Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
82 1 2015-09-30 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zawodzie fizjoterapeuty

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

82 1 2015-09-30 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

81 3 2015-09-04 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Zapytania i odpowiedzi

81 2 2015-09-03 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o pracy na morzu

Zapytania i odpowiedzi

79 3 2015-07-24 Punkt 33. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

79 3 2015-07-24 Punkt 32. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Zapytania i odpowiedzi

79 3 2015-07-24 Punkt 31. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

78 2 2015-07-09 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Sprawozdanie Komisji Zdrowia

Zapytania i odpowiedzi

78 2 2015-07-09 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o usługach turystycznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

78 1 2015-07-08 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o leczeniu niepłodności (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

76 1 2015-06-11 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

76 1 2015-06-11 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Bohatera Powstania Styczniowego, Księdza Generała Stanisława Brzóski

Dyskusja

73 2 2015-04-16 Punkt 15. porządku obrad: informacja rządu o realizacji pakietu onkologicznego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

71 1 2015-03-04 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

70 2 2015-02-06 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o odnawialnych źródłach energii (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

69 1 2015-01-21 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008–2015 oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

67 1 2014-12-17 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

67 1 2014-12-17 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

67 1 2014-12-17 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o Karcie Dużej Rodziny

Zapytania i odpowiedzi

66 1 2014-12-03 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

66 1 2014-12-03 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Zapytania i odpowiedzi

61 2 2014-09-25 Punkt 10. porządku obrad: informacja Ministra Zdrowia o polityce lekowej państwa ze szczególnym uwzględnieniem skutków, które przyniosła nowelizacja ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Zapytania i odpowiedzi

61 1 2014-09-24 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

61 1 2014-09-24 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

61 1 2014-09-24 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

59 1 2014-07-23 Punkt 18. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Zapytania i odpowiedzi

59 1 2014-07-23 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie mniejszości Komisji Zdrowia

59 1 2014-07-23 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

57 2 2014-07-03 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

Zapytania i odpowiedzi

57 1 2014-07-02 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o lasach

Zapytania i odpowiedzi

56 1 2014-06-11 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

52 1 2014-04-09 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

52 1 2014-04-09 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Dyskusja

52 1 2014-04-09 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Sprawozdanie mniejszości Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

49 1 2014-02-19 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

49 1 2014-02-19 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

48 1 2014-01-29 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

48 1 2014-01-29 Punkty 1. i 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy; ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

44 2 2013-12-05 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o systemie powiadamiania ratunkowego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

41 2 2013-10-17

Oświadczenia

41 1 2013-10-16 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

41 1 2013-10-16 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

Zapytania i odpowiedzi

40 1 2013-10-02 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Zapytania i odpowiedzi

40 1 2013-10-02 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

38 1 2013-08-07 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy

Sprawozdanie mniejszości Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

37 1 2013-07-11 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

36 1 2013-07-03 Punkt 11. porządku obrad: informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2012 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka

Zapytania i odpowiedzi

36 1 2013-07-03 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych

Zapytania i odpowiedzi

34 2 2013-06-06 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

34 1 2013-06-05 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o uchyleniu ustawy o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze „LOT” (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

34 1 2013-06-05 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o okręgach sądowych sądów powszechnych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

34 1 2013-06-05 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

34 1 2013-06-05 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

33 2 2013-05-16 Punkt 9. porządku obrad: sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2012 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2012 roku

Zapytania i odpowiedzi

32 1 2013-04-24 Punkt 7. porządku obrad: informacja rządu na temat rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą oraz wykorzystania środków wydatkowanych z budżetu państwa na współpracę z Polonią i Polakami za granicą w 2012 r.

Zapytania i odpowiedzi

29 1 2013-03-20 Punkt 7. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Zdrowia

26 1 2013-01-30 Punkt 6. porządku obrad: informacja Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na temat sytuacji w kolejnictwie ze szczególnym uwzględnieniem przewozów regionalnych na Śląsku

Zapytania i odpowiedzi

25 2 2013-01-09 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

25 2 2013-01-09 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Zapytania i odpowiedzi

24 1 2012-12-19 Punkt 7. porządku obrad: informacja Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza na temat obecnej sytuacji w systemie ochrony zdrowia z uwzględnieniem planów działania Ministra w przyszłości (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

24 1 2012-12-19 Punkt 7. porządku obrad: informacja Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza na temat obecnej sytuacji w systemie ochrony zdrowia z uwzględnieniem planów działania Ministra w przyszłości

Zapytania i odpowiedzi

23 1 2012-12-12 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o odpadach (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

22 2 2012-11-30 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (cd.)

Sprawozdanie Komisji Zdrowia

22 2 2012-11-30 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy ramowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym, podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia 2011 r.

Zapytania i odpowiedzi

22 2 2012-11-30 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Sprawozdanie Komisji Zdrowia

Dyskusja

22 1 2012-11-29 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o nasiennictwie

Zapytania i odpowiedzi

20 1 2012-11-08 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

19 1 2012-10-17 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (cd.)

Dyskusja (cd.)

19 1 2012-10-17 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Sprawozdanie mniejszości Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

Zapytania i odpowiedzi

19 1 2012-10-17 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Zapytania i odpowiedzi

18 2 2012-10-04 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (cd.)

Sprawozdanie mniejszości Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

18 1 2012-10-03 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz ustawy – Prawo pocztowe

Zapytania i odpowiedzi

18 1 2012-10-03 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

18 1 2012-10-03 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

18 1 2012-10-03 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

17 1 2012-08-02 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

17 1 2012-08-02 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

17 1 2012-08-02 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

16 1 2012-07-25 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

16 1 2012-07-25 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

16 1 2012-07-25 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

15 2 2012-07-06 Punkt 9. porządku obrad: sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2011 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2011 roku

Zapytania i odpowiedzi

15 1 2012-07-05 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

14 2 2012-06-14 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

13 1 2012-05-30 Punkt 6. porządku obrad: informacja Rządu RP na temat sprawowania opieki nad Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami kraju

Zapytania i odpowiedzi

12 1 2012-05-23 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie mniejszości Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

Zapytania i odpowiedzi

9 2 2012-04-12 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

9 1 2012-04-11 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

5 1 2012-02-01 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Dyskusja

4 1 2012-01-19

Oświadczenia

4 1 2012-01-19 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie mniejszości Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

4 1 2012-01-19 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie mniejszości Komisji Zdrowia

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

4 1 2012-01-19 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r.

Zapytania i odpowiedzi

3 3 2011-12-22 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

3 1 2011-12-20 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Zapytania i odpowiedzi