Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Posiedzenia

Posiedzenie: 64. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 4 dzień
Wróć do porządku obrad
Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania Temat głosowania Wyniki głosowania
13
Wniosek formalny

imienne
wersja do druku
kluby i koło
14
Ustawa o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
15
Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
16
Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa oraz niektórych innych ustaw

Poprawka

imienne
wersja do druku
kluby i koło
17
Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
18
Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

imienne
wersja do druku
kluby i koło
19
Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
20
Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
21
Ustawa o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
22
Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
23
Ustawa o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
24
Ustawa o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
25
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
26
Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
27
Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
28
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Wniosek o odrzucenie ustawy

imienne
wersja do druku
kluby i koło
29
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
30
Ustawa o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
31
Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
32
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo prasowe

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
33
Ustawa o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej

Poprawka 1

imienne
wersja do druku
kluby i koło
34
Ustawa o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej

Poprawka 2

imienne
wersja do druku
kluby i koło
35
Ustawa o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
36
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
37
Ustawa o zmianie ustawy o rzeczach znalezionych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
38
Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Ochrony Państwa

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
39
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
40
Ustawa zmieniająca ustawę - Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
41
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
42
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
43
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
44
Ustawa o Polskim Instytucie Ekonomicznym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
45
Ustawa o ratyfikacji Trzeciego Protokołu do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego w Strasburgu dnia 6 marca 1959 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
46
Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 24 stycznia 2018 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
47
Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 6 maja 1993 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
48
Ustawa o ratyfikacji Protokołu przystąpienia do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru, sporządzonego w Brukseli dnia 11 listopada 2016 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
49
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk nr 801)

Wniosek o przyjęcie projektu

imienne
wersja do druku
kluby i koło
50
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk nr 802)

Wniosek o przyjęcie projektu

imienne
wersja do druku
kluby i koło
51
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Wniosek o odrzucenie projektu

imienne
wersja do druku
kluby i koło
52
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Poprawka 1

imienne
wersja do druku
kluby i koło
53
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Poprawka 2

imienne
wersja do druku
kluby i koło
54
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Poprawka 3

imienne
wersja do druku
kluby i koło
55
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Poprawka 4

imienne
wersja do druku
kluby i koło
56
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Poprawka 5

imienne
wersja do druku
kluby i koło
57
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Poprawka 6

imienne
wersja do druku
kluby i koło
58
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

imienne
wersja do druku
kluby i koło
59
Wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Sławomira Rybickiego
imienne
wersja do druku
kluby i koło
60
Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Poprawka 1

imienne
wersja do druku
kluby i koło
61
Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Poprawka 2

imienne
wersja do druku
kluby i koło
62
Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito