Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
81 2 2015-09-03 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

80 3 2015-08-07 Punkt 27. porządku obrad: ustawa o rewitalizacji (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Gospodarki Narodowej

80 2 2015-08-05 Punkt 27. porządku obrad: ustawa o rewitalizacji

Sprawozdanie połączonych Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

79 3 2015-07-24 Punkt 34. porządku obrad: ustawa o Agencji Mienia Wojskowego

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

79 1 2015-07-22 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

78 3 2015-07-10 Punkt 21. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

78 3 2015-07-10 Punkt 21. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

77 2 2015-06-25 Punkt 17. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

74 1 2015-05-06 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

72 2 2015-03-19 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (cd.)

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

72 1 2015-03-18 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

Zapytania i odpowiedzi

65 2 2014-11-20 Punkt 9. porządku obrad: informacja Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego na temat sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, po wejściu w życie ustawy z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji bezpieczeństwa środków gromadzonych przez ich członków

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

63 1 2014-10-22 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

Zapytania i odpowiedzi

60 2 2014-08-07 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym (cd.)

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

60 1 2014-08-06 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

Dyskusja

56 2 2014-06-12 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy w spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (cd.)

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

56 1 2014-06-11 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

55 2 2014-06-06 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

55 1 2014-06-05 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

Zapytania i odpowiedzi

54 2 2014-05-22 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (cd.)

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej

54 2 2014-05-22 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

54 1 2014-05-21 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

52 2 2014-04-10 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

49 2 2014-02-20 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw. (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Obrony Narodowej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

49 2 2014-02-20 Punkt 17. porządku obrad: informacja Ministra Finansów Mateusza Szczurka i Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Andrzeja Jakubiaka o skutkach finansowych kredytów hipotecznych udzielonych w Rzeczypospolitej Polskiej we frankach szwajcarskich oraz oceny prawidłowości wykonywania nadzoru nad ich udzielaniem i spłatą (cd.)

Dyskusja

49 1 2014-02-19 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

49 1 2014-02-19 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

45 1 2013-12-11 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (cd.)

Dyskusja

44 1 2013-12-04 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o dozorze technicznym

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

42 1 2013-10-29 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej

42 1 2013-10-29 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

40 2 2013-10-03 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

40 1 2013-10-02 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

38 1 2013-08-07 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych

Dyskusja

37 2 2013-07-12 Punkt 12. porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

37 1 2013-07-11 Punkt 10. porządku obrad: informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.

Zapytania i odpowiedzi

37 1 2013-07-11 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

35 1 2013-06-19 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o drogach publicznych

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

34 1 2013-06-05 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o uchyleniu ustawy o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze „LOT” (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

34 1 2013-06-05 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o uchyleniu ustawy o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze „LOT”

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

30 1 2013-04-03 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

29 2 2013-03-21 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

29 2 2013-03-21 Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały – stanowisko Senatu RP w sprawie udziału katolików świeckich i duchownych w debacie publicznej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

29 1 2013-03-20 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

23 1 2012-12-12 Punkt 4. porządku obrad: ustawa – Prawo pocztowe (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej

23 1 2012-12-12 Punkt 4. porządku obrad: ustawa – Prawo pocztowe

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

22 2 2012-11-30 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

22 1 2012-11-29 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o nasiennictwie

Zapytania i odpowiedzi

18 2 2012-10-04 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Obrony Narodowej

18 1 2012-10-03 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

17 2 2012-08-03 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

17 1 2012-08-02 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej

17 1 2012-08-02 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

15 2 2012-07-06 Punkt 9. porządku obrad: sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2011 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2011 roku

Zapytania i odpowiedzi

12 2 2012-05-24 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

12 1 2012-05-23 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej

Zapytania i odpowiedzi

10 2 2012-04-26 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

10 1 2012-04-25 Punkt 7. porządku obrad: informacja Prezesa Rady Ministrów na temat zmian w programach nauczania historii w szkołach ponadpodstawowych

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

10 1 2012-04-25 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

9 1 2012-04-11 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

3 3 2011-12-22 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja