Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
82 1 2015-09-30 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o uprawnieniach do mienia Funduszu Wczasów Pracowniczych

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

81 1 2015-09-02 Punkt 1. porządku obrad: wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum

Zapytania i odpowiedzi

79 2 2015-07-23 Punkt 30. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach

Dyskusja

78 3 2015-07-10 Punkt 19. porządku obrad: ustawa o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (cd.)

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

78 2 2015-07-09 Punkt 19. porządku obrad: ustawa o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

78 1 2015-07-08 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o leczeniu niepłodności (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Dyskusja

76 2 2015-06-12 Punkt 19. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy – Kodeks wyborczy

Zapytania i odpowiedzi

75 1 2015-05-20 Punkt 1. porządku obrad: wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum (cd.)

Dyskusja

Dyskusja

73 1 2015-04-15 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (cd.)

Dyskusja

71 2 2015-03-05

Oświadczenia

71 2 2015-03-05 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. (cd.)

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

71 1 2015-03-04 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Dyskusja

69 1 2015-01-21 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008–2015 oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Gospodarki Narodowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

68 1 2015-01-08 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

66 2 2014-12-04

Oświadczenia

66 1 2014-12-03 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Samorządu Terytorialnego (cd.)

Dyskusja (cd.)

62 1 2014-10-08 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 30. rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki

Przemówienie złożone do protokołu

62 1 2014-10-08 Punkt 2. porządku obrad: informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.

Dyskusja

Dyskusja

61 1 2014-09-24 Punkt 7. porządku obrad: sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2013 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2013 roku

Zapytania i odpowiedzi

61 1 2014-09-24 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

60 1 2014-08-06 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o specjalnym podatku węglowodorowym

Dyskusja

59 1 2014-07-23 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia

Dyskusja

55 1 2014-06-05 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

53 1 2014-04-24

Oświadczenia

52 1 2014-04-09 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Dyskusja

46 1 2013-12-18

Oświadczenia

44 2 2013-12-05

Oświadczenia

44 1 2013-12-04 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

43 1 2013-11-13

Oświadczenia

42 1 2013-10-29

Oświadczenia

41 1 2013-10-16 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

40 2 2013-10-03

Oświadczenia

38 3 2013-08-09

Oświadczenia

38 2 2013-08-08 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Dyskusja

38 2 2013-08-08 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

Zapytania i odpowiedzi

37 1 2013-07-11 Punkt 10. porządku obrad: informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.

Dyskusja

36 1 2013-07-03 Punkt 11. porządku obrad: informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2012 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka

Zapytania i odpowiedzi

36 1 2013-07-03 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

34 2 2013-06-06

Oświadczenia

34 2 2013-06-06 Punkt 13. porządku obrad: informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2012 roku

Zapytania i odpowiedzi

34 1 2013-06-05 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o uchyleniu ustawy o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze „LOT” (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

33 2 2013-05-16

Oświadczenia

33 2 2013-05-16 Punkt 10. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 25 rocznicę strajków i protestów 1988 roku

Dyskusja

33 2 2013-05-16 Punkt 9. porządku obrad: sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2012 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2012 roku

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

32 2 2013-04-25

Oświadczenia

32 1 2013-04-24 Punkt 7. porządku obrad: informacja rządu na temat rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą oraz wykorzystania środków wydatkowanych z budżetu państwa na współpracę z Polonią i Polakami za granicą w 2012 r. (cd.)

Dyskusja (cd.)

Wystąpienie przedstawiciela rządu

30 2 2013-04-04

Oświadczenia

29 2 2013-03-21

Oświadczenia

29 2 2013-03-21 Punkt 10. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie oddania hołdu Wybitnemu Patriocie Księdzu Piotrowi Skardze w czterechsetlecie Jego śmierci

Dyskusja

29 1 2013-03-20 Punkt 8. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia Jego Ekscelencji Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka; projektu uchwały w sprawie upamiętnienia arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

Zapytania i odpowiedzi

28 2 2013-03-07

Oświadczenia

28 1 2013-03-06 Punkt 4. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Dyskusja

Dyskusja

28 1 2013-03-06 Punkt 4. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej

Zapytania i odpowiedzi

27 2 2013-02-21 Punkt 12. porządku obrad: program prac Komisji Europejskiej na rok 2013

Zapytania i odpowiedzi

26 1 2013-01-30 Punkt 6. porządku obrad: informacja Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na temat sytuacji w kolejnictwie ze szczególnym uwzględnieniem przewozów regionalnych na Śląsku

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

26 1 2013-01-30 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (cd.)

Dyskusja (cd.)

Dyskusja (cd.)

25 2 2013-01-09

Oświadczenia

25 1 2013-01-08 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2013

Dyskusja

23 2 2012-12-13

Oświadczenia

22 2 2012-11-30 Punkt 18. porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackiej

Zapytania i odpowiedzi

22 2 2012-11-30 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

22 2 2012-11-30 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Dyskusja

22 1 2012-11-29 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o nasiennictwie

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

19 1 2012-10-17 Punkt 10. porządku obrad: informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2011 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

18 2 2012-10-04 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (cd.)

Sprawozdanie mniejszości Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

18 1 2012-10-03 Punkt 6. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Dyskusja

17 1 2012-08-02 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o paszach

Przemówienie złożone do protokołu

17 1 2012-08-02 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo prasowe

Przemówienie złożone do protokołu

17 1 2012-08-02 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Zapytania i odpowiedzi

17 1 2012-08-02 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

16 1 2012-07-25 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

15 2 2012-07-06 Punkt 9. porządku obrad: sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2011 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2011 roku

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

15 1 2012-07-05 Punkt 8. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie dalszej reformy powszechnego systemu emerytalnego

Zapytania i odpowiedzi

15 1 2012-07-05 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.

Dyskusja

Dyskusja

15 1 2012-07-05 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

14 1 2012-06-13 Punkt 13. porządku obrad: informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2011 roku

Zapytania i odpowiedzi

13 1 2012-05-30 Punkt 6. porządku obrad: informacja Rządu RP na temat sprawowania opieki nad Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami kraju

Zapytania i odpowiedzi

12 1 2012-05-23 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

12 1 2012-05-23

Projekt porządku obrad

10 2 2012-04-26

Oświadczenia

10 1 2012-04-25 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Dyskusja

9 2 2012-04-12

Oświadczenia

9 2 2012-04-12 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012

Dyskusja

9 1 2012-04-11 Punkt 6. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie odebrania Senatowi RP środków finansowych na współpracę z Polonią i wspieranie Polaków za granicą

Dyskusja

6 2 2012-02-16

Oświadczenia

5 2 2012-02-02 Punkt 10. porządku obrad: informacja Prokuratora Generalnego dotycząca sytuacji w polskiej prokuraturze

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

5 2 2012-02-02 Punkty 8. i 9. porządku obrad: program prac Komisji Europejskiej na rok 2012; pakiet Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2014–2020

Zapytania i odpowiedzi

3 3 2011-12-22

Oświadczenia

3 3 2011-12-22 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Zapytania i odpowiedzi

3 1 2011-12-20 Punkt 7. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

Zapytania i odpowiedzi

2 1 2011-11-17

Oświadczenia