Narzędzia:

Senatorowie, kluby, zespoły

Senatorowie

Zmiany w składzie osobowym Senatu

Udział senatorów w klubach parlamentarnych i senackich

Udział senatorów w pracy zespołów senackich i parlamentarnych

Mała statystyka Senatu

Marszałek Senatu, Prezydium Senatu i Konwent Seniorów

Prezydium Senatu

Liczbowe zestawienie posiedzeń i uchwał Prezydium Senatu

Konwent Seniorów

Komisje Senatu

Komisje senackie

Skład osobowy komisji senackich

Liczbowe zestawienie posiedzeń komisji senackich

Liczbowe zestawienie ustaw rozpatrzonych przez komisje senackie

Posiedzenia Senatu

Posiedzenia Senatu

Wykaz posiedzeń Senatu

Liczbowe zestawienie posiedzeń Senatu w poszczególnych latach i miesiącach

Aktywność senatorów na posiedzeniach Senatu

Liczbowe zestawienie wystąpień senatorów na posiedzeniach Senatu

Liczbowe zestawienie oświadczeń senatorskich

Liczbowe zestawienie obecności senatorów oraz udziału w głosowaniach na posiedzeniach Senatu

Aktywność senatorów w pracach Sejmu

Liczbowe zestawienie obecności senatorów na posiedzeniach komisji sejmowych

Udział senatorów w posiedzeniach Sejmu

Inicjatywy ustawodawcze Senatu

Liczbowe zestawienie projektów inicjatyw ustawodawczych Senatu

Wykaz projektów inicjatyw ustawodawczych Senatu

Inicjatywy ustawodawcze Senatu

Ustawy rozpatrzone przez Senat

Poprawki Senatu

Wykaz ustaw rozpatrzonych przez Senat

Uchwały Senatu

Liczbowe zestawienie uchwał Senatu

Wykaz uchwał Senatu

Zgromadzenie Narodowe i uroczyste zgromadzenia posłów i senatorów

Zgromadzenie Narodowe

Uroczyste zgromadzenia posłów i senatorów 

Organy państwowe a Senat

Funkcje i stanowiska państwowe pełnione przez osoby powołane albo wybrane przez Senat oraz osoby, wobec których Senat wyraził zgodę na powołanie

Informacje     i sprawozdania organów państwowych

Działalność Senatu na rzecz Polonii

Działalność Senatu na rzecz Polonii

Wykaz  jednostek otrzymujących dotacje podmiotowe i celowe w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą

Międzynarodowa współpraca Senatu

Międzynarodowa współpraca Senatu

Udział  senatorów w stałych delegacjach parlamentarnych

Udział  senatorów w grupach parlamentarnych

Konferencje i seminaria

Wykaz konferencji i seminariów