Narzędzia:
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Ustawa ma na celu wprowadzenie kolejnych instrumentów w zakresie ochrony zdrowia, które pozwolą na skuteczną walkę z COVID-19. Zakłada m.in. danie Państwowej Inspekcji Sanitarnej możliwości wydawania decyzji nakładających obowiązek dystrybucji środków biobójczych, możliwość udzielania świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także umożliwienie wojewodom wydawania decyzji o skierowaniu lekarzy, dentystów i lekarzy odbywających staż do pracy przy zwalczaniu epidemii.