Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
85 4 2019-10-18

Oświadczenia

85 2 2019-09-26 Punkty 20. i 21. porządku obrad: sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2018 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2018 roku; informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2018 r.

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

84 2 2019-08-31 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

84 1 2019-08-30 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Zapytania i odpowiedzi

84 1 2019-08-30 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

83 3 2019-08-02

Oświadczenia

83 3 2019-08-02 Punkt 41. porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2019 r. (przewodnictwo Rumunii w Radzie Unii Europejskiej)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

83 2 2019-08-01 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

83 2 2019-08-01 Punkt 39. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

Dyskusja

83 2 2019-08-01 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

83 1 2019-07-31 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

82 3 2019-07-12 Punkt 27. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

82 2 2019-07-11 Punkt 25. porządku obrad: informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2018 roku

Zapytania i odpowiedzi

82 1 2019-07-10 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

82 1 2019-07-10 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

Zapytania i odpowiedzi

82 1 2019-07-10 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę podpisania traktatu wersalskiego

Dyskusja

81 1 2019-06-26 Punkt 3. porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

81 1 2019-06-26 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie 450. rocznicy unii polsko-litewskiej (cd.)

Dyskusja

79 2 2019-05-28

Oświadczenia

79 1 2019-05-24 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

79 1 2019-05-24 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

79 1 2019-05-24 Punkt 1. porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

78 2 2019-05-09 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka

Zapytania i odpowiedzi

78 2 2019-05-09 Punkt 22. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę wybuchu I Powstania Śląskiego

Dyskusja

78 2 2019-05-09 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

78 1 2019-05-08 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o Narodowej Strategii Onkologicznej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

78 1 2019-05-08 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

77 2 2019-04-26 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

76 1 2019-04-11 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Macedonii Północnej, podpisanego w Brukseli dnia 6 lutego 2019 r.

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

75 2 2019-03-21 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

75 2 2019-03-21 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

75 2 2019-03-21 Punkt 15. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę powołania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Dyskusja

75 1 2019-03-20 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o ustanowieniu Święta Chrztu Polski

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

75 1 2019-03-20 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie projektu Baltic Pipe, podpisanej w Katowicach dnia 11 grudnia 2018 r.

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

74 1 2019-02-26 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

74 1 2019-02-26 Punkt 1. porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę – Prawo ochrony środowiska, ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Dyskusja

73 2 2019-02-14 Punkt 8. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały upamiętniającej Jana Olszewskiego – Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej (1930–2019)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

73 2 2019-02-14 Punkt 7. porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2018 r. (przewodnictwo Austrii w Radzie Unii Europejskiej)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

73 1 2019-02-13 Punkt 5. porządku obrad: informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2017

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

72 1 2019-02-01 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim

Dyskusja

72 1 2019-02-01 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

71 2 2019-01-24 Punkt 6. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

71 2 2019-01-24 Punkt 5. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Zapytania i odpowiedzi

71 2 2019-01-24 Punkt 3. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę inauguracyjnego posiedzenia Sejmu Ustawodawczego

Dyskusja

70 1 2018-12-28 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

69 2 2018-12-20

Oświadczenia

69 2 2018-12-20 Punkt 20. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Unii Lubelskiej

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

69 2 2018-12-20 Punkt 19. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2019 Rokiem Matematyki

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

69 1 2018-12-19 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

68 3 2018-12-14 Punkt 18. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego o statucie tymczasowym Palestry Państwa Polskiego

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

68 2 2018-12-13 Punkt 21. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

68 2 2018-12-13 Punkt 4. porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

68 1 2018-12-12 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

67 3 2018-11-23 Punkt 33. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

67 2 2018-11-22 Punkt 26. porządku obrad: ustawa o Instytucie Europy Środkowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

67 2 2018-11-22 Punkt 24. porządku obrad: ustawa o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

67 2 2018-11-22 Punkt 23. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

67 1 2018-11-21 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

66 2 2018-10-25 Punkt 23. porządku obrad: ustawa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

66 2 2018-10-25 Punkt 22. porządku obrad: wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka

Wyjaśnienia i pytania

Wyjaśnienia i pytania

Wyjaśnienia i pytania

Wyjaśnienia i pytania

66 1 2018-10-24 Punkty 3. i 4. porządku obrad: sprawozdanie z działalności Rady Dialogu Społecznego za 2017 rok; informacja o działalności Rady Dialogu Społecznego za okres kadencji Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Zapytania i odpowiedzi

65 3 2018-09-28

Oświadczenia

65 3 2018-09-28 Punkt 11. porządku obrad: informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2017 r. (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

65 2 2018-09-27 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa

Zapytania i odpowiedzi

65 2 2018-09-27 Punkty 10. i 11. porządku obrad: sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2017 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2017 roku; informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2017 r.

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu

Zapytania i odpowiedzi

65 1 2018-09-26 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (cd.)

Dyskusja

Dyskusja

64 4 2018-07-27 Punkt 40. porządku obrad: wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Sławomira Rybickiego

Zapytania i odpowiedzi

64 4 2018-07-27 Punkt 37. porządku obrad: sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2017 roku petycji

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

64 3 2018-07-26 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

64 3 2018-07-26 Punkt 17. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

64 2 2018-07-25 Punkt 2. porządku obrad: wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

64 1 2018-07-24 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

63 2 2018-07-11 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

63 2 2018-07-11 Punkt 19. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

63 1 2018-07-10 Punkty 3. i 4. porządku obrad: ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

63 1 2018-07-10 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

62 3 2018-06-29 Punkt 41. porządku obrad: wybór ławników Sądu Najwyższego

Zapytania i odpowiedzi

62 2 2018-06-28 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

62 1 2018-06-27 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

62 1 2018-06-27 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o tachografach (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

60 3 2018-05-11 Punkty 12., 13., 14., i 15. porządku obrad: ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Paryżu dnia 14 lutego 1989 r.; ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Belgii i Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 19 maja 1987 r.; ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Cypru w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r.; ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Holandii o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 7 września 1992 r.

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

60 2 2018-05-10 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

Zapytania i odpowiedzi

60 1 2018-05-09 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

60 1 2018-05-09 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

60 1 2018-05-09 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

59 1 2018-04-11 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

58 2 2018-03-15 Punkt 15. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały o współpracy Polski i Węgier w Unii Europejskiej

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

58 2 2018-03-15 Punkt 14. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie negocjacji zasad prowadzenia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 r.

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

58 2 2018-03-15 Punkt 13. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Dyskusja

58 2 2018-03-15 Punkt 10. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

58 1 2018-03-14 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

58 1 2018-03-14 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

57 3 2018-03-08 Punkt 12. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

57 2 2018-03-07 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o pozbawianiu stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943–1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

57 2 2018-03-07 Punkt 6. porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczpospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2017 r. (przewodnictwo Estonii w Radzie Unii Europejskiej)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

57 1 2018-03-06 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Kopenhadze dnia 1 maja 1990 r.

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

57 1 2018-03-06 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

57 1 2018-03-06 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

57 1 2018-03-06 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

56 2 2018-02-15 Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 80-tej rocznicy śmierci księdza Stanisława Streicha

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

Zapytania i odpowiedzi

56 2 2018-02-15 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

56 1 2018-02-14 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

55 1 2018-01-31 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

54 2 2018-01-18 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

53 2 2017-12-20 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej Rok 2018 Rokiem Harcerstwa

Dyskusja

Dyskusja

53 1 2017-12-19 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

53 1 2017-12-19 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o Służbie Ochrony Państwa

Zapytania i odpowiedzi

52 4 2017-12-15

Oświadczenia

52 4 2017-12-15 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o dotacji dla Fundacji Dziedzictwa Kulturowego przeznaczonej na uzupełnienie kapitału wieczystego

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

52 4 2017-12-15 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

52 4 2017-12-15 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

52 4 2017-12-15 Punkt 10. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 95. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Polski Odrodzonej

Dyskusja

52 4 2017-12-15 Punkt 9. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 75. rocznicę utworzenia Rady Pomocy Żydom „Żegota” oraz misji Jana Karskiego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

52 2 2017-12-13 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Dyskusja

51 3 2017-12-07

Oświadczenia

51 3 2017-12-07 Punkt 21. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

51 2 2017-12-06 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

51 2 2017-12-06 Punkt 18. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Prawd Polaków spod Znaku Rodła

Zapytania i odpowiedzi

51 2 2017-12-06 Punkt 16. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały o ustanowieniu roku 2018 Rokiem 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Zapytania i odpowiedzi

50 2 2017-11-15 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w sprawie statusu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanego w Warszawie w dniu 28 czerwca 2017 r.

Zapytania i odpowiedzi

50 2 2017-11-15 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

50 2 2017-11-15 Punkt 19. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 150. rocznicę urodzin prof. Ignacego Mościckiego, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1926–1939

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

Zapytania i odpowiedzi

50 1 2017-11-14 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

49 2 2017-11-10 Punkt 14. porządku obrad: informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2016 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela

Zapytania i odpowiedzi

48 2 2017-10-19 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo prasowe (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu

48 2 2017-10-19 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo prasowe

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

48 2 2017-10-19 Punkt 11. porządku obrad: sprawozdanie o stanie ochrony języka polskiego za lata 2014–2015

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

48 1 2017-10-18 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla

Zapytania i odpowiedzi

48 1 2017-10-18 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

47 5 2017-09-28 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (cd.)

Dyskusja (cd.)

Dyskusja (cd.)

47 4 2017-09-27 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

47 1 2017-09-21 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w siedemdziesiątą rocznicę urodzin Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki; projektu uchwały w 70. rocznicę urodzin błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki kapelana „Solidarności”

Dyskusja

46 2 2017-07-27 Punkt 9. porządku obrad: Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2016 wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

46 1 2017-07-26 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), podpisanej w Warszawie 9 marca 2017 r.

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

45 5 2017-07-19 Punkt 20. porządku obrad: sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2016 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2016 roku (cd.)

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

45 5 2017-07-19 Punkt 28. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 25. rocznicę odwołania rządu Jana Olszewskiego (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

45 4 2017-07-18 Punkt 26. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia Ofiar „operacji polskiej” NKWD z 1937 r.

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

45 4 2017-07-18 Punkt 28. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 25. rocznicę odwołania rządu Jana Olszewskiego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

45 4 2017-07-18 Punkty 19. i 20. porządku obrad: informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2016 r.; sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2016 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2016 roku

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu (druk nr 468 S)

45 4 2017-07-18 Uzupełnienie porządku obrad

Głosowanie

45 3 2017-07-14 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu

45 3 2017-07-14 Punkt 24. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

Dyskusja

Dyskusja

Dyskusja

45 1 2017-07-12 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

45 1 2017-07-12 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

44 2 2017-06-29

Oświadczenia

44 1 2017-06-28 Punkt 6. porządku obrad: informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

44 1 2017-06-28 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

44 1 2017-06-28 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę śmierci Mariana Smoluchowskiego – genialnego polskiego fizyka

Dyskusja

43 2 2017-06-22

Oświadczenia

43 2 2017-06-22 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

43 2 2017-06-22 Punkt 5. porządku obrad: drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE COM(2017)253

Dyskusja

42 2 2017-06-01 Punkt 10. porządku obrad: informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2016 r. (cd.)

Dyskusja

42 2 2017-06-01 Punkt 10. porządku obrad: informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2016 r.

Zapytania i odpowiedzi

41 2 2017-05-17

Oświadczenia

41 1 2017-05-16 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Dyskusja

41 1 2017-05-16 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o restytucji narodowych dóbr kultury

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu

Zapytania i odpowiedzi

41 1 2017-05-16 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uznania wielkich zasług dla Państwa Polskiego Leona Janty-Połczyńskiego w 150-lecie Jego urodzin

Dyskusja

40 1 2017-04-26 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

39 2 2017-04-21 Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Dyskusja

39 2 2017-04-21 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

39 1 2017-04-20 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

38 2 2017-03-30

Oświadczenia

38 2 2017-03-30 Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 30. rocznicę śmierci ks. Franciszka Blachnickiego

Dyskusja

38 1 2017-03-29 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (cd.)

Dyskusja

38 1 2017-03-29 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

37 2 2017-03-16

Oświadczenia

37 2 2017-03-16 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

37 2 2017-03-16 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

37 1 2017-03-15 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

36 1 2017-03-02 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (cd.)

Dyskusja (cd.)

36 1 2017-03-02 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

35 2 2017-02-22 Komunikaty

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

34 1 2017-02-01

Oświadczenia

34 1 2017-02-01 Punkt 6. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały z okazji 500-lecia Reformacji

Dyskusja

34 1 2017-02-01 Punkt 5. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o ustanowieniu Krzyża Zachodniego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

34 1 2017-02-01 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

33 1 2017-01-11

Oświadczenia

32 5 2016-12-20 Punkt 32. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

32 5 2016-12-20 Punkt 14. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy śmierci św. Brata Alberta Chmielowskiego

Dyskusja

32 4 2016-12-16 Punkt 26. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

31 6 2016-12-07 Punkt 29. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (cd.)

Dyskusja

31 6 2016-12-07 Punkt 29. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

31 4 2016-12-01 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

31 3 2016-11-30 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

31 2 2016-11-29 Punkt 14. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Dyskusja

31 1 2016-11-28 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

30 2 2016-11-16 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (cd.)

Dyskusja (cd.)

Dyskusja (cd.)

Dyskusja (cd.)

Dyskusja (cd.)

29 2 2016-11-04 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

29 2 2016-11-04 Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały o ustanowieniu roku 2017 Rokiem Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej w 300. rocznicę tego wydarzenia

Dyskusja

29 2 2016-11-04 Punkt 10. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Generała Józefa Hallera

Dyskusja

29 2 2016-11-04 Punkt 8. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Władysława Biegańskiego

Dyskusja

29 2 2016-11-04 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, sporządzonej w Astanie dnia 21 grudnia 2015 r.

Zapytania i odpowiedzi

29 1 2016-11-03 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

28 3 2016-10-21 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016 (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

28 1 2016-10-19 Punkt 5. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Zapytania i odpowiedzi

28 1 2016-10-19 Punkt 4. porządku obrad: drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca COM (2016) 270

Dyskusja

27 3 2016-10-18 Punkt 7. porządku obrad: informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2015 roku (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

27 3 2016-10-18

Wznowienie posiedzenia

27 2 2016-10-06

Punkt 7. porządku obrad: informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2015 roku

Punkt 7. porządku obrad: informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2015 roku

27 2 2016-10-06 Punkt 5. porządku obrad: odwołanie członka Rady Polityki Pieniężnej

Zapytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia i pytania

26 2 2016-09-22 Punkt 6. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie wsparcia obywatelskich inicjatyw uczczenia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

26 1 2016-09-21 Punkt 1. porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2016 r. (przewodnictwo Holandii w Radzie Unii Europejskiej) (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Dyskusja

Dyskusja

26 1 2016-09-21 Punkt 1. porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2016 r. (przewodnictwo Holandii w Radzie Unii Europejskiej)

Zapytania i odpowiedzi

25 1 2016-09-09

Oświadczenia

25 1 2016-09-09 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zapytania i odpowiedzi

24 2 2016-08-04 Punkt 16. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 50. rocznicę śmierci gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

Dyskusja

23 3 2016-07-22 Punkt 18. porządku obrad: powołanie członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

23 2 2016-07-21 Punkt 8. porządku obrad: wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Wyjaśnienia i pytania

Wyjaśnienia i pytania

23 2 2016-07-21 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Czarnogóry, podpisanego w Brukseli dnia 19 maja 2016 r.

Dyskusja

23 1 2016-07-20 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

22 2 2016-07-07 Punkt 15. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej w latach 1939–1945 (cd.)

Dyskusja

22 2 2016-07-07 Punkt 10. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę powstania Związku Ziemian

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

22 1 2016-07-06 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

22 1 2016-07-06 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

21 3 2016-06-29

Oświadczenia

21 3 2016-06-29 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

21 3 2016-06-29 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Zapytania i odpowiedzi

21 2 2016-06-24 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o Radzie Mediów Narodowych (cd.)

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu

21 2 2016-06-24 Punkt 2. porządku obrad: powołanie członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Wyjaśnienia i pytania

Wyjaśnienia i pytania

Wyjaśnienia i pytania

21 1 2016-06-23 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o Radzie Mediów Narodowych

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

20 2 2016-06-16 Punkt 10. porządku obrad: informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

20 1 2016-06-15 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o działaniach antyterrorystycznych (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

20 1 2016-06-15 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o działaniach antyterrorystycznych

Zapytania i odpowiedzi

20 1 2016-06-15 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 75. rocznicę śmierci Ignacego Jana Paderewskiego

Dyskusja

19 2 2016-06-09 Punkt 15. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 40. rocznicy wydarzeń Czerwca 1976 w Radomiu, Ursusie i Płocku

Dyskusja

19 2 2016-06-09 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej

Zapytania i odpowiedzi

19 2 2016-06-09 Punkt 16. porządku obrad: sprawozdanie z działalności Rady Dialogu Społecznego za okres od 22 października 2015 r. do 31 marca 2016 r. (cd.)

Dyskusja (cd.)

18 2 2016-05-19

Oświadczenia

18 2 2016-05-19 Punkt 8. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

17 1 2016-05-11 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

17 1 2016-05-11 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

16 2 2016-04-29 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Dyskusja

15 2 2016-04-20 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o lasach (cd.)

Dyskusja (cd.)

15 2 2016-04-20 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o lasach

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

15 1 2016-04-13 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

14 2 2016-04-07

Oświadczenia

14 2 2016-04-07 Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 1050. rocznicę Chrztu Polski (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

14 2 2016-04-07 Punkt 10. porządku obrad: informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat nowego porozumienia dla Zjednoczonego Królestwa w ramach Unii Europejskiej, przyjętego na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 18–19 lutego 2016 r., ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji dla obywateli polskich postanowień dotyczących świadczeń socjalnych i swobodnego przepływu

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

14 1 2016-04-06 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy o utworzeniu Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, sporządzonej w Pekinie dnia 29 czerwca 2015 r.

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

13 3 2016-03-18

Oświadczenia

13 3 2016-03-18 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

13 2 2016-03-17 Punkt 14. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uwolnienia Nadii Sawczenko – deputowanej do Rady Najwyższej Ukrainy oraz członkini Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

13 1 2016-03-16 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Zapytania i odpowiedzi

13 1 2016-03-16 Projekt porządku obrad

Głosowanie

12 1 2016-03-09 Punkt 3. porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2015 r. (przewodnictwo Luksemburga w Radzie Unii Europejskiej)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

12 1 2016-03-09 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

11 3 2016-02-19 Punkt 7. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej (cd.)

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

11 2 2016-02-18 Punkt 7. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

11 2 2016-02-18 Punkt 6. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

11 2 2016-02-18 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

Dyskusja

Dyskusja

10 1 2016-02-12 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Dyskusja

9 3 2016-01-30

Oświadczenia

9 3 2016-01-30 Punkty 5. i 6. porządku obrad: ustawa – Prawo o prokuraturze; ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze (cd.)

Dyskusja (cd.)

9 1 2016-01-28 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

9 1 2016-01-28 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

8 1 2016-01-13

Oświadczenia

8 1 2016-01-13 Punkt 1. porządku obrad: powołanie członków Rady Polityki Pieniężnej

Wyjaśnienia i pytania

Wyjaśnienia i pytania

Wyjaśnienia i pytania

Wyjaśnienia i pytania

7 2 2015-12-31

Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

7 1 2015-12-30 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

7 1 2015-12-30 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

6 2 2015-12-23 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (cd.)

Dyskusja

Dyskusja (cd.)

Dyskusja (cd.)

6 2 2015-12-23 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

6 2 2015-12-23 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

5 2 2015-12-18

Oświadczenia

Oświadczenia

5 2 2015-12-18 Punkt 11. porządku obrad: wybór senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa

Wyjaśnienia i pytania

5 2 2015-12-18 Punkt 14. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 10. rocznicę złożenia przysięgi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

Dyskusja

5 2 2015-12-18 Punkt 12. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

Zapytania i odpowiedzi

5 1 2015-12-17 Punkt 2. porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw z związku z realizacją ustawy budżetowej

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

5 1 2015-12-17 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015

Zapytania i odpowiedzi

4 1 2015-12-10

Oświadczenia

3 1 2015-11-26

Oświadczenia

3 1 2015-11-26 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Dyskusja

2 3 2015-11-20

Oświadczenia

2 2 2015-11-19 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

2 1 2015-11-18 Punkt 2. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w pięćdziesiątą rocznicę wysłania przez biskupów polskich historycznego listu do biskupów niemieckich

Zapytania i odpowiedzi

2 1 2015-11-18 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w imię solidarności z Narodem Francuskim

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja