Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
82 1 2015-09-30 Punkt 31. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o lasach

Sprawozdanie mniejszości Komisji Środowiska

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

82 1 2015-09-30 Punkt 29. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

81 2 2015-09-03 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

81 1 2015-09-02 Punkt 1. porządku obrad: wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum

Dyskusja

80 3 2015-08-07 Punkt 37. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

80 2 2015-08-05 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych

Dyskusja

Dyskusja

80 1 2015-08-04 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o uzgodnieniu płci

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

79 3 2015-07-24 Punkt 34. porządku obrad: ustawa o Agencji Mienia Wojskowego (cd.)

Sprawozdanie mniejszości Komisji Obrony Narodowej

78 3 2015-07-10 Punkt 25. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Zapytania i odpowiedzi

78 2 2015-07-09 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

78 1 2015-07-08 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o leczeniu niepłodności (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Dyskusja

Dyskusja

Dyskusja

77 1 2015-06-24 Punkt 13. porządku obrad: informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2014

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

75 2 2015-05-21

Uzupełnienie porządku obrad

75 1 2015-05-20 Punkt 1. porządku obrad: wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum (cd.)

Dyskusja

Dyskusja

75 1 2015-05-20 Punkt 1. porządku obrad: wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum

Zapytania i odpowiedzi

74 1 2015-05-06 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięstwa (cd.)

Dyskusja (cd.)

73 2 2015-04-16 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (cd.)

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Środowiska, Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

73 2 2015-04-16 Punkt 16. porządku obrad: program prac Komisji Europejskiej na rok 2015

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

73 1 2015-04-15 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

73 1 2015-04-15 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (cd.)

Dyskusja

Dyskusja

73 1 2015-04-15 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

Zapytania i odpowiedzi

72 2 2015-03-19 Punkt 15. porządku obrad: informacja rządu na temat „Narodowego Planu Antyterrorystycznego na lata 2015–2019”

Zapytania i odpowiedzi

71 1 2015-03-04 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

69 1 2015-01-21 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008–2015 oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

Dyskusja

69 1 2015-01-21 Projekt porządku obrad

Głosowanie

68 1 2015-01-08 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2015

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

67 2 2014-12-18 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

67 1 2014-12-17 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

66 1 2014-12-03 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Samorządu Terytorialnego (cd.)

Dyskusja (cd.)

Dyskusja (cd.)

66 1 2014-12-03 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Samorządu Terytorialnego

Zapytania i odpowiedzi

66 1 2014-12-03

Projekt porządku obrad

Projekt porządku obrad

65 2 2014-11-20 Punkt 9. porządku obrad: informacja Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego na temat sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, po wejściu w życie ustawy z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji bezpieczeństwa środków gromadzonych przez ich członków

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

65 1 2014-11-19 Projekt porządku obrad

Głosowanie

63 1 2014-10-22 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

62 2 2014-10-09 Punkt 9. porządku obrad: informacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zbigniewa Derdziuka o sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

62 1 2014-10-08 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja (cd.)

62 1 2014-10-08 Punkt 2. porządku obrad: informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.

Dyskusja

Dyskusja

61 1 2014-09-24 Punkt 7. porządku obrad: sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2013 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2013 roku

Zapytania i odpowiedzi

61 1 2014-09-24 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Traktatu o handlu bronią, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 2 kwietnia 2013 r.

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

60 2 2014-08-07 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Zapytania i odpowiedzi

60 1 2014-08-06 Punkt 19. porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2014 r. (przewodnictwo Grecji w Radzie Unii Europejskiej)

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

59 2 2014-07-24 Punkt 20. porządku obrad: informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2013 roku

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

57 2 2014-07-03 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

57 1 2014-07-02 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

57 1 2014-07-02 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

57 1 2014-07-02 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

56 1 2014-06-11 Punkt 1. porządku obrad: informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat polityki polonijnej (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Dyskusja

Dyskusja

56 1 2014-06-11 Punkt 1. porządku obrad: informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat polityki polonijnej

Zapytania i odpowiedzi

55 2 2014-06-06 Punkt 11. porządku obrad: informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2013 roku

Zapytania i odpowiedzi

55 1 2014-06-05 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

Zapytania i odpowiedzi

52 1 2014-04-09 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Dyskusja

50 1 2014-03-05 Punkt 1. porządku obrad: informacja Ministra Spraw Zagranicznych o sytuacji społeczno-politycznej na Ukrainie (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Dyskusja

50 1 2014-03-05 Punkt 1. porządku obrad: informacja Ministra Spraw Zagranicznych o sytuacji społeczno-politycznej na Ukrainie

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

49 2 2014-02-20 Punkt 17. porządku obrad: informacja Ministra Finansów Mateusza Szczurka i Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Andrzeja Jakubiaka o skutkach finansowych kredytów hipotecznych udzielonych w Rzeczypospolitej Polskiej we frankach szwajcarskich oraz oceny prawidłowości wykonywania nadzoru nad ich udzielaniem i spłatą (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Dyskusja

Dyskusja

Dyskusja

49 2 2014-02-20 Punkt 17. porządku obrad: informacja Ministra Finansów Mateusza Szczurka i Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Andrzeja Jakubiaka o skutkach finansowych kredytów hipotecznych udzielonych w Rzeczypospolitej Polskiej we frankach szwajcarskich oraz oceny prawidłowości wykonywania nadzoru nad ich udzielaniem i spłatą

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

49 1 2014-02-19 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

48 2 2014-01-30 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o lasach (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Środowiska

48 2 2014-01-30 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

48 1 2014-01-29 Punkt 12. porządku obrad: informacja o stanie wdrożenia Programu „Inwestycje Polskie”

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

48 1 2014-01-29 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o lasach (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Dyskusja

Dyskusja

48 1 2014-01-29 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o lasach

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Środowiska

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

48 1 2014-01-29 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

48 1 2014-01-29

Uzupełnienie porządku obrad

47 2 2014-01-10 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (cd.)

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Środowiska oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

47 2 2014-01-10 Punkt 11. porządku obrad: program prac Komisji Europejskiej na rok 2014

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

47 1 2014-01-09 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

47 1 2014-01-09 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2014 (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

47 1 2014-01-09 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2014

Zapytania i odpowiedzi

46 1 2013-12-18 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2014 Rokiem Wielkiego Jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dyskusja

46 1 2013-12-18

Projekt porządku obrad

45 2 2013-12-12 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006–2013”

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

45 1 2013-12-11 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja (cd.)

45 1 2013-12-11 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

44 1 2013-12-04 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

43 1 2013-11-13 Punkt 1. porządku obrad: informacja Ministra Środowiska o przygotowaniach i przebiegu 19. Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu – COP 19 w Warszawie

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

41 1 2013-10-16 Punkt 5. porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2013 r. (przewodnictwo Irlandii w Radzie Unii Europejskiej)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

40 1 2013-10-02 Punkt 12. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 600. rocznicę Unii Horodelskiej

Dyskusja

40 1 2013-10-02 Punkt 7. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

40 1 2013-10-02 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

39 2 2013-09-20 Punkt 15. porządku obrad: informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2012

Dyskusja

39 2 2013-09-20 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

39 1 2013-09-19 Punkty 1. i 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013; ustawa zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

37 2 2013-07-12 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw. (cd.)

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej

37 2 2013-07-12 Punkt 11. porządku obrad: informacja Ministra Finansów o działalności instytucji parabankowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem zagrożeń dla obywateli i systemu finansów publicznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

37 1 2013-07-11 Punkt 10. porządku obrad: informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

37 1 2013-07-11 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

36 1 2013-07-03 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych

Dyskusja

35 2 2013-06-20 Punkt 14. porządku obrad: informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2012 roku

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

35 1 2013-06-19 Punkt 12. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały o ustanowieniu 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian; projektu uchwały w 70. rocznicę Zbrodni Wołyńskiej

Dyskusja

35 1 2013-06-19 Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o usunięciu z nazw dróg, ulic, mostów, placów i innych obiektów symboli ustrojów totalitarnych

Dyskusja

34 2 2013-06-06 Punkt 13. porządku obrad: informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2012 roku

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

34 2 2013-06-06 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

33 1 2013-05-15 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

32 1 2013-04-24 Punkt 7. porządku obrad: informacja rządu na temat rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą oraz wykorzystania środków wydatkowanych z budżetu państwa na współpracę z Polonią i Polakami za granicą w 2012 r. (cd.)

Wystąpienie przedstawiciela rządu

32 1 2013-04-24 Punkt 7. porządku obrad: informacja rządu na temat rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą oraz wykorzystania środków wydatkowanych z budżetu państwa na współpracę z Polonią i Polakami za granicą w 2012 r.

Dyskusja

32 1 2013-04-24 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Zapytania i odpowiedzi

31 1 2013-04-17 Projekt porządku obrad

Głosowanie

30 1 2013-04-03 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

29 2 2013-03-21 Punkt 13. porządku obrad: trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie oddania hołdu Wybitnemu Patriocie Księdzu Piotrowi Skardze w czterechsetlecie Jego śmierci

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

Zapytania i odpowiedzi

29 2 2013-03-21 Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały – stanowisko Senatu RP w sprawie udziału katolików świeckich i duchownych w debacie publicznej

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

29 2 2013-03-21 Punkt 10. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie oddania hołdu Wybitnemu Patriocie Księdzu Piotrowi Skardze w czterechsetlecie Jego śmierci

Dyskusja

Dyskusja

29 1 2013-03-20 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (cd.)

Dyskusja

Dyskusja

27 2 2013-02-21 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej pomiędzy Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Irlandią, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Węgrami, Maltą, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii i Królestwem Szwecji, sporządzonego w Brukseli dnia 2 marca 2012 r.

Dyskusja

Dyskusja

27 2 2013-02-21 Punkt 12. porządku obrad: program prac Komisji Europejskiej na rok 2013

Dyskusja

27 2 2013-02-21

Uzupełnienie porządku obrad

27 1 2013-02-20 Punkt 5. porządku obrad: informacja rządu o działaniach podjętych na rzecz uproszczenia wspólnej polityki rolnej i wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników między państwa członkowskie Unii Europejskiej

Dyskusja

Dyskusja

26 1 2013-01-30 Punkt 5. porządku obrad: informacja Prezesa Narodowego Banku Polskiego o działaniach antykryzysowych podejmowanych przez NBP, mających na celu wejście Polski na ścieżkę wzrostu gospodarczego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

25 2 2013-01-09 Punkt 9. porządku obrad: drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie i odnośnych środków COM (2012) 614

Dyskusja

25 1 2013-01-08 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2013

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

24 2 2012-12-20

Oświadczenia

24 1 2012-12-19 Punkt 7. porządku obrad: informacja Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza na temat obecnej sytuacji w systemie ochrony zdrowia z uwzględnieniem planów działania Ministra w przyszłości (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

24 1 2012-12-19 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (cd.)

Dyskusja

Dyskusja

Wystąpienie przedstawiciela rządu

24 1 2012-12-19 Projekt porządku obrad

Głosowanie

23 1 2012-12-12 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o odpadach (cd.)

Dyskusja

23 1 2012-12-12 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o odpadach

Zapytania i odpowiedzi

23 1 2012-12-12 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

22 2 2012-11-30 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

22 1 2012-11-29 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o nasiennictwie

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

22 1 2012-11-29 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

22 1 2012-11-29 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Dyskusja

Dyskusja

21 1 2012-11-28 Punkt 3. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 90. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu II Rzeczypospolitej

Dyskusja

16 2 2012-07-26 Punkt 12. porządku obrad: informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2011 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela

Dyskusja

16 2 2012-07-26 Punkt 11. porządku obrad: informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2011 roku

Zapytania i odpowiedzi

16 1 2012-07-25 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

Dyskusja

15 2 2012-07-06 Punkt 9. porządku obrad: sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2011 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2011 roku

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

Dyskusja

15 1 2012-07-05 Punkt 10. porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2011 roku (w okresie polskiej prezydencji) (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

15 1 2012-07-05 Punkt 2. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały z okazji 90. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Polski

Dyskusja

15 1 2012-07-05 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

Zapytania i odpowiedzi

14 2 2012-06-14 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

14 2 2012-06-14

Uzupełnienie porządku obrad

14 1 2012-06-13 Punkt 13. porządku obrad: informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2011 roku

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

14 1 2012-06-13 Punkt 8. porządku obrad: uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

14 1 2012-06-13 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

14 1 2012-06-13 Punkty 1. i 2. porządku obrad: debata na temat sytuacji bieżącej i perspektyw rozwoju Grupy Wyszehradzkiej; drugie czytanie projektu uchwały w związku z objęciem przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

13 1 2012-05-30 Punkt 6. porządku obrad: informacja Rządu RP na temat sprawowania opieki nad Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami kraju

Dyskusja

Dyskusja

13 1 2012-05-30 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej 2011/199/UE z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw członkowskich, których walutą jest euro

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

13 1 2012-05-30 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r.

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

13 1 2012-05-30 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zapytania i odpowiedzi

12 1 2012-05-23 Punkt 3. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

12 1 2012-05-23 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

12 1 2012-05-23

Projekt porządku obrad

11 2 2012-05-10 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym

Zapytania i odpowiedzi

10 1 2012-04-25 Punkt 7. porządku obrad: informacja Prezesa Rady Ministrów na temat zmian w programach nauczania historii w szkołach ponadpodstawowych

Dyskusja

10 1 2012-04-25 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

10 1 2012-04-25 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

10 1 2012-04-25 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

Dyskusja

10 1 2012-04-25 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

9 2 2012-04-12 Punkt 8. porządku obrad: trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie odebrania Senatowi RP środków finansowych na współpracę z Polonią i wspieranie Polaków za granicą

Zapytania i odpowiedzi

9 2 2012-04-12

Uzupełnienie porządku obrad

9 2 2012-04-12 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012

Dyskusja

9 1 2012-04-11 Punkt 6. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie odebrania Senatowi RP środków finansowych na współpracę z Polonią i wspieranie Polaków za granicą

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

9 1 2012-04-11 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

4 1 2012-01-19 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

Dyskusja

4 1 2012-01-19 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r.

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

3 3 2011-12-22 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (cd.)

Dyskusja (cd.)

Dyskusja (cd.)

3 3 2011-12-22 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Zapytania i odpowiedzi

3 2 2011-12-21 Punkt 8. porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2011 r.

Dyskusja

Dyskusja

3 1 2011-12-20 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja