Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
80 2 2015-08-05 Punkt 33. porządku obrad: wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

Wyjaśnienia i pytania

78 1 2015-07-08 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o leczeniu niepłodności (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Dyskusja

76 1 2015-06-11 Punkt 4. porządku obrad: informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

73 2 2015-04-16 Punkt 15. porządku obrad: informacja rządu o realizacji pakietu onkologicznego

Zapytania i odpowiedzi

71 1 2015-03-04 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.

Zapytania i odpowiedzi

69 1 2015-01-21 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008–2015 oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

68 2 2015-01-09 Punkt 10. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

65 1 2014-11-19 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

65 1 2014-11-19 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Sprawozdanie Komisji Zdrowia

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

63 1 2014-10-22 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

62 2 2014-10-09 Punkt 9. porządku obrad: informacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zbigniewa Derdziuka o sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

61 1 2014-09-24 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Zdrowia

Zapytania i odpowiedzi

59 1 2014-07-23 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

57 2 2014-07-03 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

57 2 2014-07-03 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

54 1 2014-05-21 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

Zapytania i odpowiedzi

52 1 2014-04-09 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Zapytania i odpowiedzi

48 1 2014-01-29 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zapytania i odpowiedzi

44 2 2013-12-05 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o systemie powiadamiania ratunkowego

Zapytania i odpowiedzi

41 1 2013-10-16 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Zdrowia

40 1 2013-10-02 Punkt 9. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Obrony Narodowej

38 3 2013-08-09 Punkt 21. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały z okazji 100-lecia urodzin błogosławionego ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego, Patrona Harcerstwa Polskiego (cd.)

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

38 2 2013-08-08 Punkt 24. porządku obrad: wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli

Wyjaśnienia i pytania

38 2 2013-08-08 Punkt 21. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały z okazji 100-lecia urodzin błogosławionego ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego, Patrona Harcerstwa Polskiego

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

38 1 2013-08-07 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych

Zapytania i odpowiedzi

37 1 2013-07-11 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

35 1 2013-06-19 Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o usunięciu z nazw dróg, ulic, mostów, placów i innych obiektów symboli ustrojów totalitarnych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

33 2 2013-05-16 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie Komisji Zdrowia

33 1 2013-05-15 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Zdrowia

33 1 2013-05-15 Punkt 12. porządku obrad: informacja Ministra Administracji i Cyfryzacji na temat programu cyfryzacji administracji państwa, wdrażania e-administracji oraz planowanych projektów ustaw w latach 2013–2014

Zapytania i odpowiedzi

29 2 2013-03-21 Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały – stanowisko Senatu RP w sprawie udziału katolików świeckich i duchownych w debacie publicznej

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

25 2 2013-01-09 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Zapytania i odpowiedzi

25 2 2013-01-09 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o samorządzie gminnym

Dyskusja

24 1 2012-12-19 Punkt 7. porządku obrad: informacja Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza na temat obecnej sytuacji w systemie ochrony zdrowia z uwzględnieniem planów działania Ministra w przyszłości

Zapytania i odpowiedzi

19 1 2012-10-17 Punkt 10. porządku obrad: informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2011 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka

Zapytania i odpowiedzi

19 1 2012-10-17 Punkt 8. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały – stanowisko Senatu RP w sprawie udziału świeckich i duchownych katolików w debacie publicznej

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

19 1 2012-10-17 Punkt 7. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały z okazji 25. rocznicy beatyfikacji bł. Karoliny Kózkówny

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

Zapytania i odpowiedzi

15 2 2012-07-06 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (cd.)

Sprawozdanie Komisji Zdrowia

15 1 2012-07-05 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.

Dyskusja

15 1 2012-07-05 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Sprawozdanie Komisji Zdrowia

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

14 2 2012-06-14 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

10 1 2012-04-25 Punkt 5. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Zdrowia

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

9 2 2012-04-12 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012

Zapytania i odpowiedzi

8 2 2012-03-29 Punkt 8. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

8 1 2012-03-28 Punkt 8. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

7 1 2012-03-14 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin

Zapytania i odpowiedzi

5 2 2012-02-02 Punkty 8. i 9. porządku obrad: program prac Komisji Europejskiej na rok 2012; pakiet Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2014–2020

Zapytania i odpowiedzi

4 1 2012-01-19 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi