Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
79 3 2015-07-24 Punkt 38. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

75 2 2015-05-21 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Środowiska

75 2 2015-05-21 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej

73 1 2015-04-15 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

71 2 2015-03-05 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

Zapytania i odpowiedzi

70 2 2015-02-06 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o odnawialnych źródłach energii

Przemówienie złożone do protokołu

70 1 2015-02-05 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

68 2 2015-01-09 Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Przemówienie złożone do protokołu

66 2 2014-12-04 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych

Zapytania i odpowiedzi

62 1 2014-10-08 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzonej w Budapeszcie w dniu 23 listopada 2001 r.

Przemówienie złożone do protokołu

60 1 2014-08-06 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o petycjach

Przemówienie złożone do protokołu

60 1 2014-08-06 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

60 1 2014-08-06 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

54 1 2014-05-21 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

53 1 2014-04-24 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odpadach

Przemówienie złożone do protokołu

53 1 2014-04-24 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

47 1 2014-01-09 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii do Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdawii o readmisji osób przebywających nielegalnie, sporządzonej w Brukseli dnia 10 października 2007 roku, podpisanego w Matrahaza dnia 11 października 2012 r.

Przemówienie złożone do protokołu

45 2 2013-12-12 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina

Przemówienie złożone do protokołu

44 1 2013-12-04 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o cudzoziemcach

Przemówienie złożone do protokołu

29 1 2013-03-20 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

27 1 2013-02-20 Punkt 5. porządku obrad: informacja rządu o działaniach podjętych na rzecz uproszczenia wspólnej polityki rolnej i wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników między państwa członkowskie Unii Europejskiej

Zapytania i odpowiedzi

17 1 2012-08-02 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o paszach

Zapytania i odpowiedzi