Narzędzia:

Wyszukiwarka

Poprzednia strona
Data Uchwała Pliki
18.06.2020 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw
18.06.2020 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
4.06.2020 r. Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich
4.06.2020 r. Uchwała wzywająca do przestrzegania zasady równości wobec prawa
4.06.2020 r. Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
4.06.2020 r. Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
4.06.2020 r. Uchwała w sprawie roli mediów publicznych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
4.06.2020 r. Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, podpisanej w Neuhardenberg dnia 10 października 2018 r.
4.06.2020 r. Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Nową Zelandią, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 5 października 2016 r.
4.06.2020 r. Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Australią, z drugiej, sporządzonej w Manili dnia 7 sierpnia 2017 r.
Poprzednia strona