Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
126 20.05.2020 r. Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w 2019 roku, z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela
125 21.05.2020 r. Projekt uchwały w sprawie roli mediów publicznych w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
124 15.05.2020 r. Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, podpisanej w Neuhardenberg dnia 10 października 2018 r.
123 15.05.2020 r. Ustawa o ratyfikacji Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Nową Zelandią, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 5 października 2016 r.
122 15.05.2020 r. Ustawa o ratyfikacji Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Australią, z drugiej, sporządzonej w Manili dnia 7 sierpnia 2017 r.
121 15.05.2020 r. Ustawa o ratyfikacji Umowy o partnerstwie i współpracy pomiędzy Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 19 października 2018 r.
120 13.05.2020 r. Wniosek w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu
119 13.05.2020 r. Wniosek o odwołanie z funkcji wicemarszałka Senatu
118 13.05.2020 r. Ustawa o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego
117 12.05.2020 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
116 12.05.2020 r. Projekt ustawy o uzupełnieniu instrumentów wsparcia sytemu opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
115 8.05.2020 r. Ustawa o zmianie ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto
114 12.05.2020 r. Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla samorządu terytorialnego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem się choroby wywołanej tym wirusem
114 X 14.05.2020 r. Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla samorządu terytorialnego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem się choroby wywołanej tym wirusem
113 8.05.2020 r. Ustawa o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
113 A 12.05.2020 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
112 7.05.2020 r. Ustawa o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich
112 A 12.05.2020 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich
112 Z 13.05.2020 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich
111 7.05.2020 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw
110 7.05.2020 r. Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
109 4.05.2020 r. Projekt uchwały wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Państwa Polskiego
109 S 4.05.2020 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Państwa Polskiego (druk nr 109)
109 X 6.05.2020 r. Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Państwa Polskiego
108 30.04.2020 r. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
108 A 6.05.2020 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
108 Z 6.05.2020 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
107 30.04.2020 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
107 A 5.05.2020 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o ustawie o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
106 30.04.2020 r. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
1  2  3  4  5  6  7  8    
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito