Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
82 1 2015-09-30 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej

Sprawozdanie Komisji Zdrowia

82 1 2015-09-30 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zdrowiu publicznym

Sprawozdanie Komisji Zdrowia

80 3 2015-08-07 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie Komisji Zdrowia

80 1 2015-08-04 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Zapytania i odpowiedzi

80 1 2015-08-04 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Zdrowia

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

80 1 2015-08-04 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o uzgodnieniu płci

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

79 3 2015-07-24

Oświadczenia

78 3 2015-07-10

Oświadczenia

78 2 2015-07-09 Punkt 17. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o sporcie, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

77 2 2015-06-25 Punkt 1. porządku obrad: informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat polityki polonijnej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

77 2 2015-06-25 Punkt 14. porządku obrad: informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2014 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela

Zapytania i odpowiedzi

75 2 2015-05-21 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

73 2 2015-04-16 Punkt 15. porządku obrad: informacja rządu o realizacji pakietu onkologicznego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

69 1 2015-01-21 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008–2015 oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

68 2 2015-01-09

Oświadczenia

67 2 2014-12-18

Oświadczenia

66 2 2014-12-04

Oświadczenia

66 2 2014-12-04 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (cd.)

Dyskusja

66 2 2014-12-04 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

66 1 2014-12-03 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

65 2 2014-11-20

Oświadczenia

65 1 2014-11-19 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (cd.)

Dyskusja

62 1 2014-10-08 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

Zapytania i odpowiedzi

61 2 2014-09-25

Oświadczenia

61 2 2014-09-25 Punkt 10. porządku obrad: informacja Ministra Zdrowia o polityce lekowej państwa ze szczególnym uwzględnieniem skutków, które przyniosła nowelizacja ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

61 1 2014-09-24 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

60 1 2014-08-06 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rencie socjalnej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

59 2 2014-07-24 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia (cd.)

Sprawozdanie Komisji Zdrowia

59 2 2014-07-24 Punkt 18. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (cd.)

Dyskusja

59 1 2014-07-23 Punkt 18. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

59 1 2014-07-23 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia

Sprawozdanie mniejszości Komisji Zdrowia

59 1 2014-07-23 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

57 2 2014-07-03 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

56 2 2014-06-12

Oświadczenia

56 1 2014-06-11 Punkt 1. porządku obrad: informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat polityki polonijnej

Zapytania i odpowiedzi

55 2 2014-06-06 Punkt 11. porządku obrad: informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2013 roku

Zapytania i odpowiedzi

54 1 2014-05-21 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz ustawy o działach administracji rządowej

Zapytania i odpowiedzi

51 2 2014-03-20

Oświadczenia

51 1 2014-03-19 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą

Zapytania i odpowiedzi

50 2 2014-03-06

Oświadczenia

49 2 2014-02-20

Oświadczenia

49 1 2014-02-19 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

49 1 2014-02-19 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

48 1 2014-01-29 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o lasach

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

48 1 2014-01-29 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zapytania i odpowiedzi

45 2 2013-12-12 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013

Sprawozdanie Komisji Zdrowia

44 1 2013-12-04 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o cudzoziemcach

Zapytania i odpowiedzi

43 1 2013-11-13 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

42 1 2013-10-29 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

40 1 2013-10-02 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Zapytania i odpowiedzi

39 1 2013-09-19 Punkty 1. i 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013; ustawa zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Zapytania i odpowiedzi

38 1 2013-08-07 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

Sprawozdanie Komisji Zdrowia

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

36 2 2013-07-04

Oświadczenia

36 1 2013-07-03 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Sprawozdanie połączonych Komisji Zdrowia oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

35 2 2013-06-20 Punkt 14. porządku obrad: informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2012 roku

Zapytania i odpowiedzi

35 1 2013-06-19 Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o usunięciu z nazw dróg, ulic, mostów, placów i innych obiektów symboli ustrojów totalitarnych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

34 2 2013-06-06 Punkt 13. porządku obrad: informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2012 roku

Zapytania i odpowiedzi

33 2 2013-05-16 Punkt 9. porządku obrad: sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2012 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2012 roku

Zapytania i odpowiedzi

32 1 2013-04-24 Punkt 7. porządku obrad: informacja rządu na temat rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą oraz wykorzystania środków wydatkowanych z budżetu państwa na współpracę z Polonią i Polakami za granicą w 2012 r. (cd.)

Dyskusja (cd.)

32 1 2013-04-24 Punkt 7. porządku obrad: informacja rządu na temat rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą oraz wykorzystania środków wydatkowanych z budżetu państwa na współpracę z Polonią i Polakami za granicą w 2012 r.

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

31 2 2013-04-18

Oświadczenia

29 2 2013-03-21 Punkt 12. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę powołania parafii pod wezwaniem Świętego Krzyża w nowojorskiej dzielnicy Maspeth

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

29 1 2013-03-20 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

28 2 2013-03-07

Oświadczenia

27 2 2013-02-21

Oświadczenia

24 2 2012-12-20

Oświadczenia

24 1 2012-12-19 Punkt 7. porządku obrad: informacja Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza na temat obecnej sytuacji w systemie ochrony zdrowia z uwzględnieniem planów działania Ministra w przyszłości (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

24 1 2012-12-19 Punkt 7. porządku obrad: informacja Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza na temat obecnej sytuacji w systemie ochrony zdrowia z uwzględnieniem planów działania Ministra w przyszłości

Zapytania i odpowiedzi

24 1 2012-12-19 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Zapytania i odpowiedzi

24 1 2012-12-19 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

23 1 2012-12-12 Punkt 4. porządku obrad: ustawa – Prawo pocztowe

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

20 2 2012-11-09 Punkt 24. porządku obrad: informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2011 roku

Zapytania i odpowiedzi

17 2 2012-08-03

Oświadczenia

17 1 2012-08-02 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

16 1 2012-07-25 Punkt 10. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

16 1 2012-07-25 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

15 2 2012-07-06

Oświadczenia

15 2 2012-07-06 Punkt 9. porządku obrad: sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2011 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2011 roku

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

15 1 2012-07-05 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

14 2 2012-06-14

Oświadczenia

14 1 2012-06-13 Punkt 13. porządku obrad: informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2011 roku

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

13 1 2012-05-30 Punkt 6. porządku obrad: informacja Rządu RP na temat sprawowania opieki nad Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami kraju

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

13 1 2012-05-30 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zapytania i odpowiedzi

12 1 2012-05-23 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

10 1 2012-04-25 Punkt 5. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

10 1 2012-04-25 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Zapytania i odpowiedzi

9 1 2012-04-11 Punkt 6. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie odebrania Senatowi RP środków finansowych na współpracę z Polonią i wspieranie Polaków za granicą

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

8 1 2012-03-28 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych oraz ustawy o sporcie

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

6 1 2012-02-15 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2012 (cd.)

Dyskusja

4 1 2012-01-19 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r.

Zapytania i odpowiedzi