt 19. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

Zapytania i odpowiedzi

32 1 2021-10-27 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o sporcie

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

Dyskusja

31 2 2021-10-08 Wznowienie obrad

Dyskusja (cd.)

31 2 2021-10-08 Punkt 14. porządku obrad: informacja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie kontroli w Funduszu Sprawiedliwości

Zapytania i odpowiedzi

30 1 2021-09-21

Oświadczenia

30 1 2021-09-21 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o rekompensacie dla podmiotów świadczących usługi albo prowadzących działalność gospodarczą w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r.

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

28 3 2021-08-06

Oświadczenia

28 2 2021-08-05 Punkt 23. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

28 2 2021-08-05 Punkt 22. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

28 2 2021-08-05 Punkt 20. porządku obrad: ustawa o utworzeniu Akademii Zamojskiej

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

28 2 2021-08-05 Punkt 19. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

28 1 2021-08-04 Punkt 1. porządku obrad: informacja Ministra Zdrowia na temat stanu przygotowań w związku z zagrożeniem pojawienia się czwartej fali pandemii COVID-19 w Polsce

Zapytania i odpowiedzi

27 3 2021-07-23 Punkty 21. i 22. porządku obrad: sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2020 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2020 roku; informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2020 r.

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

27 3 2021-07-23 Punkt 23. porządku obrad: wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (cd.)

Dyskusja

26 3 2021-06-18 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (cd.)

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

26 2 2021-06-17 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie nazwy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

Dyskusja

26 2 2021-06-17 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

26 2 2021-06-17 Wznowienie posiedzenia

Głosowanie

26 1 2021-06-16 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze, ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

25 1 2021-06-10 Punkt 3. porządku obrad: informacja Prezesa Rady Ministrów o działaniach rządu RP w sprawie sytuacji na Białorusi, w tym represji wobec mniejszości polskiej

Dyskusja

25 1 2021-06-10 Punkt 2. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Dyskusja

24 3 2021-05-27

Oświadczenia

24 3 2021-05-27 Punkt 28. porządku obrad: drugie czytanie projektu opinii w sprawie zasad wykorzystania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, utworzonego przez Unię Europejską (cd.)

Dyskusja

24 3 2021-05-27 Punkt 27. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

24 2 2021-05-13 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

24 2 2021-05-13 Punkt 21. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zrekompensowaniu gminom dochodów utraconych w 2018 r. w związku ze zmianą opodatkowania budowli wchodzących w skład elektrowni wiatrowych

Zapytania i odpowiedzi

24 2 2021-05-13 Punkt 19. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

24 1 2021-05-12 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dyskusja

24 1 2021-05-12 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Dyskusja

24 1 2021-05-12 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

24 1 2021-05-12 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

23 1 2021-04-14 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Zapytania i odpowiedzi

22 2 2021-03-25 Punkt 16. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

22 2 2021-03-25 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (cd.)

Dyskusja

21 3 2021-02-19 Punkt 19. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zagrożenia wolności mediów w Polsce

Dyskusja

21 2 2021-02-18 Punkt 16. porządku obrad: wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

Wyjaśnienia i pytania (cd.)

Dyskusja

20 2 2021-01-12 Punkt 14. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

20 1 2021-01-11 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2021

Dyskusja

Dyskusja

19 2 2020-12-17

Oświadczenia

19 2 2020-12-17 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (cd.)

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

19 2 2020-12-17 Punkt 26. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

19 2 2020-12-17 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

Dyskusja

19 1 2020-12-16 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Dyskusja

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

19 1 2020-12-16 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

18 6 2020-12-03

Oświadczenia

Oświadczenia

18 6 2020-12-03 Punkt 34. porządku obrad: ustawa o zmianie nazwy Akademii Muzycznej w Krakowie

Dyskusja

18 6 2020-12-03 Punkt 33. porządku obrad: ustawa o zmianie nazwy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

18 5 2020-12-02 Punkt 22. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Dyskusja

18 5 2020-12-02 Punkt 19. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o uchyleniu ustawy o Radzie Mediów Narodowych

Dyskusja

18 3 2020-11-27 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego, przyjętej w Paryżu dnia 2 listopada 2001 r. (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

18 3 2020-11-27 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

18 1 2020-11-25 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Radę Ministrów do wycofania się z gróźb zawetowania budżetu Unii Europejskiej (cd.)

Dyskusja

17 3 2020-10-28

Oświadczenia

17 2 2020-10-27 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

16 4 2020-10-14

Oświadczenia

16 1 2020-09-29 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Radzie Mediów Narodowych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

Dyskusja

16 1 2020-09-29 Punkty 4. i 5. porządku obrad: sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o działalności w 2019 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2019 roku; informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2019 r. (cd.)

Dyskusja

Dyskusja

16 1 2020-09-29 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 45-lecie ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce

Dyskusja

15 2 2020-09-11 Punkt 8. porządku obrad: Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2019 wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka

Zapytania i odpowiedzi

15 1 2020-09-10 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami

Dyskusja

15 1 2020-09-10 Punkt 3. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim

Zapytania i odpowiedzi

14 5 2020-08-18 Punkt 30. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

14 3 2020-08-13 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie ochrony i racjonalnego wykorzystania wód transgranicznych, podpisanego w Białowieży dnia 7 lutego 2020 r.

Zapytania i odpowiedzi

14 2 2020-08-12 Punkt 23. porządku obrad: drugie czytanie projektu rezolucji w sprawie sytuacji na Białorusi (cd.)

Dyskusja (cd.)

14 2 2020-08-12 Punkt 23. porządku obrad: drugie czytanie projektu rezolucji w sprawie sytuacji na Białorusi

Dyskusja

Dyskusja

14 2 2020-08-12 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Dyskusja

Dyskusja

12 2 2020-06-18 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

12 2 2020-06-18 Punkt 13. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały o znaczeniu edukacji europejskiej

Dyskusja

Dyskusja

12 1 2020-06-17 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Dyskusja

Dyskusja

12 1 2020-06-17 Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Dyskusja

11 3 2020-06-03 Punkt 16. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały wzywającej do przestrzegania w czasie epidemii zasady równości wobec prawa

Dyskusja

11 3 2020-06-03 Punkt 15. porządku obrad: informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat zatrzymań dokonywanych przez Policję podczas demonstracji w okresie pandemii ze szczególnym uwzględnieniem zatrzymań 16 maja br., w tym zatrzymania senatora Jacka Burego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

11 3 2020-06-03 Punkt 14. porządku obrad: informacja Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie wdrażania postanowień Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

Dyskusja

11 3 2020-06-03 Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie roli mediów publicznych w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

10 4 2020-05-13 Punkt 9. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla samorządu terytorialnego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem się choroby wywołanej tym wirusem (cd.)

Dyskusja

10 2 2020-05-06 Punkt 2. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Państwa Polskiego

Dyskusja (cd.)

9 2 2020-04-16

Oświadczenia

9 2 2020-04-16 Punkt 4. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Rząd RP od natychmiastowego ogłoszenia ostatecznej decyzji w sprawie egzaminów ósmoklasisty i egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2019/2020

Dyskusja

9 1 2020-04-15 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (cd.)

Dyskusja

9 1 2020-04-15 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Zapytania i odpowiedzi

9 1 2020-04-15 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Dyskusja

8 1 2020-03-30 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

7 2 2020-03-13 Punkt 8. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Dyskusja

5 3 2020-02-27 Punkt 5. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w obronie niezawisłości sędziów i niezależności wymiaru sprawiedliwości

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

5 1 2020-02-25 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2020

Dyskusja

5 1 2020-02-25 Projekt porządku obrad

Głosowanie

4 2 2020-02-06 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

4 2 2020-02-06 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

4 1 2020-02-05 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

3 2 2020-01-16 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

3 1 2020-01-15 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi