Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
81 3 2015-09-04 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

79 2 2015-07-23 Punkt 24. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

79 2 2015-07-23 Punkt 23. porządku obrad: ustawa o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

79 2 2015-07-23 Punkt 22. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

79 2 2015-07-23 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

77 1 2015-06-24 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o finansowaniu wspólnej polityki rolnej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

77 1 2015-06-24 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o administracji podatkowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

73 1 2015-04-15 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

70 2 2015-02-06 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o odnawialnych źródłach energii (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

69 1 2015-01-21 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008–2015 oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

67 1 2014-12-17 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012–2014

Zapytania i odpowiedzi

67 1 2014-12-17 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o Karcie Dużej Rodziny

Zapytania i odpowiedzi

60 1 2014-08-06 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

57 1 2014-07-02 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Zapytania i odpowiedzi

52 2 2014-04-10 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

52 1 2014-04-09 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

51 1 2014-03-19 Punkt 9. porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2013 r. (przewodnictwo Litwy w Radzie Unii Europejskiej)

Zapytania i odpowiedzi

51 1 2014-03-19 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Zapytania i odpowiedzi

50 1 2014-03-05 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o funduszu sołeckim

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

47 1 2014-01-09 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2014 (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

47 1 2014-01-09 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2014

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

45 2 2013-12-12 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

43 1 2013-11-13 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

41 1 2013-10-16 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

41 1 2013-10-16 Punkt 5. porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2013 r. (przewodnictwo Irlandii w Radzie Unii Europejskiej)

Zapytania i odpowiedzi

41 1 2013-10-16 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 26 czerwca 2012 r.

Zapytania i odpowiedzi

40 1 2013-10-02 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

38 2 2013-08-08 Punkt 24. porządku obrad: wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli

Wyjaśnienia i pytania

38 2 2013-08-08 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

38 1 2013-08-07 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

37 1 2013-07-11 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

35 1 2013-06-19 Punkt 10. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Zapytania i odpowiedzi

34 2 2013-06-06 Punkt 13. porządku obrad: informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2012 roku

Zapytania i odpowiedzi

34 1 2013-06-05 Punkt 14. porządku obrad: informacja Ministra Rozwoju Regionalnego na temat wykorzystania przez Polskę środków finansowych z Unii Europejskiej w latach 2007–2013 oraz propozycji dotyczących perspektywy finansowej w okresie 2014–2020

Zapytania i odpowiedzi

34 1 2013-06-05 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

34 1 2013-06-05 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

33 2 2013-05-16 Punkt 9. porządku obrad: sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2012 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2012 roku

Zapytania i odpowiedzi

33 1 2013-05-15 Punkt 12. porządku obrad: informacja Ministra Administracji i Cyfryzacji na temat programu cyfryzacji administracji państwa, wdrażania e-administracji oraz planowanych projektów ustaw w latach 2013–2014

Zapytania i odpowiedzi

33 1 2013-05-15 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

32 1 2013-04-24 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

30 1 2013-04-03 Punkt 6. porządku obrad: informacja Ministra Skarbu Państwa Mikołaja Budzanowskiego na temat konsolidacji i prywatyzacji branży przemysłu chemicznego w Polsce

Zapytania i odpowiedzi

30 1 2013-04-03 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

27 2 2013-02-21 Punkt 12. porządku obrad: program prac Komisji Europejskiej na rok 2013

Zapytania i odpowiedzi

27 1 2013-02-20 Punkt 5. porządku obrad: informacja rządu o działaniach podjętych na rzecz uproszczenia wspólnej polityki rolnej i wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników między państwa członkowskie Unii Europejskiej

Zapytania i odpowiedzi

25 1 2013-01-08 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2013

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

24 1 2012-12-19 Punkt 7. porządku obrad: informacja Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza na temat obecnej sytuacji w systemie ochrony zdrowia z uwzględnieniem planów działania Ministra w przyszłości

Zapytania i odpowiedzi

23 2 2012-12-13 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r.

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

22 2 2012-11-30 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

Zapytania i odpowiedzi

22 1 2012-11-29 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o nasiennictwie

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

20 1 2012-11-08 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego

Zapytania i odpowiedzi

20 1 2012-11-08 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

20 1 2012-11-08 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

19 1 2012-10-17 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynku lnu i konopi uprawianych na włókno

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

18 2 2012-10-04 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz ustawy – Prawo pocztowe (cd.)

Sprawozdanie mniejszości Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

17 1 2012-08-02 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o paszach

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

12 1 2012-05-23 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

10 2 2012-04-26 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (cd.)

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

10 1 2012-04-25 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

10 1 2012-04-25 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

6 1 2012-02-15 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2012 (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

6 1 2012-02-15 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2012

Zapytania i odpowiedzi

4 1 2012-01-19 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r.

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

3 1 2011-12-20 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

Zapytania i odpowiedzi