Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
75 1 2019-03-20 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Przemówienie złożone do protokołu

75 1 2019-03-20 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Przemówienie złożone do protokołu

67 2 2018-11-22 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

67 2 2018-11-22 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

64 3 2018-07-26 Punkt 28. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne

Przemówienie złożone do protokołu

64 3 2018-07-26 Punkt 24. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę

Przemówienie złożone do protokołu

64 3 2018-07-26 Punkt 19. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo prasowe

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu

62 2 2018-06-28 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Przemówienie złożone do protokołu

62 2 2018-06-28 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o własności lokali

Przemówienie złożone do protokołu

60 2 2018-05-10 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Przemówienie złożone do protokołu

60 1 2018-05-09 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

56 2 2018-02-15 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Zapytania i odpowiedzi

39 1 2017-04-20

Punkt 12. porządku obrad: odwołanie Wicemarszałka Senatu (cd.)

34 1 2017-02-01 Punkt 6. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały z okazji 500-lecia Reformacji (cd.)

Sprawozdanie mniejszości Komisji Ustawodawczej

34 1 2017-02-01 Punkt 5. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o ustanowieniu Krzyża Zachodniego

Zapytania i odpowiedzi

32 4 2016-12-16 Punkt 30. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016

Zapytania i odpowiedzi

30 2 2016-11-16 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (cd.)

Dyskusja (cd.)

23 3 2016-07-22 Punkt 17. porządku obrad: Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2015 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2015 roku

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

22 2 2016-07-07 Punkt 14. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Infrastruktury

Zapytania i odpowiedzi

17 1 2016-05-11 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

16 1 2016-04-28 Punkt 1. porządku obrad: informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat realizacji Programu Działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015–2019 (cd.)

Dyskusja

11 2 2016-02-18 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

Zapytania i odpowiedzi

11 2 2016-02-18 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Dyskusja

5 2 2015-12-18 Punkt 11. porządku obrad: wybór senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa

Wyjaśnienia i pytania

Wyjaśnienia i pytania

5 1 2015-12-17 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja