Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
82 2 2015-10-01 Punkt 41. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

82 2 2015-10-01 Punkt 40. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

81 3 2015-09-04 Punkt 16. porządku obrad: informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r.

Zapytania i odpowiedzi

81 3 2015-09-04 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

80 3 2015-08-07 Punkt 37. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Dyskusja

80 3 2015-08-07 Punkt 34. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym, sporządzonej w Bratysławie dnia 26 lutego 2015 r.

Sprawozdanie połączonych Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej

Zapytania i odpowiedzi

80 2 2015-08-05 Punkt 25. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

80 2 2015-08-05 Punkt 18. porządku obrad: ustawa – Prawo o zgromadzeniach

Zapytania i odpowiedzi

80 2 2015-08-05 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

78 3 2015-07-10 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o usługach turystycznych (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej

78 2 2015-07-09 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o usługach turystycznych

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

77 2 2015-06-25 Punkt 17. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Zapytania i odpowiedzi

77 1 2015-06-24 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

76 2 2015-06-12 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych oraz ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (cd.)

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

76 2 2015-06-12 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy – Prawo budowlane

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

76 1 2015-06-11 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych oraz ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigana Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Dyskusja

76 1 2015-06-11 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Zapytania i odpowiedzi

76 1 2015-06-11 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

75 2 2015-05-21 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

75 2 2015-05-21 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

Dyskusja

74 2 2015-05-07 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

74 1 2015-05-06 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

69 1 2015-01-21 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008–2015 oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

68 2 2015-01-09 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

68 1 2015-01-08 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

66 2 2014-12-04 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (cd.)

Dyskusja

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

66 2 2014-12-04 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

62 2 2014-10-09 Punkt 9. porządku obrad: informacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zbigniewa Derdziuka o sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Zapytania i odpowiedzi

59 1 2014-07-23 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

57 2 2014-07-03 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

57 1 2014-07-02 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

57 1 2014-07-02 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

Zapytania i odpowiedzi

56 2 2014-06-12 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (cd.)

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

56 2 2014-06-12 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej

56 1 2014-06-11 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

54 1 2014-05-21 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

51 1 2014-03-19 Punkt 10. porządku obrad: informacja Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego o przyczynach opóźnień w realizacji wdrażania programów z zakresu energii odnawialnej, a w szczególności przyczyn istniejących opóźnień w wydawaniu niezbędnych aktów prawnych, które będą regulować ten rynek

Dyskusja

50 1 2014-03-05 Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności dużych przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej

Zapytania i odpowiedzi

50 1 2014-03-05 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

49 2 2014-02-20 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Środowiska

49 1 2014-02-19 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

47 2 2014-01-10 Punkt 11. porządku obrad: program prac Komisji Europejskiej na rok 2014

Zapytania i odpowiedzi

47 1 2014-01-09 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

Zapytania i odpowiedzi

43 1 2013-11-13

Oświadczenia

42 1 2013-10-29 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Zapytania i odpowiedzi

40 1 2013-10-02 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

38 2 2013-08-08 Punkt 18. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Zapytania i odpowiedzi

37 2 2013-07-12 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

37 1 2013-07-11 Punkt 10. porządku obrad: informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.

Dyskusja

37 1 2013-07-11 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

36 1 2013-07-03 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

34 2 2013-06-06 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

34 1 2013-06-05 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o okręgach sądowych sądów powszechnych

Dyskusja

33 1 2013-05-15 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

29 1 2013-03-20 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

28 1 2013-03-06 Punkt 5. porządku obrad: sprawozdanie ze stanu ochrony języka polskiego w latach 2010–2011

Dyskusja

27 2 2013-02-21 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej

27 1 2013-02-20 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej

27 1 2013-02-20 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

Zapytania i odpowiedzi

25 2 2013-01-09 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Zdrowia oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

25 2 2013-01-09 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Zdrowia

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

24 1 2012-12-19 Punkt 7. porządku obrad: informacja Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza na temat obecnej sytuacji w systemie ochrony zdrowia z uwzględnieniem planów działania Ministra w przyszłości

Zapytania i odpowiedzi

22 1 2012-11-29 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

19 1 2012-10-17 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Zapytania i odpowiedzi

19 1 2012-10-17 Punkt 2. porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2012 r.

Zapytania i odpowiedzi

18 1 2012-10-03 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

Zapytania i odpowiedzi

18 1 2012-10-03 Punkt 4. porządku obrad: informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2011 r. – 31 grudnia 2011 r.

Zapytania i odpowiedzi

17 1 2012-08-02 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej

Dyskusja

17 1 2012-08-02 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

Zapytania i odpowiedzi

15 1 2012-07-05 Punkt 10. porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2011 roku (w okresie polskiej prezydencji) (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

15 1 2012-07-05 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

14 2 2012-06-14 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (cd.)

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

14 1 2012-06-13 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

11 2 2012-05-10 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

10 1 2012-04-25 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Dyskusja

9 2 2012-04-12 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska

9 1 2012-04-11 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

8 1 2012-03-28 Punkt 7. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa

Dyskusja

5 1 2012-02-01 Punkt 6. porządku obrad: wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Wyjaśnienia i pytania

5 1 2012-02-01 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Dyskusja

3 1 2011-12-20 Punkt 6. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały ogłaszającej rok 2012 Rokiem Radia Wolna Europa

Dyskusja