Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Posiedzenia

Posiedzenie: 50. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 2 dzień
Wróć do porządku obrad
Stenogram z dnia poprzedniego

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 00)

(Posiedzeniu przewodniczy wicemarszałek Stanisław Karczewski)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Wznowienie posiedzenia

Wznawiam posiedzenie.

(Rozmowy na sali)

Bardzo proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym.

(Rozmowy na sali)

A panie i panów senatorów bardzo proszę o zajęcie miejsc i wyciszenie rozmów.

Panie i Panowie Senatorowie, w dniu 5 marca 2014 r. zmarła Stefania Hejmanowska, senator pierwszej kadencji, działaczka społeczna i opozycyjna, uczestniczka obrad Okrągłego Stołu.

Bardzo proszę o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłej Stefanii Hejmanowskiej.

(Wszyscy wstają) (Chwila ciszy)

(Senator Kazimierz Jaworski: Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie.)

(Zgromadzeni odpowiadają: A światłość wiekuista niechaj jej świeci.)

Dziękuję bardzo.

Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie; znajduje się ono w druku nr 570Z.

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

Bardzo proszę sprawozdawcę komisji senatora Andrzeja Szewińskiego o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Andrzej Szewiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Mam zaszczyt w imieniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu przedłożyć sprawozdanie z obrad komisji, które odbyły się 5 marca bieżącego roku, w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty, ujęte w druku nr 570Z. W imieniu komisji wnoszę o przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos?

W trakcie dyskusji wnioski złożyli: pan senator Wojciech Skurkiewicz, pan senator Jan Maria Jackowski, pan senator Michał Seweryński, pan senator Kazimierz Wiatr, pan senator Grzegorz Czelej, pan senator Andrzej Pająk, pan senator Wiesław Dobkowski, pan senator Mieczysław Gil, pani senator Janina Sagatowska. Nie chcą zabrać głosu.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, popartym przez komisję, o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 84 senatorów, 83 – za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 1)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty.

Punkt 3. porządku obrad: ustawa o funduszu sołeckim (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego porządku obrad: ustawa o funduszu sołeckim.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki nr 571A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 83 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 2)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o funduszu sołeckim.

Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki nr 575A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 85 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 3)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Gospodarki Narodowej, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne stanowisko w tej sprawie; znajduje się ono w druku nr 558Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Gospodarki Narodowej

Bardzo proszę sprawozdawcę, senatora Andrzeja Grzyba, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Andrzej Grzyb:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Połączone komisje wnoszą o przyjęcie poprawek pierwszej, trzeciej, piątej, szóstej i siódmej. Komisje informują, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja Kultury i Środków Przekazu dokonały zmiany treści swoich poprawek, chodzi o poprawki pierwszą i trzecią.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Sprawozdawcami komisji byli, i ewentualnie mogą jeszcze zabrać głos, pan senator Jan Michalski, sprawozdawca Komisji Gospodarki Narodowej, i pan senator Ryszard Górecki, sprawozdawca Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Czy panowie senatorowie chcą zabrać głos? Nie.

Dziękuję.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały co do całości, ustawy wraz ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Uwaga: nad poprawkami pierwszą i trzecią należy głosować łącznie. Przyjęcie poprawek pierwszej i trzeciej wyklucza głosowanie nad poprawką drugą.

Poprawki pierwsza i trzecia korelują terminologię ustawy z terminologią ustaw o muzeach oraz o bibliotekach.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 85 senatorów 60 głosowało za, 25 – przeciw. (Głosowanie nr 4)

Poprawka uzyskała poparcie.

Poprawka czwarta dodaje przepis modyfikujący zasadę ustalania wartości szacunkowej zamówienia dla dostaw lub usług służących wyłącznie do celów badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych. W poprawce przyjęto, iż wartość takich zamówień nie będzie podlegała sumowaniu z pozostałymi dostawami i usługami udzielanymi przez tego samego zamawiającego.

Poprawka ta wykracza poza zakres ustawy uchwalonej przez Sejm.

Kto jest za?

(Senator Kazimierz Wiatr: Panie Marszałku, ja miałbym sprostowanie.)

Sprostowanie? Słucham.

Senator Kazimierz Wiatr:

Otóż komentarz stwierdzający, że ona wykracza, nie jest oczywisty.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Przyjmujemy tę uwagę. Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 85 senatorów, 29 – za, 56 – przeciw. (Głosowanie nr 5)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka piąta umieszcza przepis we właściwym miejscu w strukturze ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 85 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 6)

Poprawka uzyskała poparcie.

Poprawka szósta ujednolica sposób sformułowania analogicznych przepisów.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 83 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 7)

Poprawka uzyskała poparcie.

Poprawka siódma uzupełnia przepis przejściowy, określając, jakie przepisy znajdą zastosowanie do umów w sprawie zamówienia publicznego zawartych w dniu wejścia w życie ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 84 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 8)

Poprawka uzyskała poparcie.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 83 senatorów, 57 – za, 26 – przeciw. (Głosowanie nr 9)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie przyjęcia ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiły projekt uchwały, w której wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 85 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 10)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu siódmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy; druk senacki nr 559A.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad przedstawioną poprawką, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianą wynikającą z przyjętej poprawki.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną przez Komisję Nauki, Edukacji i Sportu poprawką.

Poprawka określa formę, w której właściwy minister może dofinansować działalność Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, oraz wskazuje, że dofinansowanie to jest przeznaczane na działalność bieżącą.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 85 senatorów, 82 – za, 1 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 11)

Poprawka uzyskała poparcie, została przyjęta.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianą wynikającą z przyjętej poprawki.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 85 senatorów, 83 – za, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 12)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Punkt 8. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Liberii o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Nowym Jorku dnia 7 sierpnia 2013 r. (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Liberii o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Nowym Jorku dnia 7 sierpnia 2013 r.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Spraw Zagranicznych przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druki senackie nr 561A i 561B.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 84 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 13)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Liberii o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Nowym Jorku dnia 7 sierpnia 2013 r.

Punkt 9. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Kuala Lumpur dnia 8 lipca 2013 r. (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dziewiątego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Kuala Lumpur dnia 8 lipca 2013 r.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Spraw Zagranicznych przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 85 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 14)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Kuala Lumpur dnia 8 lipca 2013 r.

Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dziesiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie; znajduje się ono w druku nr 557Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Proszę sprawozdawcę, senatora Stanisława Jurcewicza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Stanisław Jurcewicz:

Panie Marszałku, w imieniu połączonych komisji wnoszę, aby Senat przyjął poprawki pierwszą, drugą, czwartą i piątą.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Czy pozostali senatorowie sprawozdawcy, pan senator Stanisław Iwan oraz pan senator Aleksander Świeykowski, chcą zabrać głos?

(Senator Stanisław Iwan: Dziękuję.)

Dziękuję bardzo.

Pan senator Stanisław Iwan był sprawozdawcą Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, a pan senator Aleksander Świeykowski był sprawozdawcą Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Poprawka pierwsza przesądza, że wymienione w modyfikowanym przepisie organy państwowe mają dostęp do informacji zawartych w Krajowym Punkcie Kontaktowym tylko w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań. Ponadto poprawka zapewnia ustawie spójność terminologiczną.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 85 senatorów, 64 – za, 20 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 15)

Poprawka uzyskała poparcie.

Poprawka druga ma charakter językowy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 85 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 16)

Poprawka uzyskała poparcie.

Poprawka trzecia zmierza do tego, aby katalog informacji o naruszaniu przepisów o ruchu drogowym przekazywanych do Krajowego Punktu Kontaktowego odpowiadał katalogowi zakazów zawartemu w ustawie – Prawo o ruchu drogowym.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 85 senatorów, 31 – za, 54 – przeciw. (Głosowanie nr 17)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka czwarta uzupełnia przepis upoważniający do wydania rozporządzenia o odpowiednie wytyczne dotyczące treści aktu wykonawczego.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 85 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 18)

Poprawka uzyskała poparcie.

Poprawka piąta zapewnia należytą precyzję przepisowi określającemu zasady nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 83 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 19)

Poprawka uzyskała poparcie.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 85 senatorów, 58 – za, 1 – przeciw, 26 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 20)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności dużych przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu jedenastego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności dużych przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych.

Przypominam, że wczoraj zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o odrzucenie przez Senat projektu ustawy zawartego w druku nr 522.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projektu ustawy, a następnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionym przez wnioskodawców projektem ustawy zawartym w druku nr 522.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje wnioskiem o odrzucenie projektu ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności dużych przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych.

Kto z państwa senatorów jest za odrzuceniem przedstawionego projektu ustawy?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał od głosu?

Głosowało 84 senatorów, 55 – za, 28 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 21)

Odrzucenie projektu

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat odrzucił projekt ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności dużych przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych i tym samym zakończył postępowanie w tej sprawie.

Punkt 12. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwunastego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Przypominam, że w dniu wczorajszym zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego w druku nr 532S.

Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważnił senatora Piotra Zientarskiego do prezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem ustawy oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 85 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 22)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił senatora Piotra Zientarskiego do prezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

(Rozmowy na sali)

Trzydziestosekundowa przerwa techniczna.

(Rozmowy na sali)

Informuję, że porządek obrad pięćdziesiątego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Oświadczenia

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadczenia złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego. Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż pięć minut. Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy związane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku obrad bieżącego posiedzenia Senatu. Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, których treści nie można ustalić lub których wygłoszenie przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym na to czasie, czyli w ciągu pięciu minut. Nad oświadczeniem senatorskim nie przeprowadza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos?

Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora Macieja Klimę.

Senator Maciej Klima:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Oświadczenie kieruję do prezesa Rady Ministrów, pana Donalda Tuska.

Szanowny Panie Premierze!

W okresie ostatnich kilku miesięcy sytuacja polityczna w Europie Środkowej uległa gwałtownemu pogorszeniu. Jesteśmy świadkami zmian politycznych w Republice Ukrainy, w trakcie których wielu obywateli Ukrainy straciło życie. Jednocześnie obserwujemy próbę destabilizacji, z groźbami aneksji części terytorium Republiki Ukrainy, ze strony Federacji Rosyjskiej. Dlatego też ze zdziwieniem dowiedzieliśmy się, że w tym okresie – w okresie zagrożenia konfliktem zbrojnym – sprzęt wojskowy będący na wyposażeniu Wojska Polskiego jest remontowany przez firmy znajdujące się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, mimo że są możliwości remontowo-modernizacyjne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zwracam się do pana premiera z prośbą o udzielenie informacji i odpowiedzi na następujące pytania.

Kto personalnie wydał zgodę na wywiezienie bojowych wozów piechoty 1 i bojowych wozów piechoty 1D poza granicę? Kto wydał zgodę oraz zezwolenie na modernizację tych wozów bojowych?

Czy odpowiednie służby Rzeczypospolitej Polskiej wydały zgodę na wywiezienie wyposażenia wymienionych wozów bojowych?

Czy firmy STV Group i Excalibur Army wykonały remonty zgodnie ze specyfikacją przetargową oraz w planowanym w przetargu terminie? Czy instytucje kontrolne Ministerstwa Obrony Narodowej dokonały sprawdzenia jakości wykonanych prac po odbiorze bojowych wozów piechoty w Polsce?

Czy możliwe było, aby remont wspomnianych bojowych wozów piechoty przeprowadziły polskie firmy? Chcę nadmienić, że prace remontowe dotyczące bojowych wozów piechoty są wpisane na listę zadań o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa i obronności państwa, tak więc w tym momencie wozy powinny być remontowane i modernizowane przez firmy krajowe. Dlaczego zdecydowano inaczej?

I ostatnie pytanie: jaka ilość sprzętu wojskowego była remontowana poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2013? Proszę o podanie wartości w milionach złotych. A ile sprzętu innych państw było remontowanych przez polski przemysł zbrojeniowy w latach 2007–2013? I proszę o podanie wartości tych kontraktów również w milionach złotych.

Z wyrazami szacunku – senator Maciej Klima.

Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora Krzysztofa Słonia.

Senator Krzysztof Słoń:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Oświadczenia kieruję do prezesa Rady Ministrów.

Zwracam się do prezesa Rady Ministrów z prośbą o udzielenie następujących informacji.

Na jakim etapie jest zapowiadane na marzec bieżącego roku wprowadzenie ogólnopolskiej karty dużej rodziny? Na jakiej zasadzie i od kiedy będą przyjmowane wnioski o wydanie kart oraz kto będzie się zajmował ich przygotowaniem? Jakie ulgi możliwe do potwierdzenia na dzień dzisiejszy będą przysługiwać posiadaczom kart? Czy rząd planuje partycypować, choćby częściowo, w ulgach udzielonych przez samorządy w ramach istniejących na ich terenach kart? Chodzi na przykład o ulgi na przejazd komunikacją miejską.

Karty dużych rodzin wprowadzono w ponad stu pięćdziesięciu samorządach w Polsce, nawet w tych będących w trudnej sytuacji finansowej. Wiele samorządów planuje wprowadzenie kart w najbliższym czasie. Część z nich chce skoordynować swoje działania z działaniami zapowiadanymi od dłuższego czasu przez stronę rządową, dlatego niezmiernie ważne jest jasne określenie zarówno terminu wprowadzenia karty ogólnopolskiej, jak i zasad jej funkcjonowania. Z pewnością również samorządy pozytywnie przyjmą wsparcie swoich lokalnych kart przez budżet państwa. Będzie to potwierdzenie, że polityka prorodzinna jest rzeczywiście priorytetem państwa, a samorządy w swoich działaniach nie pozostaną osamotnione.

Oświadczenie składam wraz z senatorami: Janem Marią Jackowskim, Henrykiem Górskim, Grzegorzem Wojciechowskim, Bogdanem Pękiem, Andrzejem Pająkiem i Wojciechem Skurkiewiczem.

I drugie oświadczenie, również skierowane do prezesa Rady Ministrów.

W związku z licznymi pytaniami ze strony osób niepełnosprawnych oraz organizacji pozarządowych reprezentujących środowiska osób niepełnosprawnych, jak również przedstawicieli samorządów lokalnych, zwracam się do prezesa Rady Ministrów z prośbą o udzielenie następujących informacji.

Czy są podejmowane jakiekolwiek działania – a jeśli tak, to jakie – w związku z tym, że z końcem 2014 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych utraci osobowość prawną. Czy urzędy marszałkowskie są przygotowane do przejęcia oddziałów funduszu i zatrudnionych tam pracowników? Czy proces przejęcia oddziałów i zasady ich późniejszego funkcjonowania są konsultowane z konwentem marszałków? Jaki akt prawny reguluje przyszłe relacje między ministrem pracy i polityki społecznej, pełnomocnikiem rządu do spraw osób niepełnosprawnych oraz urzędami marszałkowskimi w związku z wymienionymi zmianami? Czy w świetle aktualnej wiedzy i doświadczeń innych państw europejskich wprowadzenie zmian nie wpłynie negatywnie na wspieranie osób niepełnosprawnych, organizacji pozarządowych działających na rzecz tych osób oraz na wypracowany od lat system wydatkowania przez fundusz środków finansowych na wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jak również na społeczną kontrolę tych środków, których dysponentem nie będzie już fundusz posiadający osobowość prawną?

Oświadczenie składam wraz z senatorami: Janem Marią Jackowskim, Henrykiem Górskim, Grzegorzem Wojciechowskim, Bogdanem Pękiem, Andrzejem Pająkiem i Wojciechem Skurkiewiczem. Dziękuję uprzejmie.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora Stanisława Gogacza.

Senator Stanisław Gogacz:

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych.

Chciałbym poprzeć działania mieszkańców i władz gminy Ulhówek, których celem jest zrealizowanie inwestycji pod nazwą „placówka Straży Granicznej w Ulhówku”. Sprawa budowy rozpoczęła się w roku 2004, gdy ówczesne władze gminy na mocy odpowiedniej uchwały Rady Gminy Ulhówek wydzieliły działkę w centrum Ulhówka o powierzchni ponad 1 ha i darowały ją Skarbowi Państwa z przeznaczeniem na cele związane z obronnością ludzi oraz państwa, a konkretnie – pod budowę strażnicy w Ulhówku. Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie zlecił wykonanie odpowiednich projektów, które kosztowały koło 100 tysięcy zł – koszty te poniósł oddział. Ale sprawa utknęła w martwym punkcie. Stawia to pod znakiem zapytania termin zrealizowania inwestycji, bowiem placówka Straży Granicznej w Ulhówku, zgodnie z koncepcją funkcjonowania Straży Granicznej w latach 2009–2015, powinna być uruchomiona w IV kwartale 2014 r. Szacunkowy czas prowadzenia robót budowlanych i zakupu pierwszego wyposażenia wynosi około dwudziestu miesięcy od chwili uzyskania decyzji ministra finansów o zapewnieniu finansowania realizacji przedsięwzięcia. W związku z tym coraz mniej realny staje się termin realizacji inwestycji zgodnie ze wspomnianą koncepcją. Równocześnie samorząd gminy Ulhówek deklaruje, że jest w stanie wyasygnować w bieżącym roku środki z budżetu gminy na rozpoczęcie inwestycji. Robocze wizyty komendanta głównego Straży Granicznej oraz dowództwa Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Ulhówku na miejscu przyszłej budowy i rozmowy z władzami gminy pozwoliły na zracjonalizowanie projektu oraz obniżenie kosztów, a przez to skrócenie czasu realizacji. Nie zmienia to faktu, że czas ucieka, a tymczasowość i brak decyzji nie wpływa korzystnie na sytuację, jeżeli chodzi o odbiór społeczny.

Pierwotną siedzibą placówki Straży Granicznej był Łaszczów, ale z powodu złych warunków lokalowych została ona do czasu zrealizowania inwestycji w Ulhówku przeniesiona do Lubyczy Królewskiej. Spowodowało to poprawę warunków lokalowych, ale oddaliło funkcjonariuszy od patrolowanego przez placówkę odcinka granicy państwa, a jednocześnie granicy Unii Europejskiej. Oszczędności stały się więc pozorne, a jednocześnie generowane są większe koszty związane z przemieszczaniem się funkcjonariuszy na patrolowany odcinek. Poza tym w przypadku nielegalnego przekroczenia granicy państwa liczy się czas, jeśli chodzi o skuteczność interwencji. Dojazd z obecnej siedziby jest dłuższy niż dojazd z siedziby, która byłaby w Ulhówku.

Już od kilku lat na terenie gminy odbywają się transgraniczne uroczystości odpustowe w miejscowościach: Dyniska, Uhnów, Korczmin, Stajiwka, a także obchody tragicznych wydarzeń z wiosny 1944 r. w miejscowościach Machnówek i Worokta. Z oczywistych powodów niezbędna jest obecność i praca funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz innych służb. Z powodu znacznych odległości podróże z miejsca zakwaterowania do miejsc uroczystości dezorganizują pracę placówki. Problem ten miałby mniejsze znaczenie, gdyby siedzibą placówki był Ulhówek.

Takie przejście przyczyni się również do rozwoju turystyki regionalnej, ułatwi organizację cyklicznych spotkań transgranicznych o charakterze religijno-kulturalnym, umożliwi stworzenie nowych miejsc pracy w handlu i usługach, a także zwiększy zainteresowanie przygranicznymi terenami Polski i Ukrainy pod względem turystycznym. Będzie to doskonała promocja regionu.

Przejścia dla małego ruchu granicznego funkcjonują już na granicy polsko-białoruskiej oraz na polsko-ukraińskim przejściu Medyka – Szeginie i spełniają swoją rolę rozwojową dla najbliższej przejściom okolicy.

Według mojej oceny należy zintensyfikować działania, których efektem będzie zapewnienie środków na realizację inwestycji. Efektem braku odzewu w tej jakże ważnej nie tylko dla społeczności lokalnej sprawie będzie zmarnotrawienie dotychczasowych nakładów finansowych i dalsze generowanie dodatkowych a niepotrzebnych kosztów związanych z funkcjonowaniem placówek Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej i w Chłopiatynie. Podpisano: Stanisław Gogacz. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

To już wszyscy, tak? Dziękuję bardzo.

Komunikatów nie ma.

Informuję, że protokół pięćdziesiątego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji zostanie udostępniony senatorom w terminie trzydziestu dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, pokój nr 255.

Zamknięcie posiedzenia

Zamykam pięćdziesiąte posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 9 minut 33)

Odpowiedź nie została jeszcze udzielona.
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito