Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
82 2 2015-10-01 Punkt 24. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

82 2 2015-10-01 Punkt 23. porządku obrad: ustawa o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (cd.)

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

82 1 2015-09-30 Punkt 24. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

82 1 2015-09-30 Punkt 23. porządku obrad: ustawa o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

82 1 2015-09-30 Punkt 21. porządku obrad: ustawa o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

81 3 2015-09-04 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (cd.)

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

81 2 2015-09-03 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

80 1 2015-08-04 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

79 3 2015-07-24 Punkt 23. porządku obrad: ustawa o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (cd.)

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

79 3 2015-07-24 Punkt 37. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

79 2 2015-07-23 Punkt 23. porządku obrad: ustawa o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

79 2 2015-07-23 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

78 2 2015-07-09 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

78 2 2015-07-09 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Zapytania i odpowiedzi

78 1 2015-07-08 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o leczeniu niepłodności (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

76 2 2015-06-12 Punkt 17. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

75 2 2015-05-21 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

74 1 2015-05-06 Punkt 3. porządku obrad: ustawa – Prawo restrukturyzacyjne (cd.)

Dyskusja

71 2 2015-03-05 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (cd.)

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

71 2 2015-03-05 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

70 1 2015-02-05 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

69 1 2015-01-21 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008–2015 oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

67 2 2014-12-18 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

67 2 2014-12-18 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

67 1 2014-12-17 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o Karcie Dużej Rodziny

Zapytania i odpowiedzi

63 1 2014-10-22 Punkt 4. porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

63 1 2014-10-22 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Zapytania i odpowiedzi

63 1 2014-10-22 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

62 1 2014-10-08 Punkt 2. porządku obrad: informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.

Dyskusja

Dyskusja

61 2 2014-09-25 Punkt 10. porządku obrad: informacja Ministra Zdrowia o polityce lekowej państwa ze szczególnym uwzględnieniem skutków, które przyniosła nowelizacja ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Zapytania i odpowiedzi

60 1 2014-08-06 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

60 1 2014-08-06 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o specjalnym podatku węglowodorowym

Dyskusja

59 1 2014-07-23 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., oraz Protokół, sporządzony w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., podpisanego w Abu Zabi dnia 11 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych

59 1 2014-07-23 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004–2015”

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

55 2 2014-06-06 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług (cd.)

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

55 1 2014-06-05 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Zapytania i odpowiedzi

52 1 2014-04-09 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisanej w Londynie dnia 8 października 2013 r.

Sprawozdanie połączonych Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

52 1 2014-04-09 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, podpisanej w Londynie dnia 8 października 2013 r.

Sprawozdanie połączonych Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Zapytania i odpowiedzi

51 1 2014-03-19 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

46 1 2013-12-18 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

46 1 2013-12-18 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

44 1 2013-12-04 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Zapytania i odpowiedzi

40 1 2013-10-02 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych

Dyskusja

36 1 2013-07-03 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Singapurze dnia 4 listopada 2012 r.

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Zapytania i odpowiedzi

27 2 2013-02-21 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie Komisja Budżetu i Finansów Publicznych

27 1 2013-02-20 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

23 1 2012-12-12 Punkt 3. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

22 2 2012-11-30 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

22 1 2012-11-29 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

20 1 2012-11-08 Punkt 17. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu wraz z Protokołem, podpisanych w Ottawie dnia 14 maja 2012 r.

Sprawozdanie połączonych Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

19 1 2012-10-17 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

14 2 2012-06-14 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego (cd.)

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

14 1 2012-06-13 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

13 1 2012-05-30 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r.

Sprawozdanie połączonych Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

4 1 2012-01-19 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

2 1 2011-11-17 Punkt 4. porządku obrad: wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Przedstawienie kandydatury senatora Kazimierza Kleiny na przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych