Narzędzia:
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Ustawa przewiduje m.in. wprowadzenie zmian w obsadzie osobowej kolegiów sądów oraz zmian w wyborze Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Ponadto ustawa wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów m.in. za kwestionowanie istnienia stosunku służbowego innego sędziego lub skuteczności jego powołania. Dodatkowo powierza się Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego rozpoznawanie skarg dotyczących podważenia statusu sędziego.