Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
48 1 2022-09-07 Punkt 2. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie katastrofy ekologicznej na rzece Odrze

Przemówienie złożone do protokołu

47 2 2022-08-04 Punkt 13. porządku obrad: informacja Prezesa Rady Ministrów na temat bezpieczeństwa energetycznego Polaków

Zapytania i odpowiedzi

47 1 2022-08-03 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

46 2 2022-07-21 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o obronie Ojczyzny oraz ustawy o finansach publicznych (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Obrony Narodowej

46 2 2022-07-21 Punkt 25. porządku obrad: odwołanie członka Rady Polityki Pieniężnej

Zapytania i odpowiedzi

46 1 2022-07-20 Punkty 1. i 2. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Finlandii, podpisanego w Brukseli dnia 5 lipca 2022 r.; ustawa o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Królestwa Szwecji, podpisanego w Brukseli dnia 5 lipca 2022 r.

Przemówienie złożone do protokołu

46 1 2022-07-20 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o obronie Ojczyzny oraz ustawy o finansach publicznych

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej

45 2 2022-06-30

Wznowienie obrad

45 1 2022-06-29 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

Przemówienie złożone do protokołu

44 2 2022-06-09 Punkt 13. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych

Zapytania i odpowiedzi

44 2 2022-06-09 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o przetwarzaniu informacji kryminalnych

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

41 1 2022-04-27 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

41 1 2022-04-27 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

40 1 2022-04-12 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Przemówienie złożone do protokołu

40 1 2022-04-12 Punkt 2. porządku obrad: odwołanie i wybór Marszałka Senatu

Zapytania i odpowiedzi

39 1 2022-03-23 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o ochronie dziedzictwa narodowego związanego z nazwami obiektów przestrzeni publicznej oraz pomnikami

Przemówienie złożone do protokołu

36 1 2022-01-20 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu

Przemówienie złożone do protokołu

35 2 2022-01-12 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

34 3 2021-12-16 Punkt 17. porządku obrad: ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych (cd.)

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

34 2 2021-12-15 Punkt 26. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Dyskusja

34 2 2021-12-15 Punkt 25. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Zapytania i odpowiedzi

34 2 2021-12-15 Punkt 17. porządku obrad: ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

Zapytania i odpowiedzi

34 1 2021-12-14 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Przemówienie złożone do protokołu

33 2 2021-11-25 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki

Przemówienie złożone do protokołu

33 2 2021-11-25 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

Przemówienie złożone do protokołu

32 2 2021-10-28 Punkt 17. porządku obrad: ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym

Przemówienie złożone do protokołu

32 1 2021-10-27 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

Przemówienie złożone do protokołu

32 1 2021-10-27 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej

Zapytania i odpowiedzi

31 1 2021-10-07 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Przemówienie złożone do protokołu

31 1 2021-10-07 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

30 1 2021-09-21 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o rekompensacie dla podmiotów świadczących usługi albo prowadzących działalność gospodarczą w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r.

Przemówienie złożone do protokołu

30 1 2021-09-21 Punkt 2. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 45. rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników

Zapytania i odpowiedzi

28 2 2021-08-05 Punkt 17. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Trybunale Stanu

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

28 1 2021-08-04 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych

Przemówienie złożone do protokołu

27 2 2021-07-22 Punkt 17. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka Praworządności i Petycji

27 2 2021-07-22 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego

Zapytania i odpowiedzi

26 3 2021-06-18 Punkt 24. porządku obrad: wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

Wyjaśnienia i pytania

26 1 2021-06-16 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze, ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

25 1 2021-06-10 Punkt 3. porządku obrad: informacja Prezesa Rady Ministrów o działaniach rządu RP w sprawie sytuacji na Białorusi, w tym represji wobec mniejszości polskiej

Zapytania i odpowiedzi

24 3 2021-05-27 Punkt 27. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom

Przemówienie złożone do protokołu

24 1 2021-05-12 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Przemówienie złożone do protokołu

24 1 2021-05-12 Punkt 17. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

24 1 2021-05-12 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

23 1 2021-04-14 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

22 2 2021-03-25 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Przemówienie złożone do protokołu

22 1 2021-03-24 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

21 2 2021-02-18 Punkt 14. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

20 2 2021-01-12 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Sprawozdanie mniejszości Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

15 2 2020-09-11

Wznowienie posiedzenia

14 4 2020-08-17 Punkt 15. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

13 1 2020-07-01 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

10 1 2020-05-05 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Dyskusja

Przemówienie złożone do protokołu

7 1 2020-03-12 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne

Przemówienie złożone do protokołu

3 3 2020-01-17 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu