Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
47 2 2022-08-04 Punkt 13. porządku obrad: informacja Prezesa Rady Ministrów na temat bezpieczeństwa energetycznego Polaków

Zapytania i odpowiedzi

46 2 2022-07-21 Punkt 22. porządku obrad: sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2021 roku petycji

Dyskusja

46 2 2022-07-21 Punkt 21. porządku obrad: informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za 2021 rok wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka

Zapytania i odpowiedzi

45 2 2022-06-30 Punkt 13. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustaleń poczynionych przez Senacki Zespół do spraw Spółki GETBACK SA

Zapytania i odpowiedzi

44 1 2022-06-08

Projekt porządku obrad

43 2 2022-06-08 Punkt 2. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Dyskusja

39 2 2022-03-24 Punkt 15. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w 25. rocznicę jej uchwalenia

Dyskusja

39 1 2022-03-23 Punkt 14. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Zapytania i odpowiedzi

39 1 2022-03-23 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o utworzeniu Politechniki Morskiej w Szczecinie

Zapytania i odpowiedzi

36 1 2022-01-20 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o dokumentach paszportowych

Zapytania i odpowiedzi

35 2 2022-01-12 Punkt 9. porządku obrad: powołanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych

Zapytania i odpowiedzi

34 2 2021-12-15 Punkt 26. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Zapytania i odpowiedzi

34 2 2021-12-15 Punkt 25. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Zapytania i odpowiedzi

34 2 2021-12-15 Punkt 24. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

33 2 2021-11-25 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

33 1 2021-11-24 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

31 2 2021-10-08 Wznowienie obrad

Dyskusja (cd.)

31 1 2021-10-07 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Zapytania i odpowiedzi

28 2 2021-08-05 Punkt 25. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

28 1 2021-08-04 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

27 2 2021-07-22 Punkt 19. porządku obrad: informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za 2020 rok wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka

Zapytania i odpowiedzi

27 1 2021-07-21 Punkt 1. porządku obrad: wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

Wyjaśnienia i pytania

26 2 2021-06-17 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Zapytania i odpowiedzi

26 2 2021-06-17 Punkt 21. porządku obrad: informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Zapytania i odpowiedzi

24 1 2021-05-12 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

23 1 2021-04-14 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Zapytania i odpowiedzi

18 2 2020-11-26 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zawodzie farmaceuty

Zapytania i odpowiedzi

16 2 2020-09-30 Punkt 14. porządku obrad: informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat stanu polskiej dyplomacji

Dyskusja

16 1 2020-09-29 Punkt 7. porządku obrad: informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Zapytania i odpowiedzi

16 1 2020-09-29 Punkty 4. i 5. porządku obrad: sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o działalności w 2019 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2019 roku; informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2019 r. (cd.)

Dyskusja

Dyskusja

15 2 2020-09-11 Punkt 8. porządku obrad: Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2019 wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka

Zapytania i odpowiedzi

15 1 2020-09-10 Punkt 3. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim

Zapytania i odpowiedzi

14 3 2020-08-13 Punkt 21. porządku obrad: informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2019

Dyskusja

12 2 2020-06-18 Punkt 13. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały o znaczeniu edukacji europejskiej

Dyskusja

11 3 2020-06-03 Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie roli mediów publicznych w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zapytania i odpowiedzi

11 2 2020-06-02 Punkt 12. porządku obrad: drugie czytanie projektów uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

10 1 2020-05-05 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. (cd.)

Dyskusja (cd.)

5 2 2020-02-26 Punkt 3. porządku obrad: informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2018

Zapytania i odpowiedzi

5 1 2020-02-25 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2020

Zapytania i odpowiedzi

3 3 2020-01-17 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Dyskusja

3 1 2020-01-15 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

1 2 2019-11-13 Punkt 7. porządku obrad: wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Przedstawienie kandydatury senatora Kazimierza Wiatra na przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

Przedstawienie kandydatury senatora Aleksandra Pocieja na przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

1 1 2019-11-12 Punkt 2. porządku obrad: wybór Wicemarszałków Senatu (cd.)

Przedstawienie kandydatury senatora Stanisława Karczewskiego

1 1 2019-11-12 Punkt 1. porządku obrad: wybór Marszałka Senatu

Przedstawienie kandydatury senatora Stanisława Karczewskiego