Narzędzia:
Ustawa o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Ustawa wprowadza zasadę głosowania wyłącznie korespondencyjnego i osobistego w wyborach na Prezydenta RP w 2020 r. W myśl ustawy wyznaczony operator dostarczy pakiet wyborczy do skrzynki pocztowej wyborcy zgodnie z adresem widniejącym w spisie wyborczym. W ustawie zawarto również przepisy upoważniające ministra właściwego do spraw aktywów państwowych do określenia w drodze rozporządzeń wzoru karty do głosowania oraz szczegółowego trybu doręczania pakietów wyborczych i odbierania kopert zwrotnych przez osoby przebywające na kwarantannie. Ustawa określa także tryb przeprowadzania wyborów za granicą. Marszałek Sejmu postanowieniem będzie mógł zmienić termin przeprowadzenia wyborów.