Narzędzia:

W Senacie na temat gospodarki i przedsiębiorczości w XX-leciu międzywojennym

26.05.2022
Fot. Tomasz Paczos, Kancelaria Senatu

„Podobnie jak Senat jest siedliskiem wolnej myśli, nazywa się go nawet przylądkiem dobrej nadziei, Szkoła Główna Handlowa stanowi ośrodek akademickiej wolności, kreatywnego sporu, prymatu wiedzy nad teoriami spiskowymi” – powiedział Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki, otwierając 26 maja br. w Senacie konferencję „Senat, gospodarka i przedsiębiorczość. Refleksje z okazji 100. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II RP oraz 115. rocznicy powstania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie”. „Dziś jesteście szczególnie potrzebni, bo wyzwania ekonomiczne, stojące przed polską, europejską i światową gospodarką, są ogromne. Życzyłbym nam wszystkim, aby państwa działalność przyczyniła się do powrotu normalnej, prawdziwej gospodarki i polityki monetarnej w Polsce” – mówił marszałek Senatu.
„Jesteśmy bardzo dumni, że możemy razem z Senatem podczas tej konferencji świętować nasze rocznice. Izba i nasza uczelnia mają podobne losy. Dzieje Szkoły Głównej Handlowej są związane z Senatem, w którym zasiadali jej wybitni reprezentanci. Kierujemy się również podobnymi wartościami. Kluczowe wartości Szkoły Głównej Handlowej to: uczciwość, szacunek, prawda, współpraca i profesjonalizm” – podkreślił rektor SGH prof. Piotr Wachowiak. Jak stwierdził, uczelnia jest neutralna politycznie, obiektywnie analizuje problemy i stara się opracowywać jak najlepsze rozwiązania dla gospodarki.
W opinii byłego senatora i byłego rektora SGH prof. Marka Rockiego podobieństwo między Senatem a uczelnią polega właśnie na tym, że starają się wypracować obiektywnie najlepsze standardy.
„Ważne, by tradycja była pluralistyczna i podlegała dyskusji” – zaznaczył prof. Wojciech Morawski z SGH, który przybliżył uczestnikom konferencji tradycje polskiej polityki gospodarczej. Jego zdaniem można o niej mówić w Polsce dopiero po odzyskaniu niepodległości, bo bez suwerenności nie mieliśmy takich praw. W II RP ważnymi postaciami polskiej polityki gospodarczej byli Władysław Grabski i Eugeniusz Kwiatkowski, w różnych momentach historii promujący jej odmienne wizje. Pierwszy stawiał na otwarcie na świat i wzmocnienie finansowe kraju, drugi reprezentował rzeczowe podejście do gospodarki i dążył do jej samodzielności Działania Władysława Grabskiego pozwoliły zatrzymać galopującą inflację dzięki zdecydowanemu ściąganiu podatku majątkowego, ograniczeniu inwestycji publicznych i państwowych dotacji dla przedsiębiorstw, bardzo rygorystycznej polityce oszczędnościowej w zakresie wydatków na administrację publiczną. Powstał Bank Polski, mający wyłączne prawo emisji banknotów, markę polską zastąpił złoty polski. Z kolei Eugeniusz Kwiatkowski to współtwórca budowy portu i miasta w Gdyni, inicjator powstania Centralnego Ośrodka Przemysłowego, miał wkład w powstanie Stalowej Woli i rozwój polskiego przemysłu chemicznego. Prof. Wojciech Morawski omówił również wyzwania, przed jakimi na początku stanęła II RP. Dotyczyły one unifikacji technicznej, gospodarczej, prawnej, monetarnej poszczególnych części kraju, kapitalizacji, modernizacji, a także spójności społecznej i narodowej. „II RP istniała zbyt krótko, aby sukces podejmowanych działań mógł być pełny. Jej obraz i dorobek wypadają jednak korzystnie, ale przesadą byłoby twierdzenie, że to był kraj ze świetlaną przyszłością ekonmiczną, gdyby nie wojna” – zakończył prof. Wojciech Morawski.
Na braki w materiale statystycznym i problemy ze zdefiniowaniem sektora państwowego w II RP wskazywał prof. SGH Jacek Luszniewicz, omawiając jego rolę w gospodarce polskiej tego okresu. Mówił o tym, jaki był majątek narodowy, odziedziczony po państwach zaborczych, jak rozwijał się ten sektor gospodarki i jakie napotykał trudności. Według prof. Jacka Luszniewicza wyraźną cezurą był 1926 r. Do przewrotu majowego miały miejsce m.in. budowa i rozbudowa państwowego przemysłu wojskowego, konsolidacja bankowości komercyjnej. Po przewrocie nastąpił silny rozwój sektora państwowego i podjęto próby budowania państwa rozwojowego. Na początku lat 30., w okresie wielkiego kryzysu, zaznaczył się jednak wzrost etatyzmu i zachowawczej polityki gospodarczej państwa. Sektor państwowy w II RP pod koniec cechował niekonsekwentny etatyzm, słabość wewnętrznego kapitału prywatnego i niezadowalający napływ kapitału zagranicznego.
O kapitałach zagranicznych w gospodarce II Rzeczypospolitej mówił dr Jerzy Łazor z SGH, a o polityce rządu polskiego wobec wielkiego kryzysu gospodarczego – dr Cecylia Leszczyńska z Uniwersytetu Warszawskiego. Ustawodawstwo kartelowe w II RP przedstawiła prof. SGH Aldona Podolska-Meducka.
Konferencji towarzyszyła ekspozycja, ukazująca sylwetki senatorów II RP związanych ze Szkołą Główną Handlową. Odradzająca się Rzeczpospolita troszczyła się o rozwój edukacji, także na poziomie akademickim. Kadry dla odradzającego się państwa kształciła Wyższa Szkoła Handlowa (od 1933 r. Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie. Było z nią związanych wielu przedwojennych senatorów – jej rektorów, wykładowców bądź studentów. Na wystawie przypomniano sylwetki senatorów II RP i: rektorów SGH – Bolesława Miklaszewskiego i Aleksandra Jackowskiego, jej wykładowców – Józefa Buzka i Stefana Starzyńskiego, a także absolwentów – Mariana Drozdowskiego i Heleny Sujkowskiej (żona rektora).

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Obradował Parlamentarny Zespół Obrony Praworządności

Co należy zmienić, by przygotować ośrodki zamknięte dla uchodźców na większą presję migracyjną i by były przestrzegane w nich unijne standardy - na ten temat dyskutowali parlamentarzyści, eksperci i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Zmiany w składzie Rady Ministrów

Wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk reprezentował Izbę na uroczystości, podczas której Prezydent RP Andrzej Duda na wniosek Prezesa Rady Ministrów dokonał zmiany w składzie Rady Ministrów.

Wizyta studyjna senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Wizyta studyjna członków senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Polityki Senioralnej i Społecznej na Północno-Wschodnim Mazowszu i Podlasiu.