Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Posiedzenia

53. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

19, 20 i 21 grudnia 2017 r.

retransmisja 1 dnia posiedzenia

 retransmisja 2. dnia posiedzenia cz.1

 retransmisja 2. dnia posiedzenia cz.2

 retransmisja 2. dnia posiedzenia cz.3

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz.2
retransmisja 3 dnia posiedzenia cz.3
retransmisja 3 dnia posiedzenia cz.4
retransmisja 3 dnia posiedzenia cz.5
retransmisja 3 dnia posiedzenia cz.6

 

1.
Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej Rok 2018 Rokiem Harcerstwa Senat w dniu 20 grudnia 2017 r. podjął uchwałę ustanawiającą rok 2018 Rokiem Harcerstwa
Druki senackie: 687687 S
Uchwała: 687uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej Rok 2018 Rokiem Harcerstwa.

druki senackie nr 687, 687 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Kazimierz Wiatr.

Marszałek Senatu w dniu 12 grudnia 2017 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 13 grudnia 2017 r. 

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały (druk nr 687 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Wiatr.

2.
Ustawa o Służbie Ochrony Państwa Senat w dniu 21 grudnia 2017 r. przyjął ustawę z dnia 8 grudnia 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 191620722072 A
Druki senackie: 680680 A680 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 680uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o Służbie Ochrony Państwa.

druki sejmowe nr 1916, 2072, 2072-A

druki senackie nr 680, 680 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 

Ustawa ma na celu powołanie nowej organizacji – Służby Ochrony Państwa – która ma zastąpić Biuro Ochrony Rządu. W ustawie określono uprawnienia oraz zasady organizacji Służby Ochrony Państwa; obowiązki osób ochranianych; zakres oraz sposób ochrony Sejmu i Senatu, obiektów służących Prezydentowi RP oraz członkom Rady Ministrów; uprawnienia oraz zasady organizacji Straży Marszałkowskiej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 53. posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 grudnia 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 7 stycznia 2018 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 11 grudnia 2017 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 18 grudnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali 182.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 680 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Mróz

 

3.
Ustawa o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Senat w dniu 21 grudnia 2017 r. przyjął ustawę z dnia 14 grudnia 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 211521282128 A
Druki senackie: 694694 A694 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 694uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

druki sejmowe nr 2115, 2128, 2128-A

druki senackie nr 694, 694 A

 

Był to poselski projekt ustawy.

 

Ustawa ma na celu doprecyzowanie rozwiązań, pozwalających na wykonanie zapisów tzw. ustawy dekomunizacyjnej. Ustawa określa m.in. kompetencje wojewody i Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w przypadku niewykonania lub zmiany przez jednostkę samorządu terytorialnego zarządzenia zastępczego, w którym określono nową nazwę obiektu, budowli lub urządzeń użyteczności publicznej.

 

Sejm uchwalił ustawę na 53. posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 grudnia 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 stycznia 2018 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 15 grudnia 2017 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 18 grudnia 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 694 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Arkadiusz Grabowski.


 

4.
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym Senat w dniu 21 grudnia 2017 r. przyjął ustawę z dnia 12 grudnia 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1963do druku 1963do druku 1963do druku 196320932093 A
Druki senackie: 689689 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 689uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

druk sejmowy nr 1963, do druku nr 1963, 2093, 2093-A

druki senackie nr 689, 689 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.
 

Ustawa ma na celu rozszerzenie katalogu produktów objętych podatkiem akcyzowym. Zgodnie z ustawą płyn do papierosów elektronicznych, bez względu na zawartość w nich nikotyny, zostanie objęty systemem opodatkowania w zakresie podatku akcyzowego. Podatkiem akcyzowym zostaną objęte również tzw. wyroby nowatorskie, będące substytutem tradycyjnych wyrobów tytoniowych, zawierających w swoim składzie tytoń do palenia. Ustawa wprowadza również katalog sytuacji, w przypadku których produkty te zostaną zwolnione z przedmiotowego podatku. 
 

Sejm uchwalił ustawę na 54. posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 grudnia 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 stycznia 2018 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 grudnia 2017 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 14 grudnia 2017 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 689 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Tadeusz Romańczuk.

5.
Ustawa o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 21 grudnia 2017 r. przyjął ustawę z dnia 14 grudnia 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2068do druku 206821002100 A
Druki senackie: 690690 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 690uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2068, do druku nr 2068, 2100, 2100-A

druki senackie nr 690, 690 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.
 

Ustawa dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej odnoszących się do działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Ustawa wprowadza nowe rozwiązania w zakresie wykonywania działalności przez wewnętrzne zakłady ubezpieczeń i wewnętrzne zakłady reasekuracji, zawierania przez krajowe zakłady ubezpieczeń umów koasekuracji dużych ryzyk oraz wprowadza możliwości wydania przez KNF zakazu lub ograniczenia swobodnego rozporządzania aktywami umiejscowionymi na terytorium Polski przez zagraniczny zakład ubezpieczeń lub zagraniczny zakład reasekuracji.
 

Sejm uchwalił ustawę na 54. posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 grudnia 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 stycznia 2018 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 15 grudnia 2017 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 18 grudnia 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 690 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki.


 

6.
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Senat w dniu 21 grudnia 2017 r. przyjął ustawę z dnia 14 grudnia 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2056do druku 205620992099 A
Druki senackie: 691691 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 691uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

druki sejmowe nr 2056, do druku nr 2056, 2099, 2099-A

druki senackie nr 691, 691 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.

Ustawa ma na celu dostosowanie prawa polskiego do wymogów prawa unijnego, a w szczególności realizację wyroku TSUE, w którym orzeczono brak możliwości zastosowania przez Rzeczpospolitą Polskę obniżonej stawki podatku od wartości dodanej do dostaw niektórych towarów związanych z ochroną zdrowia tj.: soczewki kontaktowe, soczewki okularowe oraz smoczki dla niemowląt i dzieci, w szczególności przeznaczone do celów medycznych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 54. posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 grudnia 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 stycznia 2018 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 15 grudnia 2017 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 18 grudnia 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 691 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jacek Włosowicz.


 

7.
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności Senat w dniu 21 grudnia 2017 r. przyjął ustawę z dnia 14 grudnia 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2131
Druki senackie: 695695 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 695uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności.

druki sejmowe nr 2131

druki senackie nr 695, 695 A

 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa ma na celu odroczenie o 6 miesięcy terminu wejścia w życie przepisów zmienianej ustawy z 1 stycznia 2018 r, na 1 lipca 2018 r. w zakresie dotyczącym prowadzenia Rejestru Należności Publicznoprawnych.

 

Sejm uchwalił ustawę na 53. posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 grudnia 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 stycznia 2018 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 15 grudnia 2017 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 18 grudnia 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 695 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Mróz.

8.
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny Senat w dniu 21 grudnia 2017 r. przyjął ustawę z dnia 8 grudnia 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1871do druku 18712031
Druki senackie: 681681 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 681uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny.

druki sejmowe nr 1871, do druku nr 1871, 2031

druki senackie nr 681, 681 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

 

Przedmiotem ustawy jest zmiana przepisu kodeksu karnego, określającego kontratyp obrony koniecznej. Zmiana ma na celu uchylenie karalności czynu ekscendenta
w sytuacji, gdy przekroczenie granic obrony koniecznej nastąpi przy odpieraniu bezprawnego zamachu, polegającego na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo przylegającego do nich ogrodzonego terenu. Nowa regulacja nie będzie miała zastosowania do sytuacji, w której przekroczenie granic obrony koniecznej byłoby rażące.


Sejm uchwalił ustawę na 53. posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 grudnia 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 7 stycznia 2018 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 11 grudnia 2017 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 18 grudnia 2017 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 681 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Ambrozik.


 

9.
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 21 grudnia 2017 r. wprowadził poprawkę do ustawy
Druki sejmowe: 1931do druku 19312046
Druki senackie: 682682 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 682uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1931, do druku nr 1931, 2046

druki senackie nr 682, 682 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa stanowi implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/41/UE w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych. Zmiany mają na celu stworzenie mechanizmu przekazywania wniosków o dokonanie czynności dowodowych oraz zwrotnego przekazywania ich wyników, przez możliwość wydania europejskiego nakazu dochodzeniowego. Dzięki przepisom zawartym w implementowanej dyrektywie polski sąd lub organ prowadzący postępowanie przygotowawcze będzie mógł wystąpić z wnioskiem do innego państwa UE o przeprowadzenie dowodu znajdującego się w tym państwie lub
o uzyskanie wyników przeprowadzonego już postępowania dowodowego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 53. posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 grudnia 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 7 stycznia 2018 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 11 grudnia 2017 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 18 grudnia 2017 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk nr 682 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Pociej.

 

10.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego Senat w dniu 21 grudnia 2017 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy
Druki sejmowe: 1932do druku 1932do druku 19322049
Druki senackie: 677677 A677 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 677uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.

druki sejmowe nr 1932, do druku nr 1932, 2049

druki senackie nr 677, 677 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Celem ustawy jest wprowadzenie rozwiązań mających ułatwić i przyspieszyć udzielanie pomocy publicznej na restrukturyzację małych i średnich firm. Zmiany umożliwią udzielanie dozwolonej prawem unijnym pomocy publicznej na restrukturyzację bez dokonywania jej indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej, przez co przedsiębiorcy nie będą musieli każdorazowo oczekiwać na decyzję w tej sprawie. Jednocześnie przewidziano zmianę w Kodeksie postępowania administracyjnego, dotyczącą ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej stanowiącej pomoc publiczną.
 

Sejm uchwalił ustawę na 53. posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 grudnia 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 stycznia 2018 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 8 grudnia 2017 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 12 grudnia 2017 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy (druk nr 677 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wojciech Piecha.

11.
Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych Senat w dniu 21 grudnia 2017 r. przyjął ustawę z dnia 8 grudnia 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 20382079do druku 20792079 A
Druki senackie: 678678 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 678uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych.

druki sejmowe nr 2038, 2079, 2079-A

druki senackie nr 678, 678 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury i Budownictwa.
 

Celem ustawy jest określenie statusu dróg o znaczeniu obronnym i usprawnienie procesu inwestycji na tych drogach. Zmiany wprowadzają uregulowania prawne umożliwiające finansowanie z budżetu państwa zadań na drogach o znaczeniu obronnym lub ich odcinkach np. w zakresie dostosowania tych dróg do wymagań techniczno-obronnych, niezależnie od ich kategorii, uwzględniających wymagania transportowe Sił Zbrojnych RP i NATO.
 

Sejm uchwalił ustawę na 53. posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 grudnia 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 7 stycznia 2018 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 11 grudnia 2017 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Infrastruktury,

─  Komisji Obrony Narodowej.

 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 12 grudnia 2017 r.  

Posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 12 grudnia 2017 r.  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek. Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Hamerski.

Mniejszość komisji przedstawiła wniosek o odrzucenie ustawy oraz wniosek o wprowadzenie poprawki do ustawy. Sprawozdawcą mniejszości Komisji będzie senator Piotr Florek.

12.
Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska Senat w dniu 21 grudnia 2017 r. przyjął ustawę z dnia 14 grudnia 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 20662094
Druki senackie: 692692 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 692uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska.

druki sejmowe nr 2066, 2094

druki senackie nr 692, 692 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.

Ustawa ma na celu dostosowanie prawa polskiego do wymogów prawa unijnego, a w szczególności transponowania dyrektyw 2004/107/WE i 2008/50/WE ustanawiających przepisy dotyczące metod referencyjnych zatwierdzania danych i lokalizacji punktów pomiarowych do oceny jakości powietrza. Rezultatem wprowadzanych zmian będzie bezpłatny i powszechny dostęp obywateli do jednolitej i spójnej informacji na temat rozkładu stężeń zanieczyszczeń powietrza
w poszczególnych województwach, w tym prognoz jakości powietrza. Informacje na ten temat będą zamieszczane na stronach: Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska.
 

Sejm uchwalił ustawę na 54. posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 grudnia 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 stycznia 2018 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 15 grudnia 2017 r. skierował ustawę do Komisji Środowiska.
 

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 18 grudnia 2017 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk 692 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Alicja Zając.

 

13.
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt Senat w dniu 21 grudnia 2017 r. przyjął ustawę z dnia 14 grudnia 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 211421162116 A
Druki senackie: 693693 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 693uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

druki sejmowe nr 2114, 2116, 2116 A

druki senackie nr 693, 693 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Ustawa ma na celu uszczegółowienie przepisów prawnych obowiązujących w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz wskazanie dodatkowych działań niezbędnych do skutecznego zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i zapobiegania rozprzestrzenianiu się takich chorób, a także doprecyzowanie adresatów, którzy będą zobowiązani do podjęcia tych działań. Zaproponowane w ustawie zmiany mają na celu uniknięcie w przyszłości problemów, jakie obecnie napotyka Inspekcja Weterynaryjna (IW) w trakcie zwalczania afrykańskiego pomoru świń.
 

Sejm uchwalił ustawę na 53. posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 grudnia 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 stycznia 2018 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 15 grudnia 2017 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 19 grudnia 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk 693 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski.

 

14.
Ustawa o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Senat w dniu 21 grudnia 2017 r. przyjął ustawę z dnia 8 grudnia 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 20572078
Druki senackie: 683683 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 683uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

druki sejmowe nr 2057, 2078

druki senackie nr 683, 683 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Ustawa ma na celu dodanie przepisu stanowiącego upoważnienie dla ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do wydania rozporządzeń, będących programami pomocowymi, podlegającymi zgłoszeniu do Komisji Europejskiej bez konieczności notyfikacji. Na podstawie ww. programów pomocowych Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego będzie udzielał pomocy publicznej projektom finansowanym w związku z realizacją umowy zawartej między UE a państwem lub państwami członkowskimi EFTA.
 

Sejm uchwalił ustawę na 53. posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 grudnia 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 7 stycznia 2018 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 11 grudnia 2017 r. skierował ustawę do Komisji Kultury i Środków Przekazu.
 

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 19 grudnia 2017 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk 683 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Szwed.

15.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Senat w dniu 21 grudnia 2017 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projeku ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
Druki senackie: 577577 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 577uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

druki senackie nr  577, 577 S

 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Michał Seweryński.

 

Projekt ustawy ma na celu umożliwienie tworzenia przez ministrów oraz kierowników urzędów centralnych, a także jednostki samorządu terytorialnego państwowych oraz samorządowych instytucji kultury na podstawie umowy zawartej z podmiotem utworzonym na podstawie prawa obcego, który prowadzi działalność w zakresie ochrony lub upowszechniania polskiego dziedzictwa narodowego. Projekt przewiduje, że siedziba tego rodzaju instytucji kultury będzie się znajdowała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Marszałek Senatu w dniu 28 lipca 2017 r. skierował projekt ustawy do:

- Komisji Ustawodawczej,

- Komisji Kultury i Środków Przekazu,

- Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

 

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą w tej sprawie odbyło się 5 grudnia 2017 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy(druk nr 577 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Pociej.

16.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 21 grudnia 2017 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projeku ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
Druki senackie: 560560 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 560uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

druki senackie nr 560, 560 S

 

Projekt uchwały został wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Łukasz Mikołajczyk.
 

Projektowana ustawa zmierza do umożliwienia rehabilitacji prawnej i powrotu do służby uniewinnionego w postępowaniu karnym funkcjonariusza Policji i Straży Granicznej, który  został zwolniony ze służby z powodu wymierzenia kary dyscyplinarnej w postaci wydalenia ze służby za czyn wypełniający jednocześnie znamiona przestępstwa i przewinienia dyscyplinarnego.

 

Marszałek Senatu w dniu 12 lipca 2017 r. skierował projekt ustawy do:

- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

- Komisji Ustawodawczej.

 

Wspólne posiedzenia Komisji Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyły się 11 października i 28 listopada 2017 r.
Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy(druk nr 560 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Łukasz Mikołajczyk.

17.
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu Senat w dniu 21 grudnia 2017 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
Druki senackie: 674674 S674 Xpop
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 674uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

druki senackie nr 674, 674 S

 

Projekt uchwały został wniesiony przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Krzysztof Słoń

.

Projekt uchwały wprowadza do Regulaminu Senatu zmiany konieczne w związku z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Uregulowane zostają kwestie dotyczące zasad obniżania uposażenia i diety oraz utraty prawa do diety senatorów, którzy naruszają swoim zachowaniem na sali posiedzeń powagę Senatu. Ponadto z zakresu Regulaminu Senatu zostaje wyłączona kwestia odpowiedzialności senatorów w związku
z obradami Zgromadzenia Narodowego.
 

Marszałek Senatu w dniu 7 grudnia 2017 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 13 grudnia 2017 r. 

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek  do projektu uchwały (druk nr 674 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator  Krzysztof Słoń.

18.
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych Senat w dniu 21 grudnia 2017 r. wprowadził poprawki (19) do ustawy
Druki senackie: 696696 A696 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 696uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

druki sejmowe nr 2001, do druku nr 2001, 2113, 2113 A

druki senackie nr 696, 696 A
 

Był to poselski projekt ustawy.

Ustawa wprowadza zmiany w ustawie o samorządzie gminy, powiatu oraz województwa mające na celu zwiększenie udziału obywateli w procesie kontrolowania oraz funkcjonowania niektórych organów publicznych. Zmiany mają doprowadzić do zwiększenia roli społeczeństwa w procesie wybierania organów pochodzących z wyborów powszechnych, a także w kontroli tego procesu i organów odpowiadających za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów. Ustawa przewiduje m.in. zniesienie wyborów dwudniowych i głosowania korespondencyjnego, wprowadzenie obecności członków komisji w trakcie głosowania i liczenia głosów oraz prowadzenie transmisji z lokalu wyborczego w dniu głosowania.
 

Sejm uchwalił ustawę na 54. posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 grudnia 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 stycznia 2018 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 15 grudnia 2017 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Ustawodawczej.

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji  oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 18 grudnia 2017 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (7) do ustawy(druk nr 696 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator  Marek Pęk.

Mniejszość komisji wnosi o odrzucenie ustawy oraz o wprowadzenie poprawek (15) do ustawy.

Sprawozdawcami mniejszości komisji będą:

- senator Piotr Florek,

- senator Jan Rulewski,

- senator Barbara Zdrojewska,

- senator Aleksander Pociej.

19.
Odwołanie przewodniczącego Komisji Infrastruktury Senat w dniu 21 grudnia 2017 r. podjął uchwałę w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Infrastruktury.
Druki senackie: 697
Uchwała: 697uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Odwołanie przewodniczącego Komisji Infrastruktury.

druk senacki nr 697
 

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się 21 grudnia 2017 r.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Słoń.

20.
Wybór przewodniczącego Komisji Infrastruktury Senat w dniu 21 grudnia 2017 r. podjął uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Infrastruktury.
Druki senackie: 698
Uchwała: 698uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Wybór przewodniczącego Komisji Infrastruktury.

druk senacki nr 698
 

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się 21 grudnia 2017 r.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Słoń

21.
Zmiany w składzie komisji senackich Senat w dniu 21 grudnia 2017 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich
Druki senackie: 699
Uchwała: 699uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Zmiany w składzie komisji senackich.

druk senacki nr 699

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się 21 grudnia 2017 r.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Słoń.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito