Narzędzia:
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Ustawa precyzuje, które przepisy należy stosować do postępowań administracyjnych dotyczących udzielenia koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wszczętych przed dniem 31 grudnia 2014 r. i dotychczas niezakończonych. Zgodnie z ustawą do tych postepowań stosowane będą przepisy w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2014 r.