Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Posiedzenia

85. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

25, 26 września oraz 17 i 18 października 2019 r.

zapis video 1 dnia posiedzenia cz. 1

zapis video 1 dnia posiedzenia cz. 2

zapis video 1 dnia posiedzenie cz. 3

zapis video 2 dnia posiedzenia cz. 1

zapis video 2 dnia posiedzenia cz. 2

zapis video 2 dnia posiedzenia cz. 3

zapis video 3 dnia posiedzenia

zapis video 4 dnia posiedzenia cz. 1

zapis video 4 dnia posiedzenia cz. 2

 

1.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo pocztowe oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne Senat w dniu 26 września 2019 r. przyjął ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3758do druku 3758do druku 37583769
Druki senackie: 12951295 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównwczy
Uchwała: 1295uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo pocztowe oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne.

druki sejmowe nr 3758, do druku nr 3758, 3769

druki senackie nr 1295, 1295 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.
 

Ustawa wprowadza sankcje na operatorów, którzy nie wypełniają obowiązków informacyjnych, wynikających z rozporządzenia unijnego w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek. Sankcje nakładane będą za nieprzekazywanie Urzędowi Komunikacji Elektronicznej informacji wskazanych w rozporządzeniu UE.
 

Sejm uchwalił ustawę na 85. posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 sierpnia 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 września 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 2 września 2019 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury.
 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 24 września 2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1295 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Hamerski.

2.
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym Senat w dniu 26 września 2019 r. przyjął ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 36683767
Druki senackie: 12931293 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1293uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.

druki sejmowe nr 3668, 3767

druki senackie nr 1293, 1293 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.
 

Celem ustawy jest wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE i wyłączenie Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych ze struktury organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego ds. transportu i włączenie jej do struktury obsługującej ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 85. posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 sierpnia 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 września 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 2 września 2019 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury.

 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 24 września 2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1293 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Gaweł.

 

3.
Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Senat w dniu 25 września 2019 r. zapoznał się z Informacją o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Druki senackie: 1171
więcej informacji o punkcie

Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

druk senacki nr 1171
 

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 29 kwietnia 2019 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 9 maja 2019 r. skierował Informację do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 3 czerwca 2019 r.

Komisja zapoznała się z Informacją.

4.
Ustawa o lotach najważniejszych osób w państwie Senat w dniu 26 września 2019 r. przyjął ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 376337703770 A
Druki senackie: 12971297 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia
Uchwała: 1297uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o lotach najważniejszych osób w państwie.

druki sejmowe nr 3763, 3770, 3770-A

druki senackie nr 1297, 1297 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister – Członek Rady Ministrów Michał Dworczyk.
 

Ustawa określa podstawowe zasady organizowania lotów najważniejszych osób w państwie, tj. Prezydenta RP, Marszałka Sejmu RP, Marszałka Senatu RP i Prezesa Rady Ministrów oraz określa kto poza ww. osobami może towarzyszyć najważniejszej osobie w państwie na pokładzie statku lotniczego. Ponadto ustawa zakłada utworzenie Centralnego Rejestru Lotów o statusie HEAD, który będzie prowadzony przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w którym gromadzone będą dane dotyczące dat, tras przelotów i wskazanych pasażerów poszczególnych lotów o statusie HEAD.
 

Sejm uchwalił ustawę na 85. posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 sierpnia 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 września 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 2 września 2019 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Obrony Narodowej.

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 24 września 2019 r. 

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1297 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Arkadiusz Grabowski.

5.
Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 26 września 2019 r. przyjął ustawę z dnia 11 września 2019 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 379538093809 A
Druki senackie: 13031303 A1303 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1303uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawao zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3795, 3809

druki senackie nr 1303, 1303 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Wiceprezes Rady Ministrów Jacek Sasin.
 

Ustawa m.in. rozszerza zakres oświadczeń majątkowych składanych dotychczas przez posła i senatora tak, aby obejmowały one oprócz informacji o majątku osobistym i majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową, informację o majątku osobistym małżonka oraz majątku osobistym i objętym małżeńską wspólnością majątkową dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych oraz osób pozostających we wspólnym pożyciu z osobą obowiązaną do złożenia oświadczenia.
 

Sejm uchwalił ustawę na 86. posiedzeniu w dniu 11 września 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 18 września 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 października 2019 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 18 września 2019 r. skierował ustawę do Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

 

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się 24 września 2019 r.  

Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 1303 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Konstanty Radziwiłł.

Mniejszość komisji wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Leszek Piechota.


 

 

 

6.
Ustawa – Prawo zamówień publicznych Senat w dniu 26 września 2019 r. przyjął ustawę z dnia 11 września 2019 r. bez poprawek.
Druki senackie: 13081308 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1308uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa – Prawo zamówień publicznych.

druki sejmowe nr 3624, do druku nr 3624, 3759, 3759-A
druki senackie nr 1308, 1308 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Przedsiębiorczości i Technologii.
 

Celem ustawy jest kompleksowe uregulowanie materii zamówień publicznych stanowiących umowy o charakterze odpłatnym zawierane pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami, których przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego robót budowlanych, dostaw lub usług od wybranego wykonawcy.

 

Sejm uchwalił ustawę na 86. posiedzeniu w dniu 11 września 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 18 września 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 października 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 18 września 2019 r. skierował ustawę do:

- Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 24 września 2019 r. 

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1308 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Tadeusz Kopeć.

 

7.
Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych Senat w dniu 26 września 2019 r. przyjął ustawę z dnia 11 września 2019 r. bez poprawek.
Druki senackie: 13091309 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1309uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo zamówień publicznych.

druki sejmowe nr 3625, do druku nr 3625, 3760, 3760-A
druki senackie nr 1309, 1309 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Przedsiębiorczości i Technologii.
 

Ustawa określa zasady wprowadzenia do systemu prawa ustawy –Prawo zamówień publicznych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 86. posiedzeniu w dniu 11 września 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 18 września 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 października 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 18 września 2019 r. skierował ustawę do:

- Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 24 września 2019 r. 

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1309 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Tadeusz Kopeć.

 

 

 

 

8.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 26 września 2019 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
Druki sejmowe: 3522do druku 3522do druku 352237843784 A
Druki senackie: 13051305 A1305 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1305uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawao zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3522, do druku nr 3522, 3784, 3784-A

druki senackie nr 1305, 1305 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

 

Ustawa dotyczy wzmocnienia systemu nadzoru i kontroli nad wprowadzanymi do obrotu kotłami na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW, tj. takich, które są powszechnie używane przez gospodarstwa domowe, a także małe i średnie zakłady produkcyjne oraz usługowe. Nowe regulacje ograniczą wprowadzanie na rynek kotłów niespełniających standardów emisyjności, określonych w przepisach krajowych i unijnych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 86. posiedzeniu w dniu 11 września 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 września 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 października 2019 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 13 września 2019 r. skierował ustawę do:

- Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,

- Komisji Środowiska.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji  Środowiska w tej sprawie odbyło się 24 września 2019 r.  

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (3) do ustawy(druk nr 1305 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wojciech Piecha.

9.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska Senat w dniu 26 września 2019 r. przyjął ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3711do druku 3711do druku 3711do druku 37113772
Druki senackie: 12941294 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1294uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska.

druki sejmowe nr 3711, do druku 3711, 3772

druki senackie nr 1294, 1294 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.
 

Ustawa ma na celu transpozycję do polskiego prawa dyrektywy Komisji (UE) 2015/996 ustanawiającej wspólne metody oceny hałasu oraz usunięcia uchybień w transpozycji dyrektywy 2002/49 WE PE i Rady odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. W ustawie zawarto regulacje dotyczące instrumentów monitorowania w zakresie terminowego przekazywania danych i informacji, sporządzania map akustycznych i programów ochrony środowiska przed hałasem oraz sankcji za nieterminowe sporządzanie i przekazanie tych dokumentów do Komisji Europejskiej.

 

Sejm uchwalił ustawę na 85. posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 sierpnia 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 września 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 2 września 2019 r. skierował ustawę do Komisji Środowiska.

 

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 24 września 2019 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1294 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zdzisław Pupa.

10.
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny Senat w dniu 26 września 2019 r. przyjął ustawę z dnia 11 września 2019 r. bez poprawek.
Druki senackie: 13041304 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1304.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

druki sejmowe nr 3771, do druku nr 3771, 3826

druki senackie nr 1304, 1304 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa ma na celu „odmrożenie” od 1 sierpnia 2019 r. funduszu świadczeń socjalnych w stosunku do wielkości zaplanowanej na rok 2019. Proponowane rozwiązania umożliwią zatem przeznaczenie przez pracodawców wyższych środków na działalność socjalną organizowaną na rzecz pracowników.
 

Sejm uchwalił ustawę na 86. posiedzeniu w dniu 11 września 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 września 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 października 2019 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 13 września 2019 r. skierował ustawę do:

- Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

- Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 24 września 2019 r. 

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1304 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Antoni Szymański.

11.
Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Senat w dniu 26 września 2019 r. przyjął ustawę z dnia 11 września 2019 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3697do druku 3697do druku 369737823782 A
Druki senackie: 13011301 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1301uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

druki sejmowe nr 3697, do druku nr 3697, 3782, 3782-A

druki senackie nr 1301, 1301 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa przedłuża na lata 2020 i 2021 moc obowiązującą przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego regulujących zasady ustalania wpłat województw do budżetu państwa i sposób ich podziału. Ponadto ustawa wprowadza mechanizm wyrównania różnic pomiędzy kwotą części wyrównawczej, części regionalnej subwencji ogólnej i rezerwy subwencji, wyliczonych na dany rok budżetowy, a kwotą z tytułu części wyrównawczej i części regionalnej subwencji ogólnej, ustaloną według zasad, określonych przed 14 listopada 2014 r. czy zastępuje dotychczasową rezerwę celową z budżetu państwa przeznaczoną na dotacje dla województw na dofinansowanie dróg wojewódzkich, rezerwą subwencji ogólnej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 86. posiedzeniu w dniu 11 września 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 września 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 października 2019 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 13 września 2019 r. skierował ustawę do:

- Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 24 września 2019 r.  

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1304 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Mróz.

12.
Ustawa o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw Senat w dniu 26 września 2019 r. przyjął ustawę z dnia 11 września 2019 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3718do druku 37183802
Druki senackie: 13001300 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1301uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3718, do druku nr 3718, 3802

druki senackie nr 1300, 1300 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa uchyla ustawę z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym, jednocześnie wprowadzając nowe rozwiązania dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych. Modyfikacji ulegają zasady składania sprawozdań finansowych (w formie elektronicznej) przez podmioty niewpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W ustawie wprowadzono możliwość złożenia zeznania CIT-8 w formie papierowej przez podatników osiągających wyłącznie dochody zwolnione od podatku i niezatrudniających pracowników.
 

Sejm uchwalił ustawę na 86. posiedzeniu w dniu 11 września 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 września 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 października 2019 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 13 września 2019 r. skierował ustawę do:

- Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

- Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 24 września 2019 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1300 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Peczkis.

13.
Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 26 września 2019 r. przyjął ustawę z dnia 11 września 2019 r. bez poprawek.
Druki senackie: 12991299 A1299 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1299uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3753, do druku nr 3753, 3806

druki senackie nr 1299, 1299 A, 1299 B

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa przewiduje uproszczenie i usprawnienie postępowania egzekucyjnego w zakresie m.in: egzekucji z pieniędzy poprzez wprowadzenie możliwości korzystania z terminali płatniczych czy wszczęcia postępowania egzekucyjnego poprzez elektroniczne doręczanie organowi egzekucyjnemu tytułu wykonawczego.


 

Sejm uchwalił ustawę na 86. posiedzeniu w dniu 11 września 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 września 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 października 2019 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 13 września 2019 r. skierował ustawę do:

- Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 24 września 2019 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1299 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Mróz.

 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 25 września 2019 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1299 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Łukasz Mikołajczyk.

 

 

14.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 26 września 2019 r. przyjął ustawę z dnia 11 września 2019 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3695do druku 3695do druku 369537413741 A
Druki senackie: 13061306 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1306uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3695, do druku 3695, 3741, 3741-A

druki senackie nr 1306, 1306 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
 

Ustawa ma na celu przekazanie uprawnień właścicielskich Skarbu Państwa względem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym Wodom Polskim oraz zapewnienie stabilnego źródła finansowania służb państwowych, o których mowa w ustawie - Prawo wodne, poprzez finansowanie ich z budżetu państwa. Ustawa wprowadza również zmiany w zakresie regulacji dotyczących celów środowiskowych, monitoringu wód, sprawozdawczości z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, przepisów dotyczących planów nawożenia oraz planu przeciwdziałania skutkom suszy.
 

Sejm uchwalił ustawę na 86. posiedzeniu w dniu 11 września 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 września 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 października 2019 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 13 września 2019 r. skierował ustawę do:

- Komisji Infrastruktury,

- Komisji Środowiska.

 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 24 września 2019 r. 

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1306 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Peczkis.

 

15.
Ustawa o pracy na statkach rybackich Senat w dniu 26 września 2019 r. przyjął ustawę z dnia 11 września 2019 r. bez poprawek.
Druki senackie: 13071307 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1307uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o pracy na statkach rybackich.

druki sejmowe nr 3712, do druku 3712, 3738, 3738-A

druki senackie nr 1307, 1307 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
 

Ustawa określa uprawnienia rybaków i obowiązki armatorów statków rybackich. Celem ustawy jest  zapewnienie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników sektora rybołówstwa morskiego pracujących na statkach rybackich pływających pod polską banderą.
 

Sejm uchwalił ustawę na 86. posiedzeniu w dniu 11 września 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 września 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 października 2019 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 13 września 2019 r. skierował ustawę do:

- Komisji Infrastruktury,

- Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 24 września 2019 r.  

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1307 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogusława Orzechowska.

 

 

16.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 26 września 2019 r. przyjął ustawę z dnia 11 września 2019 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3762do druku 376237863786 A
Druki senackie: 13021302 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1302uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3762, do druku nr 3762, 3786, 3786-A

druki senackie nr 1302, 1302 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Ustawa wprowadza przepisy umożliwiające prawidłowe stosowanie rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 2016/161. W ustawie określono kompetencje nadzorcze Głównego Inspektora Farmaceutycznego, a także zarządcze w stosunku do tworzonego systemu baz, doprecyzowano oraz uzupełniono przepisy rozporządzenia nr 2016/161 w zakresie obowiązków poszczególnych uczestników łańcucha dystrybucji produktu leczniczego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 86. posiedzeniu w dniu 11 września 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 września 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 października 2019 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 13 września 2019 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 24 września 2019 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1302 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Konstanty Radziwiłł.

17.
Ustawa o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego Senat w dniu 26 września 2019 r. przyjął ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 665do druku 665do druku 6653728
Druki senackie: 12961296 A1296 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1296uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

druki sejmowe nr 665, do druku 665, 3728

druki senackie nr 1296, 1296 A
 

Był to senacki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Nowelizacja dotyczy poszerzenia zakresu podmiotowego ustawy o osoby, które poniosły szkodę lub krzywdę w związku z wydaniem wobec nich niewykonanych orzeczeń sądowych albo niewykonanych decyzji o internowaniu w stanie wojennym.
 

Sejm uchwalił ustawę na 85. posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 sierpnia 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 września 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 2 września 2019 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 25 września 2019 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy(druk nr 1296 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.

18.
Ustawa o zmianie ustawy o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych Senat w dniu 26 września 2019 r. przyjął ustawę z dnia 11 września 2019 r. bez poprawek.
Druki senackie: 12981298 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1298uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawao zmianie ustawy o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.

druki sejmowenr 3689, do druku nr 3689, 3754

druki senackie nr 1298, 1298 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Celem ustawy jest określenie zasad tworzenia i funkcjonowania zagranicznych i krajowych oddziałów zamiejscowych oraz zagranicznych podmiotów zależnych PISM.
 

Sejm uchwalił ustawę na 86. posiedzeniu w dniu 11 września 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 września 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 października 2019 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 13 września 2019 r. skierował ustawę do Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiejw tej sprawie odbyło się 24 września 2019 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1298 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jarosław Obremski.

 

 

 

19.
Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w zakresie bezpieczeństwa granic i imigracji, podpisanej w Waszyngtonie dnia 16 sierpnia 2019 r. Senat w dniu 26 września 2019 r. przyjął ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3781
Druki senackie: 12921292 A1292 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia
Uchwała: 1292uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w zakresie bezpieczeństwa granic i imigracji, podpisanej w Waszyngtonie dnia 16 sierpnia 2019 r.

druk sejmowy nr 3781

druki senackie nr 1292, 1292 A, 1292 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 

Ratyfikacja ww. Umowy ma na celu zwiększenie skuteczności w zapobieganiu i przeciwdziałaniu nielegalnej migracji, zawiera rozwiązania dotyczące dostępu do baz danych biometrycznych oraz określa sposób przekazywania danych osobowych między Polską a USA.Zawarcie Umowy jest jednym z warunków niezbędnych do spełnienia w procesie włączenia Polski do amerykańskiego ruchu bezwizowego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 85. posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 sierpnia 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 września 2019 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 13 września 2019 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiejw tej sprawie odbyło się 24 września 2019 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1292 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Majer
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 25 września 2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1292 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Mioduszewski.

 

20.
Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2018 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2018 roku. Senat w dniu 26 września 2019 r. podjął uchwałę w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – Senat przyjął Sprawozdanie.
Druki senackie: 11921192 S1192 X
Uchwała: 1192uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2018 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2018 roku.

druki senackie nr 1192, 1192 S
 

Sprawozdanie zostało przekazane do Senatu w dniu 31 maja 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 11 czerwca 2019 r. skierował sprawozdanie do Komisji Kultury i Środków Przekazu.
 

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 9 lipca 2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie sprawozdania (druk nr 1192 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Maria Jackowski. 

21.
Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2018 r. Senat w dniu 26 września 2019 r. podjął uchwałę w sprawie informacji Rady Mediów Narodowych – Senat przyjął Informację.
Druki senackie: 11361136 S1136 X
Uchwała: 1136uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2018 r.

druki senackie nr 1136, 1136 S
 

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 27 marca 2019 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 5 kwietnia 2019 r. skierował Informację do Komisji Kultury i Środków Przekazu.
 

Posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 9 lipca 2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie Informacji (druk nr 1136 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Szwed. 

22.
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Jana Kowalewskiego Senat w dniu 17 października 2019 r. podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Jana Kowalewskiego
Druki senackie: 12781278 S
Uchwała: 1278uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Jana Kowalewskiego.

druki senackie nr 1278, 1278 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez Komisję Kultury i Środków Przekazu.

Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem uchwały został upoważniony senator Ryszard Bonisławski.
 

Marszałek Senatu w dniu 2 sierpnia 2019 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 24 września 2019 r.

Komisja wprowadziła poprawki do przedstawionego projektu (druk nr 1278 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Bonisławski.

23.
Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2020 Rokiem Fizyki Senat w dniu 18 października 2019 r. podjął uchwałę ustanawiającej rok 2020 Rokiem Fizyki
Druki senackie: 12821282 S
Uchwała: 1282uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2020 Rokiem Fizyki.

druki senackie nr 1282, 1282 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez senatora Kazimierza Wiatra.

 

Marszałek Senatu w dniu 12 sierpnia 2019 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 24 września 2019 r.

Komisja wprowadziła poprawki do przedstawionego projektu (druk nr 1282 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Wiatr.

24.
Ustawa o zmianie ustawy o sporcie Senat w dniu 18 października 2019 r. przyjął ustawę z dnia 16 października 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 338836913691 A
Druki senackie: 13171317 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1317uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o sporcie.

druki sejmowe nr 3388, 3691, 3691 A

druki senackie nr 1317, 1317 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sportu i Turystyki.
 

Ustawa wprowadza możliwość wydawania przez ministra właściwego do spraw sportu, w drodze rozporządzenia, wykazu międzynarodowych federacji sportowych, do których przynależność stworzy możliwość zainteresowanym podmiotom na skuteczne ubieganie się o wyrażenie przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej zgody na utworzenie polskiego związku sportowego. Nowelizacjadotyczy tzw. sportów nieolimpijskich.
 

Sejm uchwalił ustawę na 86  posiedzeniu w dniu 16 października 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 16 października 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 listopada 2019 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 października 2019 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 17 października 2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1317 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Kamiński.

25.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym Senat w dniu 18 października 2019 r. przyjął ustawę z dnia 16 października 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 38283834
Druki senackie: 13251325 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1325uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

druki sejmowe nr 3828, 3834

druki senackie nr 1325, 1325 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.
 

Ustawa reguluje zasady zachowania się uczestników ruchu drogowego,w szczególności kierujących pojazdami, w przypadku przejazdu pojazdu uprzywilejowanego („korytarz życia”) oraz zachowania się kierujących pojazdami w przypadku wykonywania manewru zmiany pasa ruchu w tej sytuacji.
 

Sejm uchwalił ustawę na 86  posiedzeniu w dniu 16 października 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 16 października 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 listopada 2019 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 października 2019 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury.
 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 17 października 2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1325 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jacek Włosowicz.

26.
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 18 października 2019 r. przyjął ustawę z dnia 16 października 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 3486357336943694 A
Druki senackie: 13151315 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1315uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3486, 3573, 3694, 3694-A

druki senackie nr 1315, 1315 A
 

Były to rządowy i senacki projekty ustaw.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa zakłada modyfikację początku biegu terminów do wytoczenia powództwa przez dziecko o zaprzeczenie ojcostwa, zaprzeczenie macierzyństwa oraz ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa. Terminy te mają biec a tempore scientiae, tzn. od chwili dowiedzenia się przez dziecko o biologicznym niepochodzeniu od osoby, której macierzyństwo lub ojcostwo zostało ustalone. Zmiany stanowią wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 86  posiedzeniu w dniu 16 października 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 16 października 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 listopada 2019 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 października 2019 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 17 października 2019 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1315 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Szwed.

27.
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postepowania cywilnego Senat w dniu 18 października 2019 r. przyjął ustawę z dnia 16 października 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 366538013801 A
Druki senackie: 13201320 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1320uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postepowania cywilnego.

druki sejmowe nr 3665, 3801, 3801-A

druki senackei nr 1320, 1320 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa ma na celu spenalizowanie nielegalnych lub przeprowadzonych z obejściem prawa adopcji dzieci.
 

Sejm uchwalił ustawę na 86  posiedzeniu w dniu 16 października 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 16 października 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 listopada 2019 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 października 2019 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji  Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 17 października 2019 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1320 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Cichoń.

28.
Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 18 października 2019 r. przyjął ustawę z dnia 16 października 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 3667do druku 3667do druku 36673766
Druki senackie: 13211321 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1321uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3667, do druku nr 3667, 3766

druki senackie nr 1321, 1321 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 

Celem ustawy jest uregulowanie kwestii minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do pracowników jednostek naukowych PAN, a także materii dotyczącej kosztów uzyskiwania przychodów przez pracowników wykonujących zadania związane z prowadzeniem działalności naukowej w niektórych podmiotach systemu szkolnictwa wyższego i nauki.
 

Sejm uchwalił ustawę na 86  posiedzeniu w dniu 16 października 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 16 października 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 listopada 2019 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 października 2019 r. skierował ustawę doKomisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 17 października 2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1321 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Wiatr.

29.
Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Senat w dniu 18 października 2019 r. przyjął ustawę z dnia 16 października 2019 r. bez poprawek
Druki senackie: 13181318 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1318uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

druki sejmowe nr 3761, do druku nr 3761, 3785, 3785-A

druki senackie nr 1318, 1318 A
 

Były to rządowy projekty ustaw.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Celem ustawy jest pełne wdrożenie do porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). W ustawie doprecyzowano przepisy dotyczące wykonywania przez instytucje obowiązane niektórych obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 

Sejm uchwalił ustawę na 86  posiedzeniu w dniu 16 października 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 16 października 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 listopada 2019 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 października 2019 r. skierował ustawę do:

  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 17 października 2019 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1318 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jacek Włosowicz.

.

30.
Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 18 października 2019 r. przyjął ustawę z dnia 16 października 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 3755do druku 375538163816 A
Druki senackie: 13191319 A
Uchwała: 1319uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3755, do druku nr 3755, 3816, 3816-A

druki senackie nr 1319, 1319 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa ustanawia regulacje prawne zachęcające akcjonariuszy spółek publicznych do długoterminowego zaangażowania oraz zwiększające przejrzystość stosunków prawnych między spółkami a inwestorami. W tym celu wprowadza przepisy dot. m.in. ułatwienia spółkom identyfikacji swoich akcjonariuszy, obowiązków opracowania i upubliczniania swojej polityki zaangażowania w spółkę oraz obowiązków informowania o sposobach realizacji tej polityki, zasad działania tzw. doradców inwestorów w związku z głosowaniem, a także prawa do głosowania nad polityką wynagrodzeń spółki oraz nad okresowymi sprawozdaniami z realizacji tej polityki.
 

Sejm uchwalił ustawę na 86  posiedzeniu w dniu 16 października 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 16 października 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 listopada 2019 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 października 2019 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 17 października 2019 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1319 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jacek Włosowicz.

przejdź do:
1  2    
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito