Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Uchwały

data pliki Uchwała
19.01.2018 r. 707uch.pdf Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora Stanisława Koguta
19.01.2018 r. 657uch.pdf Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senator Lidii Staroń
19.01.2018 r. 643uch.pdf Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenia senatora Jana Rulewskiego
19.01.2018 r. 704uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz niektórych innych ustaw
19.01.2018 r. 703uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją
19.01.2018 r. 705uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych
19.01.2018 r. 701uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
19.01.2018 r. 706uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych
19.01.2018 r. 702uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw
19.01.2018 r. 700uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy budżetowej na rok 2018
21.12.2017 r. 696uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych
21.12.2017 r. 689uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
21.12.2017 r. 690uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw
21.12.2017 r. 691uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
21.12.2017 r. 695uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności
21.12.2017 r. 681uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny
21.12.2017 r. 693uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
21.12.2017 r. 683uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
21.12.2017 r. 680uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o Służbie Ochrony Państwa
21.12.2017 r. 694uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
21.12.2017 r. 678uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych
21.12.2017 r. 697uch.pdf Uchwała w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Infrastruktury
21.12.2017 r. 698uch.pdf Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Infrastruktury
21.12.2017 r. 699uch.pdf Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich
21.12.2017 r. 674uch.pdf Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
21.12.2017 r. 692uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska
21.12.2017 r. 677uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego
21.12.2017 r. 682uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
21.12.2017 r. 577uch.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
21.12.2017 r. 560uch.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito