Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
48 1 2022-09-07 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Przemówienie złożone do protokołu

47 2 2022-08-04 Punkt 13. porządku obrad: informacja Prezesa Rady Ministrów na temat bezpieczeństwa energetycznego Polaków

Zapytania i odpowiedzi

46 2 2022-07-21 Punkt 21. porządku obrad: informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za 2021 rok wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka

Zapytania i odpowiedzi

44 2 2022-06-09 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

42 2 2022-05-19

42 1 2022-05-18 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową

Przemówienie złożone do protokołu

42 1 2022-05-18 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Przemówienie złożone do protokołu

41 1 2022-04-27 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

Przemówienie złożone do protokołu

37 1 2022-02-16 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

37 1 2022-02-16 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym

Przemówienie złożone do protokołu

35 2 2022-01-12 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

35 2 2022-01-12 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Przemówienie złożone do protokołu

35 1 2022-01-11 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2022

Przemówienie złożone do protokołu

34 2 2021-12-15 Punkt 17. porządku obrad: ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

Przemówienie złożone do protokołu

33 1 2021-11-24 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

32 3 2021-10-29 Punkt 20. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

27 2 2021-07-22 Punkt 17. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

27 1 2021-07-21 Punkt 1. porządku obrad: wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

Wyjaśnienia i pytania

21 1 2021-02-17 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o służbie zagranicznej

Zapytania i odpowiedzi