Narzędzia:
Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ustawa dotyczy uregulowania trybu i formy sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w przypadku awarii systemu teleinformatycznego, w którym prowadzona jest Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Ponadto wprowadza możliwość sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do dnia 30 czerwca 2020 r.