Narzędzia:

Senacka Komisja Rodziny o deinstytucjonalizacji opieki nad osobami starszymi

11.05.2022
Komisja Rodziny Polityki Senioralnej i Społecznej nt. deinstytucjonalizacji opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi (fot. Tomasz Paczos - Kancelaria Senatu)

O deinstytucjonalizacji opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi na przykładzie domów pomocy społecznej oraz placówek opieki całodobowej debatowano podczas wyjazdowego posiedzenia Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 12 maja br. w Krapkowicach.

Senatorowie wskazywali, że proces deinstytucjonalizacji opieki musi uwzględnić głosy podmiotów organizujących pomoc, jak również potrzeby tych, którzy takiego wsparcia wymagają. Mówili o konieczności zapewnienia wsparcia finansowego dla domów pomocy społecznej, aby umożliwić ich dalsze funkcjonowanie. Szczególnie w obliczu zgłaszanych przez stronę społeczną problemów dotyczących wynagrodzeń dla personelu medycznego na odpowiednim poziomie. Wskazywano, że to jedyny sposób, aby zapobiec ich odejściu do placówek służby zdrowia, gdzie rząd zapowiedział wzrost wynagrodzeń. „Co do kwestii personelu medycznego w domach pomocy społecznej, to różnicowanie w zakresie wynagrodzeń budzi sprzeciw” – powiedział przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej senator Jan Filip Libicki. Wskazał, że ten problem należy rozwiązać, bo nie może być innego finansowania tych samych świadczeń. Wiceprzewodnicząca komisji senator Magdalena Kochan mówiła, że to nie pieniądze powinny wyznaczać standardy, tylko jakość opieki powinna decydować o poziomie niezbędnego finansowania. Senator Marek Plura wskazywał, że myśląc o zmianach w systemie wsparcia warto zadać sobie pytanie: „gdzie ja chciałbym spędzić te najmniej samodzielne lata?”. I wyciągnąć z tego wnioski, jakich czasów chcielibyśmy dożyć.

Starosta krapkowicki Maciej Sonik podkreslił, że powiat krapkowicki to dobre miejsce do rozmowy o opiece nad osobami starszymi, ponieważ w tym regionie jest wielu seniorów, których dzieci wyemigrowały za pracą za granicę lub do dużych miast. Gdy wyjeżdżali, ich rodzice byli w wieku 40-50 lat, a obecnie potrzebują opieki. Wicestarosta powiatu krapkowickiego Sabina Gorzkulla mówiła, że mieszkańcy deklarują chęć opieki nad seniorami w domach. Dlatego potrzebne jest wsparcie dla osób, które pozostają w swoim środowisku rodzinnym. Jednak różne sytuacje życiowe sprawiają, że czasem rodziny w domu nie mogą zapewnić odpowiedniej opieki. Dlatego należy wspierać m.in. DPS-y, aby zapewniały kameralność, profesjonalną opiekę, indywidualne podejście do mieszkańców i podtrzymywanie w samodzielności. „Deinstytucjonalizacja to  proces, który powinien nastąpić w Polsce zarówno w sposobie postrzegania opieki senioralnej, jak i z naturalnie silnie zakorzenionych przekonań” – zaznaczyła wicestarosta.

Starosta kluczborski Mirosław Birecki przedstawił wybrane aspekty deinstytucjonalizacji domów pomocy społecznej. Wskazał, że DPS może być postrzegany przez obowiązujące tam  regulacje jako instytucja ograniczająca życie jego  mieszkańców. Jednak, jego zdaniem, „wszystko zależy od tego, jacy ludzie go prowadzą, jak podchodzą do swoich podopiecznych” – mówił. Wskazał DPS dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie w Gierałcicach, jako przykład, że to mogą być prawdziwe domy, gdzie powstają silne więzi między mieszkańcami, a także pracownikami, panuje tam atmosfera otwartości i bezpieczeństwa.

Zaś dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Justyna Pawlak wskazała, że deinstytucjonalizacja oznacza rozwijanie usług społecznych tak, aby dać mieszkańcom wybór najlepszej dla nich formy wsparcia. Nie oznacza likwidowania instytucji takich jak DPSy. Wskazała pięć grup osób pod kontem których mają być rozwijane usługi społeczne: osoby starsze, niepełnosprawne, z zaburzeniami psychicznymi, w kryzysie bezdomności oraz dzieci w pieczy zastępczej.

Przed posiedzeniem, na rynku w Krapkowicach, otwarta została przez przewodniczącego komisji senatora Jana Filipa Libickiego wystawa pt. „Senat wczoraj i dziś. W 100. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu w II RP.” Po wystawie oprowadziła Zastępczyni Szefa Kancelarii Senatu Karolina Zioło-Pużuk. Ekspozycja prezentuje historię Senatu RP od początku powstania Izby do czasów współczesnych ze szczególnym uwzględnieniem dwudziestolecia międzywojennego. Bogato ilustrowana ekspozycja ukazuje najważniejsze fakty z historii Izby Wyższej polskiego parlamentu stanowiąc skrócone kompendium wiedzy o Senacie RP. W skład ekspozycji wchodzi 10 plansz w języku polskim oraz jedna po ukraińsku.

Tego dnia senatorowie zożyli kwaty pod Pomnikiem Czynu Powstańczego na Górze św. Anny.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Wizyta studyjna we Wrocławiu

W drugim dniu wizyty, 24 czerwca br., Marszałek Senatu RP wraz z senatorami uczestniczył w uroczystościach z okazji Święta Wrocławia, w tym w uroczystej sesji Rady Miasta, która przyznała senator prof. Alicji Chybickiej tytuł Honorowego Obywatela.

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

O efektach społeczno-gospodarczych programu Polski Bon Turystyczny dyskutowali 22 czerwca br. w Białymstoku senatorowie i przedstawiciele podmiotów turystyki.

Wizyta studyjna senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Wizyta studyjna członków senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Polityki Senioralnej i Społecznej na Północno-Wschodnim Mazowszu i Podlasiu.