Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Posiedzenia

79. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

24 i 28 maja 2019 r.

zapis viedo 1 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 1 dnia posiedzenia cz.2

zapis video 1 dnia posiedzenia cz.3

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.2

1.
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 24 maja 2019 r. przyjął ustawę z dnia 16 maja 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 3408do druku 340834623462 A
Druki senackie: 11861186 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1186uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3408, do druku nr 3408, 3462

druki senackie nr 1186, 1186 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

Ustawa ma na celu ujednolicenie charakteru i wysokości kar z tytułu błędnego określenia poziomu refundacji recept np. niezgodnego z uprawnieniami świadczeniobiorcy lub osoby uprawnionej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 81. posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 17 maja 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 czerwca 2019 r.

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło  się 21 maja 2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1186 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Konstanty Radziwiłł.

 

 

2.
Ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Senat w dniu 24 maja 2019 r. przyjął ustawę z dnia 16 maja 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 341134613461 A
Druki senackie: 11831183 A1183 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał do druku 1183
Uchwała: 1183uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

druki sejmowe nr 3411, 3451, 3461-A

druki senackie nr 1183, 1183 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.
 

Ustawa reguluje utworzenie i funkcjonowanie Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz zasady dofinansowania ze środków Funduszu realizacji zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 81. posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 17 maja 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 czerwca 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 17 maja 2019 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Infrastruktury,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 23 maja 2019 r.  

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1183 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Peczkis.

Mniejszość Komisji wnosi o wprowadzenie poprawek (6) do ustawy  

Sprawozdawcami mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będą senator Piotr Florek oraz senator Piotr Zientarski.

3.
Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach administracji rządowej Senat w dniu 24 maja 2019 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy
Druki senackie: 11821182 A1182 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1182uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach administracji rządowej.

druki sejmowe nr 3086, do druku nr 3086, 3452

druik senackie nr 1182, 1182 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Przedsiębiorczości i Technologii.
 

Ustawa ma na celu m.in. uporządkowanie i doprecyzowanie zakresu zadań Polskiej Agencji Kosmicznej, dostosowanie nadzoru nad tym podmiotem do rozwiązań obowiązujących w innych krajach europejskich, zwłaszcza w państwach członkowskich Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz wprowadzenie usprawnień
w organizacji Polskiej Agencji Kosmicznej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 81. posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 17 maja 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 czerwca 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 17 maja 2019 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,

─  Komisji Obrony Narodowej.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 23 maja 2019 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (5) do ustawy (druk nr 1182 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Czerwiński.

Mniejszość Komisji wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy.  

Sprawozdawcą mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Wcisła.

4.
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 24 maja 2019 r. wprowadził poprawki (42) do ustawy
Druki sejmowe: 345134663466 A
Druki senackie: 11841184 A1184 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1184uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3451, 3466

druk senacki nr 1184, 1184 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Celem ustawy jest wzmocnienie ochrony prawnokarnej w zakresie czynów godzących w tak fundamentalne dobra prawne jak życie i zdrowie człowieka, wolność seksualna czy własność.
 

Sejm uchwalił ustawę na 81. posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 17 maja 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 czerwca 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 17 maja 2019 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 23 maja 2019 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (41) do ustawy (druk nr 1184 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Pęk.

5.
Ustawa o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 28 maja 2019 r. przyjął ustawę z dnia 16 maja 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 34093463
Druki senackie: 11871187 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1187uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3409, 3463

druki senackie nr 1187, 1187 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

Ustawa ma na celu usprawnienie procesu zaopatrzenia w wyroby medyczne przez zmianę regulacji dotyczących realizacji zleceń. Wprowadzone ułatwienia będą dotyczyć zarówno pacjentów, jak i wystawiających oraz realizatorów zleceń.
 

Sejm uchwalił ustawę na 81. posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 17 maja 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 czerwca 2019 r.

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło  się 21 maja 2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1187 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Waldemar Kraska.

 

 

6.
Ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Senat w dniu 28 maja 2019 r. przyjął ustawę z dnia 16 maja 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 3176do druku 317633973397 A
Druki senackie: 11771177 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1177uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

druki sejmowe nr 3176, 3397

druki senackei nr 1177, 1177 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Ustawa ma na celu doprecyzowanie przepisów dotyczących sprawowania w podmiotach leczniczych udzielających stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem małoletnim albo posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 

Sejm uchwalił ustawę na 81. posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 17 maja 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 czerwca 2019 r.

 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło  się 21 maja 2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1177 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Waldemar Kraska.

 

 

7.
Ustawa o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe Senat w dniu 28 maja 2019 r. przyjął ustawę z dnia 16 maja 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 3410do druku 341034503450 A
Druki senackie: 11811181 A1181 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1181uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe.

druki sejmowe nr 3410, do druku nr 3410, 3450, 3450 A

druki senackie nr 1181, 1181 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

 

Ustawa ma na celu zniesienie limitu 30-krotności podstawy wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych oraz wprowadzenie szeregu uproszczeń w systemie PPK.
 

Sejm uchwalił ustawę na 81. posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 17 maja 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 czerwca 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 17 maja 2019 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz KomisjiRodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej  w tej sprawie odbyło się 27 maja 2019 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1181 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Antoni Szymański.

8.
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego Senat w dniu 28 maja 2019 r. przyjął ustawę z dnia 16 maja 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 329533943394 A
Druki senackie: 11761176 A1176 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1176uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

druki sejmowe nr 3295, 3394

druki senackie nr 1176, 1176 A, 1176 B

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Ustawa ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających odpowiednie kwalifikacje kuratora do reprezentacji dziecka w postępowaniu karnym w razie konfliktu interesów między jego rodzicami i nałożenie na kuratora obowiązków informacyjnych w stosunku do rodzica sprawującego pieczę nad dzieckiem.
 

Sejm uchwalił ustawę na 81. posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 17 maja 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 czerwca 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 17 maja 2019 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się  23 maja 2019 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1176 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grażyna Sztark.

 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 27 maja 2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1176 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Majer.

9.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze Senat w dniu 28 maja 2019 r. przyjął ustawę z dnia 16 maja 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2435do druku 2435do druku 24353449
Druki senackie: 11801180 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1180uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze.

druki sejmowe nr 2435, do druku nr 2435, 3449

druki senackie nr 1180, 1180 A

 

Był to senacki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa ma na celu zniesienie możliwości przekształcenia spółdzielni pracy w spółki prawa handlowego. Zmiana formy prowadzenia działalności przez spółdzielnię pracy będzie mogła nastąpić wyłącznie przez uprzednią likwidację spółdzielni.
 

Sejm uchwalił ustawę na 81. posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 17 maja 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 czerwca 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 17 maja 2019 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 23 maja 2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1180 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wojciech Piecha.

10.
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego Senat w dniu 28 maja 2019 r. przyjął ustawę z dnia 16 maja 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 3144do druku 3144do druku 31443371
Druki senackie: 11781178 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1178uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.

druki sejmowe nr 3144, do druku nr 3144, 3371

druki senackie nr 1178, 1178 A
 

Był to senacki projekt ustawy.
 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Ustawa wprowadza m.in. możliwość nadania pisma w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim UE, co ma być równoznaczne z wniesieniem pisma do organu i uznaniem, że wymagany termin na dokonanie czynności został zachowany. 
 

Sejm uchwalił ustawę na 81. posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 17 maja 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 czerwca 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 17 maja 2019 r. skierował ustawę do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się  23 maja 2019 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1178 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Barbara Zdrojewska.

11.
Ustawa o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym Senat w dniu 28 maja 2019 r. wprowadził poprawki (29) do ustawy
Druki sejmowe: 3347 cz.13347 cz.2do druku 3347do druku 334734293429 A
Druki senackie: 11791179 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1179u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

druki sejmowe nr 3347, do druku nr 3347, 3429, 3429-A

druki senackie nr 1179, 1179 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ustawa określa zasady podejmowania i wykonywania przez przedsiębiorców działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz kontroli tej działalności. Ponadto w ustawie określono zasady oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 81. posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 17 maja 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 czerwca 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 17 maja 2019 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 23 i 28 maja 2019 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (29) do ustawy (druk nr 1179 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Peczkis.

12.
Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 28 maja 2019 r. wprowadził poprawki (16) do ustawy
Druki sejmowe: 3364do druku 3364do druku 3364do druku 33643435
Druki senackie: 11851185 A1185 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia
Uchwała: 1185u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3364, do druku nr 3364, 3435

druki senackie nr 1185, 1185 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Inwestycji i Rozwoju.
 

Celem proponowanych rozwiązań jest zwiększenie podaży gruntów, które potencjalnie mogłyby zostać wykorzystane przez Krajowy Zasób Nieruchomości.
W ustawie zaproponowano rozwiązania umożliwiające pozyskiwanie przez KZN nieruchomości jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, w tym wprowadzono obowiązek przekazywania do KZN wykazu nieruchomości spółek Skarbu Państwa.W zamian za przekazane nieruchomości spółkom wypłacane będzie wynagrodzenie odpowiadające cenie rynkowej danej nieruchomości.
 

Sejm uchwalił ustawę na 81. posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 17 maja 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 czerwca 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 17 maja 2019 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Infrastruktury,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 28 maja 2019 r.  

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (7) do ustawy (druk nr 1185 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wiesław Dobkowski.

13.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych Senat w dniu 28 maja 2019 r. odrzucił projekt ustawy
Druki senackie: 10161016 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

druki senackie nr 1016, 1016 S  
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Do reprezentowania wnioskodawców została upoważniony senator Łukasz Mikołajczyk.
 

Celem projektu jest przyznanie osobom, które pobierają emeryturę z uwagi na sprawowanie opieki nad dzieckiem ze względu na jego stan zdrowia (tzw. emeryturę EWK) świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy aktualną pełną wysokością świadczenia pielęgnacyjnego a pobieraną emeryturą EWK netto.
 

Marszałek Senatu w dniu 26 listopada 2018 r. skierował projekt ustawy do:

- Komisji Ustawodawczej,
- Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.  
 

Posiedzenia Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyły się 24 stycznia oraz 10 kwietnia 2010 r.

Komisje wprowadziły poprawki do przedstawionego projektu ustawy (druk nr 1016 S)

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski

14.
Drugie czytanie projektu uchwały w 40. rocznicę I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz w 30. rocznicę odrodzenia Senatu RP Senat w dniu 28 maja 2019 r. podjął uchwałę w 40. rocznicę I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz w 30. rocznicę odrodzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i częściowo wolnych wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Druki senackie: 11691169 S
Uchwała: 1169uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w 40. rocznicę I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz w 30. rocznicę odrodzenia Senatu RP.

druki senackie  nr 1169, 1169 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez senatora Jana Żaryna.
 

Marszałek Senatu w dniu 7 maja 2019 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się  23 maja 2019 r.  

Komisja wprowadziła poprawkę do przedstawionego projektu uchwały (druk nr 1169 S)

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Żaryn.

15.
Zmiany w składzie komisji senackich Senat w dniu 28 maja 2019 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich
Druki senackie: 1188
Uchwała: 1188uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Zmiany w składzie komisji senackich.

druk senacki  nr 1188
 

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się 28 maja 2019 r.

Komisja przygotowała projekt uchwały w tej sprawie (druk nr 1188)

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Sławomir Rybicki.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito