Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

inicjatywy uchwałodawcze

123
Lp. Nr druku Projekt
Data wniesienia do Marszałka Senatu
Uzasadnienie projektu Czytania
1 539 Projekt uchwały w setną rocznicę utworzenia Narodowego Komitetu Polskiego

2017.06.22
druk senacki nr 539

2 523 Projekt uchwały w sprawie upamiętnienia Ofiar „operacji polskiej” NKWD z 1937 r.

2017.06.01
druk senacki nr 523

3 522 Projekt uchwały w 25. rocznicę odwołania rządu Jana Olszewskiego

2017.06.01
druk senacki nr 522

4 520 Projekt opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE COM(2017)253

2017.06.01
druk senacki nr 520

czytanie: 1 2 3

KRPSS, KSZUE
2017.06.20
druk senacki nr 520 S

43 pos.

2017.06.22

43 pos.

2017.06.22
uchwała

5 518 Projekt uchwały w sprawie uznania zasług profesora Zbigniewa Brzezińskiego dla Państwa Polskiego
czytanie: 1 2 3

42 pos.

2017.06.01

42 pos.

2017.06.01
uchwała

6 502 Projekt uchwały w 100. rocznicę śmierci Mariana Smoluchowskiego - genialnego polskiego fizyka

2017.04.21
druk senacki nr 502

czytanie: 1

KU
2017.05.31
druk senacki nr 502 S

7 482 Projekt opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona) COM(2016)864

2017.04.20
druk senacki nr 482

czytanie: 1 2 3

KSZUE, KGNI
2017.04.25
druk senacki nr 482 S

40 pos.

2017.04.27

40 pos.

2017.04.27
opinia

8 481 Projekt opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona) COM(2016)861

2017.04.20
druk senacki nr 481

czytanie: 1 2 3

KSZUE, KGNI
2017.04.25
druk senacki nr 481 S

40 pos.

2017.04.27

40 pos.

2017.04.27
opinia

9 462 Projekt uchwały w 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”

2017.03.28
druk senacki nr 462

czytanie: 1 2 3
10 461 Projekt uchwały o ustanowieniu roku 2018 Rokiem 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

2017.03.28

druk senacki nr 461

11 449 Projekt uchwały w 60. rocznicę zapoczątkowania procesów integracji europejskiej

2017.03.21
druk senacki nr 449
Projekt wycofany
2017.03.28
druk senacki nr 449 W
 

12 448 Projekt uchwały w 30. rocznicę śmierci ks. Franciszka Blachnickiego

2017.03.16
druk senacki nr 448

czytanie: 1 2 3

KU
2017.03.23
druk senacki nr 448 S

38 pos.

2017.03.30

38 pos.

2017.03.30
uchwała

13 438 Projekt uchwały w sprawie poparcia przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej kandydatury Donalda Tuska na Przewodniczącego Rady Europejskiej

2017.02.22
druk senacki nr 438

czytanie: 1

KU, KSZUE

2017.05.15
druk senacki nr 438 S

14 437 Projekt uchwały w sprawie uznania wielkich zasług dla Państwa Polskiego Leona Janty-Połczyńskiego w 150-lecie Jego urodzin

2017.02.24
druk senacki nr 437

czytanie: 1 2 3

KU
2017.04.26
druk senacki nr 437 S

41 pos.

2017.05.16

41 pos.

2017.05.16
uchwała

15 410 Projekt uchwały w sprawie wycofania z Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

2017.02.08
druk senacki nr 410

czytanie: 1 2 3

KU, KKSP, KSTAP
2017-02-21
druk senacki nr 410 S

36 pos.

2017.03.03

36 pos.

2017.03.03
uchwała
 

16 399 Projekt uchwały z okazji 500-lecia Reformacji

2017.01.11
druk senacki nr 399

czytanie: 1 2 3
17 370 Projekt uchwały w 25. rocznicę zakończenia działalności Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie

2016.12.07

druk senacki nr 370

czytanie: 1 2 3

KU
2016.12.12
druk senacki nr 370 S

32 pos.

2016.12.13

33 pos.

2016.12.13
uchwała

18 368 Projekt uchwały w 35. rocznicę tragicznych wydarzeń w kopalni „Wujek”

2016.12.01
druk senacki nr 368

czytanie: 1 2 3
19 367 Projekt uchwały w 46. rocznicę krwawej masakry robotników w Szczecinie i na Wybrzeżu

2016.11.29
druk senacki nr 367

czytanie: 1 2 3
20 339 Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

2016.11.16
druk senacki nr 339

Projekt dostosowuje Regulamin Senatu do zmian jakie wprowadziła ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko poprzez wskazanie trybu udzielania informacji o środowisku i jego ochronie w odniesieniu do Senatu. Ponadto projekt odnosi się do uregulowań ustawy o Radzie Mediów Narodowych, które wskazują Senat jako organ, któremu Rada przedstawia corocznie do 31 marca informacje o swojej działalności.

czytanie: 1 2 3

32 pos.

2016.12.13
 

32 pos.

2016.12.13
uchwała

21 326 Projekt uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy śmierci św. Brata Alberta Chmielowskiego

2016-11-03

druk senacki nr 326

czytanie: 1 2 3

KU
2016.11.28
druk senacki nr 326 S

33 pos.

2016.12.20

33 pos.

2016.12.20
uchwała

22 325 Projekt uchwały w 110. rocznicę powstania Polskiej Macierzy Szkolnej

2016-11-03

druk senacki nr 325

 

czytanie: 1 2 3

KU
2016.11.28
druk senacki nr 325 S

33 pos.

2016.12.20

33 pos.

2016.12.20
uchwała

23 324 Projekt uchwały w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

2016-11-04

druk senacki nr 324

czytanie: 1 2 3
24 289 Projekt opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca COM(2016)270

2016.09.29
druk senacki nr 289

czytanie: 1 2

KPCPP, KU
2016.10.19
druk senacki nr 289 S

28 pos.

2016.10.21
opinia
 

25 279 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Władysława Raczkiewicza

2016-09-21

druk senacki nr 279

Termin rozpatrzenia  2016.10.31

czytanie: 1 2 3

KU
2016.10.12
druk senacki nr 279 S

29 pos.

2016-11-04

29 pos.

2016-11-04

uchwała

26 272 Projekt apelu do Parlamentu Zjednoczonego Królestwa

2016.09.09

druk senacki nr 272

czytanie: 1 2 3

KPCPP, KSZUE ,KU
2016.10.05
druk senacki nr 272 S

28 pos.

2016.10.21

Senat w dniu 21 października 2016 r. odrzucił projekt apelu i tym samym zakończył postępowanie w tej sprawie.

27 271 Projekt uchwały w sprawie wsparcia obywatelskich inicjatyw uczczenia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej

2016.09.05
druk senacki nr 271

czytanie: 1 2 3

KU
2016.09.20
druk senacki nr 271 S

26 pos.

2016.09.21

26 pos.

2016.09.22
uchwała

28 262 Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej

2016.07.22
druk senacki nr 262

czytanie: 1 2 3

KU, KSEP
2016.08.02
druk  senacki nr 262 S

24 pos.

2016-08-03

24 pos.

2016-08-04

Uchwała

29 245 Projekt uchwały w 50. rocznicę śmierci gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego

2016.07.08
druk senacki nr 245

czytanie: 1 2 3

KU
2016.07.20
druk senacki nr 245 S

24 pos.

2016-08-04

24 pos.

2016-08-04

Uchwała

30 237 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2017 Rokiem Bolesława Leśmiana

2016.07.07
druk senacki nr 237

Termin rozpatrzenia  2016.11.30

czytanie: 1 2 3

KU
2016.10.12
druk senacki nr 237 S

29 pos.

2016-11-04

29 pos.

2016-11-04

Senat odrzucił projekt uchwały i tym samym zakończył postępowanie w tej sprawie

123
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito