Narzędzia:
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Ustawa ma celu otwarcie rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego dla przewoźników kolejowych z innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Ponadto ustawa rozszerza uprawnienia nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego oraz zapewnia wzmocnienie gwarancji niezależności, bezstronności oraz przejrzystości funkcjonowania zarządcy infrastruktury kolejowej.