Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
82 2 2015-10-01 Punkt 39. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (cd.)

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

82 2 2015-10-01 Punkt 39. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

Dyskusja

82 1 2015-09-30 Punkt 33. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rzemiośle

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

82 1 2015-09-30 Punkt 32. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

82 1 2015-09-30 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zawodzie fizjoterapeuty

Dyskusja

Dyskusja

81 3 2015-09-04 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Obrony Narodowej

81 3 2015-09-04 Punkt 16. porządku obrad: informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r.

Zapytania i odpowiedzi

81 3 2015-09-04 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

81 3 2015-09-04 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Zapytania i odpowiedzi

81 2 2015-09-03 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

81 2 2015-09-03 Punkt 15. porządku obrad: informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2014 roku

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

81 1 2015-09-02 Punkt 1. porządku obrad: wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

80 3 2015-08-07 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (cd.)

Głosowanie

80 2 2015-08-05 Punkt 33. porządku obrad: wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

Wyjaśnienia i pytania

80 2 2015-08-05 Punkt 20. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

80 2 2015-08-05 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Gospodarki Narodowej

80 2 2015-08-05 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

80 2 2015-08-05 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych

Dyskusja

80 1 2015-08-04 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o uzgodnieniu płci

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

79 2 2015-07-23 Punkt 28. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

79 2 2015-07-23 Punkt 27. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

79 2 2015-07-23 Punkt 26. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kuratorach sądowych

Dyskusja

79 2 2015-07-23 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Dyskusja

79 2 2015-07-23 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

79 2 2015-07-23 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Zapytania i odpowiedzi

79 1 2015-07-22 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Drugiego Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisaną w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, podpisanego w Warszawie dnia 17 grudnia 2014 roku

Zapytania i odpowiedzi

79 1 2015-07-22 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

79 1 2015-07-22 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Dyskusja (cd.)

79 1 2015-07-22 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

78 3 2015-07-10 Punkt 20. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

78 1 2015-07-08 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o leczeniu niepłodności (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Dyskusja

Dyskusja

Dyskusja

75 2 2015-05-21 Punkt 13. porządku obrad: informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2014 roku

Zapytania i odpowiedzi

75 1 2015-05-20 Punkt 1. porządku obrad: wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Dyskusja

Dyskusja

Dyskusja

61 1 2014-09-24 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Dyskusja

48 1 2014-01-29 Punkt 12. porządku obrad: informacja o stanie wdrożenia Programu „Inwestycje Polskie”

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

47 1 2014-01-09 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

47 1 2014-01-09 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Zapytania i odpowiedzi

44 1 2013-12-04 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

40 2 2013-10-03 Punkt 7. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej

40 1 2013-10-02 Punkt 7. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

40 1 2013-10-02 Punkt 7. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

38 2 2013-08-08 Punkt 17. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Protokołu nr 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczącego zniesienia kary śmierci we wszystkich okolicznościach, sporządzonego w Wilnie dnia 3 maja 2002 r.

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

38 2 2013-08-08 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Drugiego Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci, przyjętego w Nowym Jorku dnia 15 grudnia 1989 r.

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

38 1 2013-08-07 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

33 1 2013-05-15 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

31 1 2013-04-17 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmiana ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Dyskusja

28 1 2013-03-06 Punkt 4. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

25 2 2013-01-09 Punkt 9. porządku obrad: drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie i odnośnych środków COM (2012) 614

Zapytania i odpowiedzi

25 2 2013-01-09 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

25 2 2013-01-09 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

Dyskusja

23 1 2012-12-12 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

23 1 2012-12-12 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

20 2 2012-11-09 Punkt 24. porządku obrad: informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2011 roku

Zapytania i odpowiedzi

20 1 2012-11-08 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

18 2 2012-10-04 Punkt 13. porządku obrad: informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2011

Zapytania i odpowiedzi

18 1 2012-10-03 Punkt 4. porządku obrad: informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2011 r. – 31 grudnia 2011 r.

Zapytania i odpowiedzi

16 1 2012-07-25 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Zapytania i odpowiedzi

15 2 2012-07-06 Punkt 9. porządku obrad: sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2011 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2011 roku

Dyskusja

12 1 2012-05-23 Punkt 3. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

11 1 2012-05-09 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

Dyskusja

9 2 2012-04-12 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012 (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Środowiska

9 2 2012-04-12 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

7 1 2012-03-14 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

6 2 2012-02-16 Punkt 4. porządku obrad: wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Kazimierza Kutza

Wyjaśnienia i pytania

5 2 2012-02-02 Punkt 10. porządku obrad: informacja Prokuratora Generalnego dotycząca sytuacji w polskiej prokuraturze

Zapytania i odpowiedzi

5 2 2012-02-02 Punkty 8. i 9. porządku obrad: program prac Komisji Europejskiej na rok 2012; pakiet Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2014–2020

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

4 1 2012-01-19 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

3 1 2011-12-20 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Zapytania i odpowiedzi